NAWIGACJA

Kompetencje Kluczowe

Nagłówek

             KOMPETENCJE KLUCZOWE

 

 

Kompetencje zdefiniowane w ZaleceniuParlamentuEuropejskiego i Rady z18XII2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie jako połączenie: wiedzy, umiejętności, postaw odpowiednich do sytuacji:

1.  porozumiewanie się w języku ojczystym

2.  porozumiewanie się w językach obcych

3.  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje

  naukowo-techniczne

4.  kompetencje informatyczne

5.  umiejętność uczenia się

6.  kompetencje społeczne i obywatelskie

7.  inicjatywność i przedsiębiorczość

8.  świadomość i ekspresja kulturalna.

 

 

 

 

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

 

Jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji).Przyjmuje się, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno umieć opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, odpowiadać na pytania, wyjaśniać własną przynależność do rodziny, grupy, narodu.

 

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym opiera się na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych –w zabawie i nauce, ukazywaniu korzyści, jakie wynikają z umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Przyjmuje się, że dziecko kończące przedszkole rozumiei reagujena bardzo proste polecenia w języku obcym, a przygotowanie do posługiwania się językiem obcym odbywa się przez zabawę.

 

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE

 

Kompetencje matematycznesą realizowane na etapie wychowania przedszkolnego miedzy innymi w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Podstawowe kompetencje

 

Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody przez: eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji oraz weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do codziennych sytuacji, które dziecko zna.

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

1. Kompetencje matematyczne:-codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: lewa/prawa-realizacja ćwiczeń z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej –DZIECIĘCA MATEMATYKA  (m.in. przeliczanie, porównywanie liczebności, stosowanie liczebników porządkowych, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce, pomiary długości, klasyfikowanie, przekształcanie, rytm, następstwo czasu) -ćwiczenia, zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne

2. Kompetencje naukowo-techniczne–codzienne działania:-obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych-prowadzenie kalendarza pogody-prowadzenie czasowych  „ogródków” w salach oraz stałych ogródków na placu zabaw-zabawy mikroskopem, lupą itp.-zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza)-zabawy eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne.

 

 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

 

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa programowa zachęca do umożliwieniadziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

 

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

 

Kompetencje związane z uczeniem się są na tym etapie niezwykle istotne –przedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, w tym z uczeniem się konsekwentnym, możliwie świadomym i ukierunkowanym na osiągniecie konkretnych celów.Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form nauki -pracy grupowej i indywidualnej oraz do

różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

¢kompetencja ta jest kształtowana poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego

¢podczas wszelkichzajęć dzieci kształtują umiejętność obserwacji                                  i wyciągania wniosków z własnych działań prowadzonych                            w przedszkolu, uczą się konkretnych zachowań i reakcji

¢dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych)  oraz do współpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej

¢stosowanie wzmocnień pozytywnych

¢realizacja akcji charytatywnych

¢praca w grupach mieszanych wiekowo –uczenie się od siebie

¢praca zespołowa

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

 

Kompetencje te na tym etapie rozumiane są jako zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupieprzedszkolnej.Na tym etapie istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań, a stopniowo też postaw.

Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra i pracy w dziecięcym wolontariacie na miarę ich możliwości.

 

 

INICJATYWNOŚĆIPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość należy rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje działania zmierzające do rozwoju poczucia sprawstwaprzez stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. Inicjatywność i przedsiębiorczość są rozwijane wielopłaszczyznowo, i co ważne, ich elementy są obecne podczas wszystkichdziałań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dzieckow przedszkolu.

 

 

ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

 

Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości. Wzmacniają inicjatywę i pomagają w nawiązaniu relacji.

Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą i sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSPEKTY ZAJĘĆ Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 

 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ DLA   4,5,6 LATKÓW- ,,SMERFY”

 

Data.15.01.2019

PROWADZĄCE: Monika Sobótkowska- pedagog prowadzący

                           Leokadia  Brzezińska   – pedagog wspomagający

Kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Cel  główny:    Kształtowanie  pojęć  matematycznych.

