NAWIGACJA

Statut

Statut Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach

 

 

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA NR 22

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. JANA BRZECHWY

W ŻORACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowiący załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 15.11.2017r.

Podstawy prawne:

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.);

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

6) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach ( Dz.U. z 2017 r.poz. 59 i 949) na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  14.12.2016r.

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

9) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn.zm,);

10)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.);

11)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie  warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. z 2017 r.poz. 59 i 949) na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r.

 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170 z zm.);

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453).

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I RPDZAJ PRZEDSZKOLA

§ 1.

 

 1. Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Jana Brzechwy jest Gmina Miejska Żory
 3. Pełna nazwa przedszkola: Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach. 44-240 Żory, os Korfantego.
 4.  Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu tzn. Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy 44-240 Żory, os. W Korfantego

 5. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2. Cele i zadania

 

Przedszkole realizuje cele wynikające z przepisów prawa oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

a) wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwi dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

b) kształtowanie u dzieci potrzeb zrozumienia integracji z dziećmi niepełnosprawnymi;  poszanowania i tolerancji  dla inności.

c) uzyskanie przez dzieci dojrzałości szkolnej i przygotowanie ich do pełnienia ról społecznych.

 

 Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać
 i kształcić dzieci w następujących obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym, język obcy nowożytny.

2. Zadaniem przedszkola  jest:

a) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
 i poznawczym obszarze jego rozwoju.

b) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

c) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

d) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

e) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

f) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

g) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

h) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

i) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

j) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

k) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

l) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

ł) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

m) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

3. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania, a w szczególności:

1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

 1. współdziałanie z rodziną w celu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej, oraz w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. zapoznanie z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 3. przekazywanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
 4. informowanie o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
 5. prowadzenie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 6. wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
 7. uczestniczenie rodziców w planowaniu i realizacji działalności wychowawczej,
 8. wspieranie rodziny w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 9. wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 10. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród rodziców,

umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców

2. Wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

3. Wyrabianie u dzieci gotowości do nauki w szkole, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;

 4. Organizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego:

 1. indywidualnym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,

indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się w porozumieniu z organem prowadzącym, dla dzieci posiadających opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaną przez zespół orzekający działający w Publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych

5. Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej poprzez:

 1. organizowanie zajęć, zabaw i innych form działania z w/w dziedziny,
 2. tolerancję religijną dającą możliwość uczestniczenia bądź nie w nauce religii,
 3. organizowanie nauki religii na życzenie rodziców (opiekunów) wyrażone na pierwszym zebraniu grupowym,
 4. podejmowanie, w razie takiej potrzeby dodatkowych działań mających na celu podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 5. zatrudnienie w razie takiej potrzeby w charakterze pomocy nauczyciela asystenta edukacji romskiej, który udziela dzieciom pochodzenia romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym, a także współdziała z ich rodzicami oraz z przedszkolem.
 6. dyrektor przedszkola organizuje naukę języka mniejszości lub języka regionalnego.
 7. organizacja zajęć dla dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych odbywa się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, składany na zasadzie dobrowolności dyrektorowi przedszkola przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola;
 8. wniosek dotyczy odpowiednio całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola,
 9. dzieciom, które nie uczestniczą w zajęciach religii na wniosek rodziców zapewnia się opiekę pedagogiczną,

6. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

 

§ 3

Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności ze:

- szczególnych uzdolnień;

- niepełnosprawności;

- choroby przewlekłej;

- niedostosowania społecznego;

- zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- specyficznych trudności w uczeniu się;

- deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

- niepowodzeń edukacyjnych;

- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem,

- spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

- zaburzeń zachowania i emocji;

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci,

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

- dziecka, jego rodziców,

- nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

- poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

- asystenta edukacji romskiej,

- pomocy nauczyciela,

- dyrektora przedszkola,

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:

- zajęć specjalistycznych dla wychowanków (kształcenie specjalne)

- korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;

- porad i konsultacji dla rodziców wychowanków i nauczycieli

- porad i konsultacji;

- warsztatów i szkoleń.

-Forum dla Rodziców

5.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają osoby prowadzący zajęcia z wychowankiem: nauczyciele,  specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) we współpracy z:

- rodzicami ucznia;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

- placówkami doskonalenia nauczycieli;

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Organizacja Zajęć Kształcenia Specjalnego

1.Przedszkole obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 i z niepełnosprawnościami sprzężonymi), niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

 1. organizowanie na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 2. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 4. zajęcia specjalistyczne o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania
   i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach
 5. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne
  i resocjalizacyjne,
 6. opracowanie dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 7. program zwany w skrócie IPET opracowuje zespół do spraw pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w skład którego wchodzą: dyrektor przedszkola, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, surdopedagog, tyflopedagog, oligofenopedagog.
 8. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym
 9.  tworzenie oddziałów integracyjnych,

Organizacja zajęć specjalistycznych w miarę posiadanych środków

a)korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki: liczba uczestników nie może przekraczać 5 wychowanków,

b)logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 dzieci,

c)zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii: liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 dzieci.

 

Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju

1.Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci posiadających opinię z PPP o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów: rehabilitant, terapeuta SI,psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog w zależności od wskazań w opinii,

 2.Organizowanie zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka:

 1. dyrektor przedszkola powołuje i organizuje, w porozumieniu z organem prowadzącym, zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania,
 2. w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: dyrektor przedszkola, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, surdopedagog, tyflopedagog, oligofenopedagog,
 3. przedszkole posiada odpowiednią bazę lokalową, środki dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania;

 

§ 4

 Zadania opiekuńcze przedszkola:

 

1. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy:

W przedszkolu:

 1. opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw w przedszkolu sprawuje nauczyciel a w grupach młodszych wspiera go pomoc nauczyciela,
 2. w grupach integracyjnych opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający,
 3. każdy pracownik przedszkola wspomaga nauczyciela w opiece nad dziećmi oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez dzieci na terenie przedszkola,
 4. zaznajamia się dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w budynku oraz ustala się obszar, w którym mogą przebywać i poruszać się,
 5. meble, stoliki, krzesełka oraz inny sprzęt dostosowuje się do wzrostu dzieci,
 6. pomieszczenia przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową zgodnie z obowiązującymi normami,
 7. w czasie zajęć dydaktycznych, gimnastycznych i zabaw należy zwracać uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolności organizmu wychowanków, ćwiczenia należy dostosować do możliwości fizycznych dziecka,
 8. urządzenia i sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej oraz ogrodu muszą zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu,
 9. ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących; stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami,
 10. za dzieci przebywające na zajęciach dodatkowych odpowiadają nauczyciele tych zajęć,
 11. w czasie zajęć religii za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele zgodnie z projektem organizacyjnym,
 12. dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów),
 13. nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach,
 14. podawanie leków zleconych przez lekarza dzieciom przewlekle chorym do stosowania poza placówkami medycznymi jest obowiązkiem rodziców ((opiekunów),
 15. podanie leku przewlekle choremu dziecku przez nauczyciela możliwe jest w przypadku wyrażenia zgody przez nauczyciela na takie działanie z jednoczesnym udzieleniem przez rodziców pisemnego pełnomocnictwa do podania konkretnych leków z określeniem: dawki, czasu podania, dokładnej instrukcji, nazwiska i adresu lekarza rodzinnego dziecka,
 16. szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń przedszkolnych określają regulaminy: sali zabaw, szatni, łazienki, Sali gimnastycznej, stanowiska komputerowego dla dzieci w sali zabaw;

 

 Poza przedszkolem:

 1. przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego pracownik przedszkola sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa,
 2. w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zawiera się z dziećmi umowy odnośnie bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń ogrodowych i zakazu wychodzenia poza ogrodzenie przedszkola,
 3. podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do możliwości dzieci,
 4. organizowanie spacerów dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności,
 5. przy organizacji spacerów zapewnia się opiekę nad dziećmi: co najmniej 2 opiekunów na 25 dzieci i 2-3 opiekunów na 20 dzieci w grupie integracyjnej (nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz woźna oddziałowa)
 6. zaznajomienie dzieci z przepisami ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach,
 7. współdziałanie z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,
 8. szczegółowe zasady organizowania wycieczek dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności określa Regulamin wycieczek;

2. szczegółowe zasady pobytu dzieci w przedszkolu określają odrębne procedury;

3. szczegółowe zasady działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec wychowanków przedszkola określa odrębna procedura;

4. Organizuje się indywidualną pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego poprzez:

a) nawiązanie współpracy z MOPS-em oraz Radą Rodziców,

b) szczegółowego rozpoznania potrzeb dzieci dokonują nauczycielki w czasie rozmów indywidualnych, wywiadów z rodzicami itp.

5. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola osobiście. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
 2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami;
 3. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola od godziny 6.30, w szatni przygotowują je do pobytu w przedszkolu i oddają pod opiekę nauczycielowi;
 4. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny 16.30;
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka z przedszkola przez osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo upoważnioną przez rodziców, określoną na piśmie;
 6. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 7. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono być w każdej chwili przez rodziców odwołane lub zmienione;
 8. Rodzice mogą upoważnić określoną, pełnoletnią osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej;
 9. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzice lub osoba upoważniona przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili przywitania się z nim;
 10. Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
 11. W sytuacjach odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora przedszkola oraz telefonicznie rodzica;
 12. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel obowiązany jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie rodziców;
 13. Niemożność skontaktowania się rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonu skutkuje powiadomieniem komisariatu policji;
 14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
 15. W kwestach spornych dotyczących próby odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione nauczyciel zawiadamia rodziców i policję;
 16. O zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola rodzice informowani są na pierwszym zebraniu organizowanym w nowym roku szkolnym.

6. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLOA

§5.

 

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców

2. Kompetencje dyrektora przedszkola:

  1. kieruje działalnością  jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. organizuje proces opiekuńczo-wychowawczy i dydaktyczny oraz kieruje nim zgodnie z obowiązującymi przepisami, tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola;
  3. kształtuje twórczą atmosferę pracy w przedszkolu, stosunki pracownicze, zapewnia warunki pracy związane z funkcjonowaniem jednostki;
  4. współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich działań;
  5. przedkłada do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projekty planów pracy przedszkola, kieruje ich realizacją, składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji, udziela informacji o działalności dydaktycznej i wychowawczej przedszkola radzie rodziców,
  6. ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  7. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiącej;
  8. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o których mowa w § 2 ust.3 i w § 15 ust.4, o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
  9. opracowuje i realizuje plan finansowy przedszkola stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola oraz przedstawia projekt do zaopiniowania radzie pedagogicznej;
  10. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego ten plan dotyczy;
  11. przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego;
  12. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy jednostki;
  13. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki;
  14. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności poprzez:
 1. organizowanie szkoleń i narad,
 2. motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 3. przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora placówki nadzoru pedagogicznego;
  1. dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2. zapewnia nauczycielowi ubiegającemu się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego prawidłowy przebieg stażu;
  3. prowadzi dokumentację związaną z uzyskaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

18) organizuje i prowadzi komisje kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego oraz wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;

19) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy własne, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

20) powierza i odwołuje stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej;

21) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym  jednostki zaopiniowanym przez radę rodziców i radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

22) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

23)  premiuje i nagradza oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

24)  występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

25) współpraca ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

26)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w jednostce oraz wyznacza spośród nauczycieli osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu do 30 marca danego roku;

27)  powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

28)  dopuszcza do użytku przedszkola zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, na wniosek nauczyciela (nauczycieli), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszczone przez Dyrektora programy stanowią zastaw programów wychowania przedszkolnego;

29)  odpowiada za uwzględnienie w zastawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

30)  dokonuje co najmniej raz w roku kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki oraz określa kierunki ich poprawy

31) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez  jednostkę;

32)  informuje na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

33) może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnienie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem na wniosek rodziców;

34) organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym;

35) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;

35) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

24) współpracuje z pielęgniarką lub higienistką.