 

Temat: ,,Zabawy matematyczne”

 

Cele  szczegółowe ( poziom I):

 

 • dziecko  rozróżnia prawą i lewą stronę  ciała;
 • dziecko liczy w  zakresie  zbioru  5 elementowego oraz z przekroczeniem

progu  dziesiątkowego ( zna znaczenie ostatniego  liczebnika);

 • dziecko  potrafi przyporządkować liczbie  jej odpowiednik  graficzny ( 1 5);
 • dziecko potrafi porządkować zbiory według  wzrastającej liczby  elementów;
 •  

 Cele szczegółowe ( poziom II):

 

 • dziecko  rozróżnia prawą i lewą stronę  ciała;
 • dziecko potrafi  liczyć w  zakresie zbioru  5 elementowego;
 • dziecko potrafi porównać liczebność zbiorów poprzez przeliczanie

oraz łączenie  w pary;

 • porządkuje zbiory według wzrastającej  liczby  elementów (od  1 do 4);

 Cele szczegółowe ( poziom III):

 • dziecko nazywa  i wskazuje  poszczególne części swego  ciała;
 • dziecko bierze aktywny  udział w  zajęciach;

      -     porządkuje zbiory według wzrastającej liczby elementów (od 1 do 3);

 • dziecko potrafi  porównać liczebność zbiorów i stosuje  określenia: dużo,

mało, tyle  samo.

Metody:
percepcyjne: obserwacji i pokazu
słowne: rozmowy, objaśnienia, instrukcje
czynne: zadań stawianych dziecku

Formy:
-indywidualna
-zbiorowa- zróżnicowana

Pomoce  dydaktyczne: magnetofon, kaseta  z nagraniami , sylwety  karmników, ptaków, koła

z cyframi i odpowiednia liczbą elementów, kartoniki z  cyframi i znakami matematycznymi,gwiazdy  duże z ziarenkami w liczbie:3,4,5,6 oraz małe ( dla każdego dziecka) z odpowiednią liczbą  elementów,  koperty z sylwetami ptaków i  ziarenek, kostki do gry,  tacki z cyframi i znakami  matematycznymi, karty pracy( dla każdego dziecka), klej, pędzle do kleju.

                                  PRZEBIEG  ZAJĘCIA

 

1. Wspólna  zabawa pt. ,, Pingwinek” – utrwalenie pojęć : ,,lewa” , ,,prawa”.

 

2.  Liczenie  liczebnikami głównymi .

     Zaproszenie dzieci na spacer przy piosence pt. ,,Marsz dzieci”.

     Po skończonym marszu dzieci ustawiają się w dwóch rzędach, oddzielnie

     chłopcy, oddzielnie  dziewczynki.

     Rząd  dziewczynek przechodzi wzdłuż rzędu chłopców – każda z nich liczy

     kolegów i na koniec podają ich  liczbę.

     Następnie chłopcy liczą dziewczynki.

     Dzieci porównują - kogo jest  więcej a kogo  mniej.

 

3.   Porównywanie ptaków  w dwóch karmnikach .Dzieci liczą ile ptaków  przyleciało

do  karmnika po lewej i po prawej stronie. Pod  każdym  z nich umieszczają odpowiednią cyfrę.

 Liczą ile ptaków jest  w obu karmnikach razem.

 

4.   Zabawa  ruchowa podczas której dzieci kojarzą liczbę z jej obrazem graficznym.

 Dzieci  biegają w rytm muzyki , na przerwę tworzą takie zespoły jakie wskazuje cyfra uniesiona przez nauczycielkę ( pod każdą cyfrą umieszczona jest odpowiednia liczba kół).

 

 1. Porównywanie elementów dwóch zbiorów. Dzieci otrzymują koperty,  w których

      znajdują  się sylwety ptaków i ziarenek. Układają ptaki po lewej  stronie  a po prawej

     ziarenka ( do każdego ptaka muszą przyporządkować jedno ziarenko).Stwierdzają czy 

      ptaków jest  tyle samo  ile  ziarenek , czy też mniej lub  więcej; ( każde  dziecko         

     otrzymuje zadanie o stopniu trudności opowiadającemu jego  poziomowi).

 

 1. Zabawa ruchowa –  szukanie  zbioru o takiej samej liczbie elementów. Podczas spaceru

przy muzyce dzieci zbierają  gwiazdki  na których znajdują się ziarenka. Gdy  muzyka

milknie muszą odnaleźć dużą gwiazdę o takiej samej liczbie elementów ( 2, 3 , 4, 6 ).