 

3. Kompetencje rady pedagogicznej:

1) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie rocznego planu pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. ustalenie regulaminu swojej działalności,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie przedszkola,
 7. podejmowanie uchwał wynikających z funkcjonowania przedszkola,
 8. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

2) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz rozkład zajęć dodatkowych,
 2. projekt planu finansowego przedszkola, składanego przez dyrektora przedszkola,
 3. wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. wybór kandydatów na stanowisko dyrektora i wicedyrektora,
 6. pracę dyrektora na wniosek organu nadzorującego lub prowadzącego w związku z oceną jego pracy,
 7. przedstawione przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,

3) Przeprowadza analizę wyników pracy wychowawczo-dydaktycznej, opracowuje wnioski zmierzające do podnoszenia efektywności pracy oraz dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola;

4) Występuje z wnioskiem do uprawnionego organu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora przedszkola;

5) Wyłania przedstawicieli do zespołu oceniającego pracę nauczyciela w przypadku odwołania się nauczyciela od oceny pracy, tryb wyłaniania przedstawiciela określa regulamin rady pedagogicznej;

6) Typuje przedstawicieli na kandydata wchodzącego w skład komisji konkursowej stanowisko dyrektora przedszkola, tryb wyłaniania przedstawiciela określa regulamin rady pedagogicznej;

7) w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jednostki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w jednostce;

8) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym;

9) osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej;

10) zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb bieżących.

11) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora  jednostki, organu prowadzącego jednostkę lub co najmniej 1/3członków rady pedagogicznej;

12) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników  jednostki.

 

4. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków:

1)  W skład redy rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału;

2)  W wyborach do rady rodziców jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic;

3)  Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

4)  Kompetencje rady rodziców:

 1. opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,
 2. współdziała z dyrektorem i nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

c) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy jednostki i zaspokajania potrzeb dzieci,

 1. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 2. opiniuje pracę dyrektora na wniosek uprawnionego organu,
 3. przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
 4. może wystąpić z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 5. może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

i)   może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady,

 1. przedstawiciel rady rodziców bierze udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, tryb wyłaniania przedstawiciela w pracach komisji konkursowej określa regulamin rady rodziców.

 

5. Zasady współdziałania organów przedszkola:

 1. Zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola poprzez:
  1. nieingerowanie w swoje kompetencje,
  2. organizowanie wspólnych spotkań na wniosek któregoś z organów, wspólne ustalanie terminów spotkań,
  3. wspólne układanie planów,

2) Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola:

a) na posiedzeniach rad pedagogicznych (planowanych i doraźnych),

b) na zebraniach rady rodziców,

c) poprzez podanie informacji w kąciku dla rodziców,

  1. poprzez kurendy, ogłoszenia.

 

6. Spory między organami są rozwiązywane:

1) drogą negocjacji przy współudziale oponentów,

2) poprzez utworzenie komisji wewnątrz przedszkolnej z udziałem reprezentacji pozostałych organów przedszkola nie będących sprawą w sporze;

3) po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygania sporów, istnieje możliwość odwołania się do wyższych instytucji w zależności od treści sporów (np. organ prowadzący, organ nadzorujący itp.;

4)  ostateczna decyzja należy do dyrektora;

 

7. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

8. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

9. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

 

§6.

 

  1. Organizacja pracy przedszkola odbywa się zgodnie z § 5, § 6, § 7 statutu oraz według planu organizacyjnego przedszkola opracowanego na każdy rok szkolny.
  2. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

§7.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
   w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
 3. Liczba dzieci w oddziale w oddziale integracyjnym w przedszkolu powinna wynosić

nie więcej niż 20, w tym  nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej ust. 2-3.

 

§ 8.

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.

2) Dodatkowe zajęcie edukacyjne, do których zalicza się:

a) Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych,

b) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

d) Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;

3) Zajęcia edukacyjne o których mowa w pkt.1 i 2 organizuje dyrektor jednostki za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokumentowanie czynności obserwacyjnych.

4. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

 1. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia ruchowe, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 2. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, jeśli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Przedszkole gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę.
 4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia
 5. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji, prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu.

                                                                             

 

     

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§9.

 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

  1. w przedszkolu funkcjonują oddziały integracyjne;
  2. oddziały przedszkola są zlokalizowane w 2 budynkach:

a) na os. Korfantego grupy żywieniowe 3-6 latków,

b) na os. Korfantego w ZS Nr 8 grupy żywieniowe 5-6 latków.

2. Ilość grup może ulec zmianie w zależności od ilości dzieci i środków finansowych.

3. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 10.

 

1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 21 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

1) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

7) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

8) liczbę oddziałów.

3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

5. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

 

§ 11.

 

1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia zawierający ramy czasowe realizacji podstawy programowej i zajęć dodatkowych.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, o którym mowa w § 1 nauczycielki, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 12.

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do potrzeb środowiska.