Tworzą się zespoły – każdy z nich podaje liczbę osób.

 

7. Zabawa ruchowa utrwalająca pojęcia : ,,lewa’’, ,,prawa’’ – pt. ,,Bugi – bugi’’.

 

8.Dzieci otrzymują zestawy zbiorów umieszczonych na paskach papieru . Porządkują je

według wzrastającej liczby elementów  ( każde dziecko otrzymuje zadanie odpowiadające jego poziomowi).

 

9.Zabawa z kostkami do gry dla chętnych dzieci. Przechodzą one na dywan, łączą się w pary , otrzymują po dwie kostki – dodają liczbę oczek na dwóch kostkach ( przekroczenie progu dziesiątkowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ DLA   4,5,6 LATKÓW- ,,SMERFY”

 

Data.15.01.2019

PROWADZĄCE: Monika Sobótkowska- pedagog prowadzący

                           Leokadia  Brzezińska   – pedagog wspomagający

Kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Cel  główny:    Kształtowanie  pojęć  matematycznych.

 

Temat: ,,Zabawy matematyczne”

 

Cele  szczegółowe ( poziom I):

 

 • dziecko  rozróżnia prawą i lewą stronę  ciała;
 • dziecko liczy w  zakresie  zbioru  5 elementowego oraz z przekroczeniem

progu  dziesiątkowego ( zna znaczenie ostatniego  liczebnika);

 • dziecko  potrafi przyporządkować liczbie  jej odpowiednik  graficzny ( 1 5);
 • dziecko potrafi porządkować zbiory według  wzrastającej liczby  elementów;
 •  

 Cele szczegółowe ( poziom II):

 

 • dziecko  rozróżnia prawą i lewą stronę  ciała;
 • dziecko potrafi  liczyć w  zakresie zbioru  5 elementowego;
 • dziecko potrafi porównać liczebność zbiorów poprzez przeliczanie

oraz łączenie  w pary;

 • porządkuje zbiory według wzrastającej  liczby  elementów (od  1 do 4);

 Cele szczegółowe ( poziom III):

 • dziecko nazywa  i wskazuje  poszczególne części swego  ciała;
 • dziecko bierze aktywny  udział w  zajęciach;

      -     porządkuje zbiory według wzrastającej liczby elementów (od 1 do 3);

 • dziecko potrafi  porównać liczebność zbiorów i stosuje  określenia: dużo,

mało, tyle  samo.

Metody:
percepcyjne: obserwacji i pokazu
słowne: rozmowy, objaśnienia, instrukcje
czynne: zadań stawianych dziecku

Formy:
-indywidualna
-zbiorowa- zróżnicowana

Pomoce  dydaktyczne: magnetofon, kaseta  z nagraniami , sylwety  karmników, ptaków, koła

z cyframi i odpowiednia liczbą elementów, kartoniki z  cyframi i znakami matematycznymi,gwiazdy  duże z ziarenkami w liczbie:3,4,5,6 oraz małe ( dla każdego dziecka) z odpowiednią liczbą  elementów,  koperty z sylwetami ptaków i  ziarenek, kostki do gry,  tacki z cyframi i znakami  matematycznymi, karty pracy( dla każdego dziecka), klej, pędzle do kleju.

                                  PRZEBIEG  ZAJĘCIA

 

1. Wspólna  zabawa pt. ,, Pingwinek” – utrwalenie pojęć : ,,lewa” , ,,prawa”.

 

2.  Liczenie  liczebnikami głównymi .

     Zaproszenie dzieci na spacer przy piosence pt. ,,Marsz dzieci”.

     Po skończonym marszu dzieci ustawiają się w dwóch rzędach, oddzielnie

     chłopcy, oddzielnie  dziewczynki.

     Rząd  dziewczynek przechodzi wzdłuż rzędu chłopców – każda z nich liczy

     kolegów i na koniec podają ich  liczbę.

     Następnie chłopcy liczą dziewczynki.

     Dzieci porównują - kogo jest  więcej a kogo  mniej.

 

3.   Porównywanie ptaków  w dwóch karmnikach .Dzieci liczą ile ptaków  przyleciało

do  karmnika po lewej i po prawej stronie. Pod  każdym  z nich umieszczają odpowiednią cyfrę.

 Liczą ile ptaków jest  w obu karmnikach razem.

 

4.   Zabawa  ruchowa podczas której dzieci kojarzą liczbę z jej obrazem graficznym.

 Dzieci  biegają w rytm muzyki , na przerwę tworzą takie zespoły jakie wskazuje cyfra uniesiona przez nauczycielkę ( pod każdą cyfrą umieszczona jest odpowiednia liczba kół).

 

 1. Porównywanie elementów dwóch zbiorów. Dzieci otrzymują koperty,  w których

      znajdują  się sylwety ptaków i ziarenek. Układają ptaki po lewej  stronie  a po prawej

     ziarenka ( do każdego ptaka muszą przyporządkować jedno ziarenko).Stwierdzają czy 

      ptaków jest  tyle samo  ile  ziarenek , czy też mniej lub  więcej; ( każde  dziecko         

     otrzymuje zadanie o stopniu trudności opowiadającemu jego  poziomowi).

 

 1. Zabawa ruchowa –  szukanie  zbioru o takiej samej liczbie elementów. Podczas spaceru

przy muzyce dzieci zbierają  gwiazdki  na których znajdują się ziarenka. Gdy  muzyka

milknie muszą odnaleźć dużą gwiazdę o takiej samej liczbie elementów ( 2, 3 , 4, 6 ).

Tworzą się zespoły – każdy z nich podaje liczbę osób.

 

7. Zabawa ruchowa utrwalająca pojęcia : ,,lewa’’, ,,prawa’’ – pt. ,,Bugi – bugi’’.

 

8.Dzieci otrzymują zestawy zbiorów umieszczonych na paskach papieru . Porządkują je

według wzrastającej liczby elementów  ( każde dziecko otrzymuje zadanie odpowiadające jego poziomowi).

 

9.Zabawa z kostkami do gry dla chętnych dzieci. Przechodzą one na dywan, łączą się w pary , otrzymują po dwie kostki – dodają liczbę oczek na dwóch kostkach ( przekroczenie progu dziesiątkowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe

Temat zajęcia: „Balonowy bal”

Grupa wiekowa 4-5 latki

Data 25.01.2019

Katarzyna Wiśniowska, Danuta Juroszek

 

P.P.IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Kompetencje Porozumiewania się w języku ojczystym

•             wypowiada się na dany temat

•             komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

•             usprawnia motorykę narządów artykulacyjnych

•             słucha utworów literackich

•             odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach

•             rozwiązuje zagadki

 

P.P.IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

•             określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,

•             uczy się rozróżniać stronę lewą i prawą;

•             klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru

•             przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy,

•             klasyfikuje elementy zbiorów w czasie zabawy,

 

P.P III Społeczny obszar rozwoju dziecka

Kompetencje społeczne i obywatelskie

•             używa zwrotów grzecznościowych

•             przyjmuje, respektuje normy grupowe

•             współdziała z dziećmi w zabawie

•             obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

•             komunikuje się z wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

•             wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

•             uczestniczy w zaproponowanych  zabawach ruchowych, w tym muzycznych, naśladowczych, z przyborami

•             integruje się z dziećmi poprzez działanie i wspólną zabawę

Metody:

- podająca

- praktyczna

Formy:

- praca z całą grupą

- indywidualna

Środki dydaktyczne:

 balony nadmuchane, obręcze w takich kolorach jak balony, wiersz D. Gellner „ Balonik”, szablony papierowe balonów, materiały plastyczne, muzyka

Przebieg zajęcia:

1.Wprowadzenie do zabawy poprzez tekst zagadki

„Balonik”

Za mocno nadęty pęka z hukiem wielkim, Poszybuje w niebo,  gdy puścisz go z ręki.

Jaką zabawkę trzymasz za sznurek By nie umknęła aż pod chmurę?

2.    Zapoznanie z wierszem Balonik D. Gellner

Idę sobie z balonikiem. On na sznurku, ja chodnikiem.

Ja jem ciastko, a on nie je, tylko się do sznurka śmieje.