2.Funkcjonowanie placówki:

1) Dzienny czas pracy przedszkola wynosi nie więcej niż 10 godzin,

2)terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców

3)W czasie zmniejszenia się frekwencji dzieci istnieje możliwość łączenia oddziałów 

3. Odpoczynek dzieci w przedszkolu:

a) grupy dzieci 3-4-letnich leżakują od godz. 12.00 do 14.00,

b) dzieci ze starszych grup leżakują na życzenia rodziców,

c) pozostałe dzieci, które nie leżakują, mają krótki odpoczynek poobiedni na kocyku w miarę potrzeb dziecka;

4. Zasady odpłatności za przedszkole:

a) Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie ustala rada gminy,

b) Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym odrębnie zarządzeniu,

c) wysokość opłat za prowadzenie pionu żywieniowego ustala się na podstawie kalkulacji cen, stosownie do ilości dzieci korzystających z wyżywienia,

d) należność za przedszkole opiekun zobowiązany jest uiszczać zgodnie z § 5 umowy cywilno-prawnej zawieranej przez  jednostkę z rodzicami,

e) inne świadczenia pieniężne ustala rada rodziców.

f) jednostka nie pobiera opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji,

g) rodzice dziecka 6-letniego, realizującego roczne przygotowanie przedszkolne, są całkowicie zwolnieni z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 13.

 

1. Zakres zadań pracowników administracyjno-technicznych przedszkola:

1)  Do obowiązków pomocy nauczyciela przedszkola należy:

  1. spełnianie czynności obsługowych i opiekuńczych w stosunku do wychowanków polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne, wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
  2. pomoc dzieciom podczas rozbierania i ubierania się w ciągu dnia
  3. pomoc w zabiegach higienicznych w łazience  podczas całego dnia
  4. wdrażanie dzieci do kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków, w razie potrzeby karmienie dzieci,
  5. współdziałanie z nauczycielką w wykonywaniu pomocy do zajęć,
  6. dbałość o utrzymanie czystości i porządku kącików tematycznych,
  7. utrzymanie w stanie używalności zabawek, dokonywanie drobnych napraw,
  8. dbanie o czystość zabawek, mycie ich w miarę potrzeb,
  9. opieka nad dziećmi nie biorącymi udziału w zajęciach,
  10. towarzyszenie nauczycielce podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym,
  11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki wynikające z organizacji przedszkola,
  12. codzienne zabezpieczanie zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętów wynikające z warunków lokalowych

2) Do obowiązków intendenta należy:

 1. prowadzenie magazynu, zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt oraz środki czystości,
 2. nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielanie racji żywnościowych dzieciom i personelowi,
 3. przestrzeganie i wdrażanie zasad GHP,
 4. sporządzanie jadłospisów uwzględniających zasady żywienia dzieci od 2,5 do 7 lat,
 5. naliczanie odpłatności od rodziców i personelu
 6. prowadzenie dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. terminowe rozliczanie rachunków i dokumentów,
 8. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone środki finansowe,
 9. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem kuchenno-magazynowym,
 10. prowadzenie magazynu środków czystości,
 11. prowadzenie okresowych inwentaryzacji w przedszkolu,
 12. w celu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności wdrażanie systemu HACCP obowiązującego w przedszkolu wśród personelu przedszkola,
 13.  stosowanie się do innych przepisów określających zasady produkcji i przechowywania żywności i środków czystości,
 1. wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami dyrektora a wynikającymi z potrzeb i organizacji przedszkola.

3) Do obowiązków samodzielnego referenta należy:       

 a) prowadzenie dokumentacji kadrowej,

 b) prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,

 c)  rozliczanie rachunków gotówkowych i przelewowych

 d) wystawianie  pracownikom i rodzicom dokumentów i zaświadczeń,    

 e) sporządzanie dokumentacji płacowej

 f) prowadzenie akt osobowych pracowników,

 g) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie SIO

 h) zaopatrywanie przedszkola w artykuły biurowe,

  i) gromadzenie i sporządzanie dokumentacji przetargowej oraz rozliczanie

  najemców  lokali użytkowych

  j) odpowiadanie za powierzony sprzęt biurowy,

  k) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora,

  l) wykonywanie innych czynności zleconych przez  dyrektora placówki

          wynikających z organizacji pracy przedszkola.

  ł) comiesięczne przygotowywanie dokumentacji służącej sporządzaniu listy płac,

  m) prowadzenie dokumentacji robót budowlanych,

 n) prowadzenie dokumentacji przetargowej na lokale użytkowe, uczestniczenie

         w komisji przetargowej oraz comiesięczne  rozliczanie zużycia za media,

 o) sporządzanie wykazów do jednorazowego dodatku uzupełniającego dla

         nauczycieli

 1. naliczanie opłat za żywienie dla dzieci i pracowników   

4) Do obowiązków kucharki należy:

 1. punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków,
 2. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbałość o ich racjonalne zużycie,
 3. prowadzenie magazynu podręcznego,
 4. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość w kuchni,
 5. przestrzeganie i wdrażanie zasad GHP i HACCP,
 6. branie udziału w układaniu jadłospisu,
 7. sporządzanie próbek pokarmowych dla Sanepidu,
 8. zapewnienie bezpiecznej i wysokiej jakości zdrowotnej żywności podczas całego cyklu jej produkcji,
 9. przestrzeganie i wdrażanie zasad GHP i procedur HACCP obowiązujących w przedszkolu,
 10. stosowanie się do przepisów prawa określających zasady produkcji i przechowywania żywności i środków czystości,
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

5) Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków (obróbka wstępna produktów),
 2. utrzymanie w czystości kuchni, sprzętów, naczyń kuchennych, magazynów żywieniowych,
 3. załatwianie czynności związanych z zakupem i dostarczeniem produktów,
 4. zapewnienie bezpiecznej i wysokiej jakości zdrowotnej żywności podczas całego cyklu jej produkcji,
 5. przestrzeganie i wdrażanie zasad GHP i procedur HACCP obowiązujących w przedszkolu,
 6. stosowanie się do przepisów prawa określających zasady produkcji i przechowywania żywności i środków czystości,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

6) Do obowiązków woźnej w przedszkolu należy:

 1. utrzymywanie w czystości powierzonych pomieszczeń i dbanie o należyty stan sprzętu technicznego (mycie okien, lamperii, drzwi, pranie firan i zasłon, pościeli dziecięcej, ręczników, czyszczenie, odkurzanie dywanów),
 2. dbanie o powierzony sprzęt, poszanowanie mienia społecznego,
 3. codzienne sprzątanie sali zajęć oraz innych pomieszczeń, za które jest odpowiedzialna,
 4. wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenie ogrodu przedszkolnego,
 5. pomoc wychowawcy w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów, wycieczek, pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci, w trakcie zajęć na polecenie dyrektora i nauczyciela,
 6. pełnienie dyżuru w szatni,
 7. porządkowanie sali po zajęciach plastyczno-technicznych i innych oraz po posiłkach,
 8. codzienne odkurzanie mebli, sprzętów znajdujących się w sali zabaw,
 9. mycie okien kilka razy w roku (wg potrzeb),
 10. przebieranie pościeli na leżakach co dwa tygodnie i w razie potrzeby (w przypadku pracy w grupie z dziećmi leżakującymi),
 11. uzupełnianie braków w łazienkach (papier toaletowy, mydło),
 12. spokojne, serdeczne i troskliwe odnoszenie się do dzieci,
 13. przestrzegania podstawowych zasad i przepisów BHP w pracy,
 14. w razie nieobecności konserwatora usuwać niebezpieczne przedmioty z terenu ogrodu – dokonywać codziennego przeglądu,
 15. w razie nieobecności konserwatora w sezonie zimowym odśnieżać i posypywać piaskiem wszystkie dojścia do budynku przedszkola oraz schody przy wejściu,
 16. natychmiastowe zgłaszanie usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków lub pracowników dyrektorowi,
 17. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora jednostki a wynikających z organizacji pracy,
 18. przestrzeganie zakazu udzielania rodzicom wychowanków oraz innym osobom informacji dotyczących dzieci, a w razie zaistnienia sytuacji kierować zainteresowanych do wychowawcy lub dyrektora jednostki.
 19. punktualne podawanie posiłków dzieciom, mycie naczyń, w czasie podawania posiłków stosować się do przepisów HACCP
 20. przestrzegać zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i procedur HACCP obowiązujących obowiązków przedszkolu
 21. dbać i zapewnić dzieciom bezpieczeństwo czasie całego pobytu w przedszkolu
 22. pełnić inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

7) Do obowiązków konserwatora należy:

 1. wykonywanie pracy wynikającej z funkcji określonej w umowie o zatrudnieniu (konserwacja urządzeń w budynku oraz w ogrodzie),
 2. utrzymywanie otoczenia przedszkola w czystości,
 3. monitorowanie miejsca gromadzenia odpadów,
 4. dokonywanie napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek,
 5. dbałość o otoczenie budynku, ogród przedszkolny oraz porządek w piwnicy,
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,
 7. monitorowanie obecności szkodników na bieżąco,
 8. zabezpieczanie stosownymi siatkami okien i drzwi w wyznaczonych pomieszczeniach przeciw gryzoniom i owadom,
 9. w celu zapobieżenia obecności gryzoni likwidowanie wszystkich nieszczelności, którymi mogą wędrować gryzonie,
 10. w przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak świadczących o obecności szkodników, podejmowanie działań zgodnych z procedurą HACCP obowiązujących w przedszkolu,
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

8) Do obowiązków inspektora BHP należy:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania

 przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 1. bieżące informowanie dyrektora obowiązków stwierdzonych zagrożeniach, wraz obowiązków wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 2. sporządzanie i przedstawienie dyrektorowi, co najmniej raz obowiązków roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 4. udział obowiązków ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz obowiązków opracowaniu wniosków wynikających obowiązków badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także realizacji tych wniosków,
 5. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy pracowników oraz dzieci uczęszczających do przedszkola,
 6. organizowanie szkoleń obowiązków dziedzinie BHP.

9) Do obowiązków głównej księgowej należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi na:

- zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

- terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostki,

bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 1. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające na:

- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami poza budżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

- zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

- zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

 1. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
 2. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

- wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

- kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

 1. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości w szczególności: zakładowego plan kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 2. do obowiązków głównych księgowych, oprócz obowiązków wyżej określonych należy także:

- wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,

- opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiz.

 1. dowodem dokonania przez księgowego kontroli wewnętrznej operacji gospodarczej jest jego podpis złożony na dokumentach tej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że:

- sprawdził, iż operacja została uznana za prawidłową pod względem merytorycznym,

- nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta,

- posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz operacja mieści się w planie budżetu lub w planie finansowym,

- sprawdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji.

 1. księgowa w razie ujawnienia:

- nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia,

- nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowiązanie niemające pokrycia w budżecie lub planie finansowym, z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania.

 1. przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 1. realizacji wydatków zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym.
 2. opracowanie planów finansowych, sporządzanie bilansu rocznego i półrocznego.
 1. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, oraz rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie jednostki.

ł)   aktualizowanie stanu majątku jednostki.

 1. prowadzenie kart zarobków pracowników wg. programu komputerowego.
 2. dekretowanie wszystkich dochodów.
 3. opracowanie dokumentacji Zakładowego Funduszu Nagród dla pracowników.
 4. rozliczanie pobranej gotówki z raportem kasowym.
 5. wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z umową o pracę.