Skacze żaba z wielkim krzykiem:

- Będę tańczyć z balonikiem!

Smok się w smoczą głowę skrobie:

- Ja balonik wezmę sobie!

Mysz przebrała się w sukienkę:

- Chcę z balonem iść pod rękę!

Gdy balonik tego słucha, jeszcze bardziej się nadmuchał, wrzasnął:

- Tego już za wiele! Przecież ja się nie podzielę! Mogę pęknąć,

Jeśli chcecie. Lecz co wtedy mieć będziecie?

 

Rozmowa kierowana:

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?

- Co one chciały zrobić?

- Dlaczego balon się zezłościł?

- Dzieci odpowiadają na pytania i słuchają wypowiedzi innych dzieci.

 

3.Jaki jest balon"- zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność podawania cech charakterystycznych dla danych przedmiotów. Dzieci trzymają w rękach nadmuchane balony i próbują podać jedną cechę, którą balon się charakteryzuje.

 W razie problemów, nauczyciel naprowadza dzieci np. na:- kolorze, wielkości, grubości, ciężarze, odczuciach zmysłowych: jaki jest w dotyku, jaki ma zapach, itp.

4. Uciekający balon zabawa dydaktyczna rozwijająca orientację w przestrzeni

Polecenia kierowane prze nauczyciela lub wersja druga dzieci wydają polecania koledze z pary. Połóż balon przed sobą, za sobą, obok siebie, trzymaj w górze, trzymaj na dole. Zabawa z balonem. Balonik w górę balonik w przód balonik sięga teraz do stóp.

5. Taniec kolorowych  balonów Tworzenie zbiorów z balonów na podstawie jednej cechy- koloru, kształtu Dzieci tańczą w rytm muzyki ustawiają się wg poleceń nauczyciela Liczenie dzieci z balonami w określonym kolorze, porównywanie liczebności balonów, których jest najmniej, najwięcej itp.

6. Zabawa „Balonowa rodzinka” Dzieci tworzą zbiory balonów, przeliczają zbiory. Określają których jest najwięcej, których najmniej, których jest tyle samo itp.

7. „Kostium dla balonika”. Tworzy z dostępnych materiałów plastycznych elementy stroju karnawałowego ba balonie.

8.Parada balonków. Prezentuje na forum swoją pracę przedstawiając swojego balonika ba balu przebierańców.

9. Zabawa kołowa ze śpiewem „Tańczą Baloniki” Monika Kluza.

Scenariusz zabawy tematycznej „Podróż pociągiem babci i dziadka”  w grupie „Świetliki” dzieci 4-5letnich                                                                              ( Kompetencje kluczowe:  kompetencje społeczne i obywatelskie)

 

Data:24.01.2019r.

Prowadzące: Elżbieta Mierzwa


Cele
Poznawczy:

-umie nazwać wybrane instytucje  użyteczności publicznej i jakie mają znaczenie w życiu codziennym, np.dworzec kolejowy
- poszerzenie  dziecięcej wiedzy na temat zawodów , zajęc wykonywanych przez różnych ludzi  ( konduktor, motorniczy, kasjer, sprzedawca ) i stosunków społecznych
-rozpoznaje nonety o niskich nominałach wykorzystuje  w zabawie


Kształcący:
- kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu, układania krótkich zdań;
- kształtowanie umiejętności społecznych w kontaktach z dziećmi ;
- kształtowanie umiejętności odgrywania ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem, rekwizytami.

Wychowawczy:
- Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

Metody pracy:
- podające: objaśnienia
- problemowe: rozmowa, zabawa tematyczna
- ekspresyjne: zadań inspirujących

Formy:
- zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Pomoce:
I stanowisko- kasa biletowa( monety jednio i dwu groszowe,  komputer, pieczątki, długopisy, kartki

II stanowisko- poczekalnia( krzesełka,  czasopisma, książki ,kredki ,kartki) 

III stanowisko-restauracja (stoliczki, krzesełka, naczynia, owoce warzywa, klocki, kasa, monety

IV stanowisko-pociąg- krzesełka ustawione w pary jedno za drugim

Napisy do globalnego czytania : dworzec kolejowy , kasa , poczekalnia , restauracja ,Żory

 Czapka i torba konduktora

 