10) obowiązki głównej księgowej:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi na zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

- terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostki.

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania budżetu.

c) dokonywanie wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 d) dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli operacji gospodarczej jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:

- nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

- nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji;

- zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

e) główny księgowy w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym w pkt. 5, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

f) o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji. W tym przypadku główny księgowy zawiadamia w formie pisemnej dysponenta części budżetowej.

g) do obowiązków głównego księgowego, oprócz obowiązków w tej określonych należy także:

 - opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

 - pomoc w sporządzaniu planów finansowych jednostki.

h) przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

i) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z umową o pracę.

 

10) Do zadań referenta ds. płac należy:

a) sporządzanie miesięcznych list płac i innych wpłat,

b) sporządzanie wydruków list płac oraz stosownych zestawień zbiorczych,

c) sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS wraz z elektronicznym transportem danych,

d) sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,

e) sporządzanie comiesięcznych deklaracji RMUA  dla pracowników,

f) zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS, zmiany danych identyfikacyjnych,

g)  sporządzanie informacji PIT dla pracowników,

h) sporządzanie rocznych wydruków kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych i kart nieobecności,

i)sporządzanie sprawozdań dotyczących w/w spraw,

j) sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o wysokości zarobków,

k) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 13

 

1. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora. Osoba, której powierzono stanowisko wicedyrektora wykonuje swoje zadania zgodnie z podziałem kompetencji.

2. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należą:

1) Sprawy organizacyjne i prowadzenie działalności dydaktycznej w czasie nieobecności dyrektora w jednostce;

2)  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustalonym przez dyrektora przedszkola;

3)  Organizacja uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych, koleżeńskich, kontrola terminów;

4)  Organizowanie i kontrolowanie pracy w przedszkolu, prowadzenie dokumentacji, rozliczanie z czynności dodatkowych, prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych;

5)  Dbanie o estetyczny wystrój  jednostki, właściwą formę pedagogizacji rodziców poprzez „kącik dla rodziców”;

6) Współpraca z radą rodziców, środowiskiem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

7) Dbanie o sprawny przepływ informacji w  jednostce;

8) Prowadzenie inwentaryzacji na terenie  jednostki;

9) Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem;

10) Wykonywanie dodatkowych poleceń i prac wynikających z organizacji pracy, bieżących potrzeb i wydarzeń przedszkolnych,

 

§ 14

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwu nauczycielek zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.

1) Dyrektor powierza każdy oddział integracyjny opiece nauczycieli,

2) W każdej grupie integracyjnej jest jeden nauczyciel wspomagający,

3) dwóch nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego czasu pracy oddziału.

4) Oddział integracyjny prowadzi nauczyciel prowadzący i wspomagający.

4) W razie konieczności organizacyjnej (podczas ferii zimowych i świątecznych lub dużej absencji chorobowej nauczycieli) może nastąpić przesunięcie do innej grupy, nawet w czasie trwania roku szkolnego.

5) Zmiana nauczycielki w grupie może nastąpić na wniosek rodziców w przypadku naruszenia etyki nauczycielskiej. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna, zgodnie ze swoim regulaminem.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej co najmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem w miarę możliwości organizacyjnych przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

6.  W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

7.  Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 15

 

1.  W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

2. W przypadku, gdy w przedszkolu wychowują się lub uczą dzieci z niepełno sprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudnia się dodatkowo:

 1. Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów,
 2. Pomoc nauczyciela.

 

§ 15

 

1.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) Dbałość i odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2)  Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach:

 1. wychowania i nauczania dzieci,
 2. znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania w danym oddziale,
 3. informowania rodziców o postępach dzieci w celu uzyskania przez nich rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 4. poznania i ustalenia potrzeb dzieci,
 5. ustalenia form pomocy w działalności wychowawczej,
 6. prowadzenia różne formy pedagogizacji rodziców,
 7. organizowania spotkań z rodzicami:
 8. włączenia rodziców w działalność przedszkola (udział w imprezach, uroczystościach itp.)
 9. aktualizowania kącika dla rodziców w celu bieżącej wymiany informacji.
 10. podejmowania działania w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego,
 11. współpracy z instytucjami środowiska lokalnego, w tym ze szkołą, MOPS w celu pomocy rodzinie.

3) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość:

 1. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
 4. rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań każdego dziecka,
 5. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego osobowości,
 6. podejmowanie działań wyzwalających u dzieci aktywność i kreatywność.
 7. przeciwdziałanie zaburzeniom w zachowaniu i trudnościom wychowawczym,
 8. dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem poziomu wiedzy, rozwoju umiejętności, postaw,
 9. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 - dziennika zajęć przedszkola

 - dziennika zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola

 - plany miesięczne (wynikowe)

 - dokumentacja rozwoju dziecka

 1. wdrażanie podstawowych zasad samoobsługi,
 2. tworzenie planów zadań wychowawczych,
 1. prowadzenie sytuacji edukacyjnych i zabaw z uwzględnieniem indywidualizacji w celu nabycia przez dzieci umiejętności, sprawności, doświadczeń i wiadomości,
 1. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i podejmowania przez nie jakościowo innych zadań,
 2. wyrabianie u dzieci twórczych postaw wobec otaczającej rzeczywistości,
 3. poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 4. stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych,
 5. wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do życia,
 6. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.
 7. przedstawianie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego celem dopuszczenia do użytku w danej  jednostce,
 8. realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program opracowany samodzielnie, we współpracy z innymi nauczycielami lub opracowany przez innego autora,
 9. zapewnienie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej,
 1. stosowanie różnorodnych form aktywności dziecka związane z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i gotowości do nauki czytania i pisania,
 1. realizacja programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola;

4) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie, zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:

 1. prowadzenie indywidualnych arkuszy w celu dogłębnego poznania każdego dziecka,
 2. szczegółowa analiza okresu asymilacji, określenie kierunków pracy dla poszczególnych dzieci i kontynuacja w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. prowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 4. przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6-letnich;

5) Prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu:

 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

 - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześciu -lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat),

 1. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień,
 2. Informowanie niezwłocznie dyrektora o stwierdzonej potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną ze względu na jego potrzeby rozwojowe lub edukacyjne.

 Uczestniczy w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu.

 1. realizuje opracowany przez Zespół plan działań wspierających dla wychowanków i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne opracowują dla każdego dziecka i realizują Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny określający zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem.

6) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę logopedyczną i inną:

 1. kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku konieczności przeprowadzenia fachowych badań na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub innych osób,
 2. przeciwdziałanie zaburzeniom w zachowaniu, trudnościom wychowawczym, niepowodzeniom oraz kompensowanie odchyleń rozwojowych i rozwijanie zdolności,
 3. współpraca z rodzicami w celu wspomagania rozwoju dziecka.

7) Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych.

8) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikające z bieżącej działalności. Nauczyciel dzieci 5-6 letnich które kończą edukację przedszkolną wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji, prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu. 2. Do zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela wspomagającego należy:

1) Zadania edukacyjne:

 1. Koordynuje pracę oraz wchodzi w skład „zespołu”, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem;
 2. W zespole dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. w zespole opracowuje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne w terminie do dnia 30 września roku szkolnego lub 30 dni od dnia złożenia przedszkolu orzeczenia zgodnie z § 6 rozporządzenia;
 4. W zespole, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokonuje modyfikacji programów w miarę potrzeb;
 5. Prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
 6. Prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi. Niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 7. Uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 8. Udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 9. Współpracuje, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;
 • dokonanie diagnozy dziecka w celu zaplanowania oddziaływań dydaktycznych,
 • opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • czuwanie nad realizacją kolejnych zadań opracowanego programu edukacyjno- terapeutycznego,
 • dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości dziecka,
 • opracowanie z nauczycielem prowadzącym strategii zajęć,
 • przygotowanie pomocy dydaktycznych, różnorodnej wersji ćwiczeń.
 • Prowadzenie dziennika, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci objętych różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.
 • gromadzenie, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez nauczyciela wspomagającego, pedagoga

2) Zadania integrujące:

a) czuwanie i wspieranie integracji między dziećmi w grupie,

b) włączanie dziecka do wszelkich imprez i uroczystości zarówno grupowych jak i przedszkolnych,

c) czuwanie i budowanie integracji między rodzicami,

d) budowa integracji z nauczycielem prowadzącym.

3) Zadania wychowawcze:

a) informowanie rodziców o pracy dziecka na zajęciach,

b) udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w domu,

c) udzielanie porad dotyczących korzystania z dodatkowej pomocy,

d) prowadzenie integrujących zajęć grupowych.

4) Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych.

5) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikające z bieżącej działalności.

4. Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli;

2a) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola;

 1. Organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 2.  Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i rodzinnym dziecka.
 3. Wspieranie nauczycieli oraz zespołu do spraw integracji w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola;

5a) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 1. Dbanie i zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie całego pobytu w przedszkolu;
 2. Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych;
 3. Prowadzenie dziennika, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci objętych różnymi pomocą psychologiczną, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań;
 4. Gromadzenie, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez psychologa;
 5.  Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikające z bieżącej działalności.

5. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjną i rehabilitację:

 1. Dostosowanie zajęć do aktualnych możliwości dzieci i zaleceń lekarskich.
 2. Współuczestniczenie w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych.
 3. Współpraca z rodzicami i lekarzem.
 4. Udzielanie instruktażu odnośnie ćwiczeń rodzicom i opiekunom. W przypadku pogłębienia się zaburzeń statyki ciała lub zauważenia niekorzystnych objawów związanych z udziałem dziecka na zajęciach, powinien kierować dziecko do lekarza prowadzącego.
 5. Praca w zespole do spraw integracji.
 6. Dbanie i zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie całego pobytu w przedszkolu,
 7. Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Prowadzenie dziennika, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci objętych pomocą rehabilitacyjną i terapeutyczną, gimnastyką korekcyjną, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.
 9. Gromadzenie, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą rehabilitacyjną i terapeutyczną, gimnastyką korekcyjną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, rehabilitanta.
 10. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikające z bieżącej działalności.

6. Formy współdziałania, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

 1. Zebrania grupowe (wg harmonogramu)
 2. Zajęcia otwarte (wg harmonogramu)
 3. Kontakty indywidualne (wg harmonogramu)
 4. Kącik dla rodziców aktualizowany na bieżąco

7. Personel przedszkola ma obowiązek reagować na wszelkie przejawy przemocy fizycznej i psychicznej i zgłaszać ten fakt dyrektorowi  jednostki, który zobowiązany jest podjąć działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

§ 16

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2

 1. dyrektor przedszkola może przyjąć do grupy przedszkolnej, dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) na prośbę lub za zgodą rodziców dziecko 2,5 letnie poddane zostało obserwacji w grupie celem zaopiniowania, że pobyt w przedszkolu nie wpłynie negatywnie na jego rozwój psychofizyczny, oraz że dziecko jest samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 1. Dziecko, które z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego:
 1. obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
 2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat,
 3. w przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego,
 4. dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 5. za spełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 2 uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa z pkt.2 należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3.  Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci:

1)  Zdrowe

2)  Niedowidzące

3)  Niedosłyszące

4)  Przewlekle chore

5)  Niepełnosprawne ruchowo

6)  Upośledzone umysłowo, które dla innych dzieci nie stanowią zagrożenia

7)  Niepełnosprawnością sprzężoną.

8) Autystyczne

4. Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest w formie elektronicznej, szczegółowe zasady określa „Regulamin Rekrutacji w Przedszkolu Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach” opracowany na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Żory.

7. Dziecko ma prawo:

1) akceptacji takim jakie jest,

2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3) rozwoju fizycznego i duchowego, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie,

4) swobodnej wypowiedzi, formułowania i wyrażania własnych poglądów, ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),

5) wypoczynku, jeśli jest zmęczone

6) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

7) nagradzania wysiłku i osiągnięć,

8) badania i eksperymentowania,

9) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa,

10) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

11) opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu jednostki,

12) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

13) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywanie w tym pomocy,

14) wybory zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi

15) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,

16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,

17) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:

a) dostosowanie czasu zajęć dydaktycznych i zabaw do możliwości indywidualnych dzieci, z uwzględnieniem różnorodnych metod pracy,

b) stworzenie warunków higieniczno-zdrowotnych podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu oraz właściwej organizacji zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci,

c) codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw w ogrodzie przedszkolnym, odpowiednio wyposażonym.

18) Poszanowania jego godności osobistej poprzez:

a) zapobieganie sytuacjom wyzwalającym agresję u dzieci,

b) zapewnienie dziecku możliwości regulowania potrzeb fizjologicznych,

c) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności osobistej w stosunku do każdego członka zbiorowości przedszkolnej.

19) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym przez:

a) uwzględnienie potrzeb i możliwości dzieci,

b) zwracanie uwagi na indywidualne różnice zależne od tempa rozwoju dzieci oraz wpływu środowiska,

c) wszechstronny rozwój z uwzględnieniem kompensowania odchyleń,

d) zapewnienie specjalnej opieki oraz pomocy i ochrony przed zaniedbaniem.

8. Dziecko ma obowiązek:

1) Poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

2) Poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

3) Stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,

4) Włącza się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,

5) Podporządkowywanie się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wyciecze itp.,

6) Szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,

7) Kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,

8) Podejmowanie działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,

9) Uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, korekcyjnych, terapeutycznych, które dla niego

wybrali rodzice,

9. Naruszenie praw dziecka

1) W przypadku naruszenia praw dziecka rodzice mają prawo zgłoszenia do dyrektora przedszkola sytuacji naruszającej prawa dziecka w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji.

2) Zasadność skargi dotyczącej naruszenia praw dziecka z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka rozpatruje dyrektor przedszkola.

3) W przypadku nierozpatrzenia skargi przez dyrektora rodzice mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. Rodzicom przysługuje prawo do:

  1. znajomości przyjętych kierunków działania przedszkola,
  2. znajomości programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego,
  3. zapoznania się z umiejętnościami i wiadomościami, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego, określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego,
  4. bieżącej, rzetelnej informacji o dziecku, jego aktualnym stanie rozwoju, zachowaniu w grupie z zachowaniem tajemnicy, a także otrzymywania na bieżąco informacji z prowadzonych obserwacji pedagogicznych o postępach edukacyjnych dziecka,
 1. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać
 2. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 3. uzyskiwaniu porad i wskazówek, informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno –pedagogiczną, pomoc w kontaktach z nauczycielami i specjalistami w rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

9) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola,

10) współdziałania z nauczycielami w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci,

11) znajomości warunków lokalowych, sanitarnych i żywieniowych dziecka w przedszkolu,

12) aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

13) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

14) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.”

11. Przedszkole oczekuje od rodziców:

1) zapoznania się z niniejszym statutem, który dostępny jest w bibliotece przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola oraz u dyrektora przedszkola, a także przestrzegania jego zapisów.

2) przestrzegania regulaminu przedszkola i ustaleń organizacyjnych jednostki,

3) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka, w tym udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

4) terminowego regulowania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie do przedszkola zdrowego i czystego dziecka,

6) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

7) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie jednostki,

8) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

9) bezzwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

10) współdziałanie z przedszkolem w realizacji jego zadań: rodzice mogą udzielać pomocy dla przedszkola w formie pieniężnej, rzeczowej lub wykonanej pracy,

11) zapewnienie dziecku podlegającemu rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne. przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa wyżej należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu,

 1. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej.
 2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka w ramach pracy przedszkola,
 3. systematycznego zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi w kąciku dla rodziców.

12. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w przypadku:

   1. Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w okresie powyżej 2 miesięcy,
   2. Zaległości w opłatach za przedszkole za 1 miesiąc.
   3. W razie nieodebrania wychowanka z przedszkola 5 razy w miesiącu w godzinach funkcjonowania  jednostki i nieuiszczania dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami jej funkcjonowania tj. powyżej 10 godzin.
   4. Niezgłoszenia się dziecka w terminie do 15 września.
   5. Niepodpisania umowy cywilno-prawnej z dyrektorem przedszkola w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu.
   6. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne.

 

§ 17

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Nowelizacji statutu dokonuje rada pedagogiczna:

1) dostosowuje treść statutu do obowiązujących przepisów prawa poprzez opracowanie projektu statutu lub jego zmian i podejmuje uchwały,

2) jednolity tekst statutu opracowuje po podjęciu 3 uchwał wprowadzających zmiany

 

Statut został przyjęty uchwałą rady pedagogicznej Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach w dniu ……………….

Traci moc Statut przyjęty uchwałą rady pedagogicznej Przedszkola Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach w dni……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
 • 32-4343237

Galeria zdjęć