Przebieg:

 Nauczycielka zaprasza dzieci na dywan  i wyjaśnia, na czym będzie polegała zabawa. Zadaje dzieciom pytania:

• Kiedy  chcemy wybrać się w podróż to gdzie idziemy? ( na dworzec kolejowy)
• A co należy najpierw zrobić, aby móc jechać  pociągiem? (wykupić bilet)
• Kiedy już mamy bilet na pociąg ? (to udajemy się do poczekalni  a także możemy pójść do restauracji coś zjeść w oczekiwaniu na przyjazd pociągu )
• Jak należy zachowywać się w poczekalni , restauracji? ( cicho, porozumiewać się umiarkowanym głosem aby nie przeszkadzać  innym pasażerom)
• Kiedy wchodzimy do poczekalni czy baru to co należy powiedzieć?( dzień dobry)
• A kiedy wychodzimy to co mówimy? (do widzenia)

Nauczycielka oprowadza dzieci po dworcu kolejowym  w Żorach pokazując mówi – tutaj jest ... (dzieci potrafiące czytać czytają napisy) –kasa gdzie kupujemy bilety na pociąg, p. kasjerka wypisuje bilet na komputerze albo ręcznie, stawia pieczątkę, pobiera pieniądze od pasażera,  tutaj jest poczekalnia gdzie oczekujemy na przyjazd pociągu czytamy książki ,gazety,  rozmawiamy , pracujemy na komputerze , itp. , tutaj jest restauracja gdzie możemy kupić ( trzeba zapłacić) coś do zjedzenia ,do picia,  spokojnie zjeść posiłek  a tam ...-  pociąg .
Dzisiaj będziemy się bawić  „ Jak to dziadkowie  wybrali się w podróż aby dojechać do wnuczków na uroczystość z okazji  „Dnia babci dziadka”.
Aby rozpocząć zabawę musimy ustalić kto będzie babcią kto dziadkiem, kto kasjerem , kto będzie prowadził pociąg- maszynistą a kto konduktorem  , kto będzie pracował w restauracji.  (N. wybiera dzieci). Dzieci zajmują swoje stanowiska i  zaczynają zabawę wcielając się w swoją rolę wykorzystując wiedzę i doświadczenie dotychczas zdobyte . Nauczycielka obserwuje dzieci, służy radą i pomocą.  Nie narzuca dzieciom  tekstu, ruchu scenicznego, praktycznie nie narzuca im niczego poza ramą tematu.

 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ DLA   4,5,6 LATKÓW- ,,SMERFY”

 

Data.15.01.2019

PROWADZĄCE: Monika Sobótkowska- pedagog prowadzący

                           Leokadia  Brzezińska   – pedagog wspomagający

Kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Cel  główny:    Kształtowanie  pojęć  matematycznych.

 

Temat: ,,Zabawy matematyczne”

 

Cele  szczegółowe ( poziom I):

 

 • dziecko  rozróżnia prawą i lewą stronę  ciała;
 • dziecko liczy w  zakresie  zbioru  5- elementowego oraz z przekroczeniem

progu  dziesiątkowego ( zna znaczenie ostatniego  liczebnika);

 • dziecko  potrafi przyporządkować liczbie  jej odpowiednik  graficzny ( 1- 5);
 • dziecko potrafi porządkować zbiory według  wzrastającej liczby  elementów;
 •  

 Cele szczegółowe ( poziom II):

 

 • dziecko  rozróżnia prawą i lewą stronę  ciała;
 • dziecko potrafi  liczyć w  zakresie zbioru  5- elementowego;
 • dziecko potrafi porównać liczebność zbiorów poprzez przeliczanie

oraz łączenie  w pary;

 • porządkuje zbiory według wzrastającej  liczby  elementów (od  1 do 4);

 Cele szczegółowe ( poziom III):

 • dziecko nazywa  i wskazuje  poszczególne części swego  ciała;
 • dziecko bierze aktywny  udział w  zajęciach;

      -     porządkuje zbiory według wzrastającej liczby elementów (od 1 do 3);

 • dziecko potrafi  porównać liczebność zbiorów i stosuje  określenia: dużo,

mało, tyle  samo.

Metody:
percepcyjne: obserwacji i pokazu
słowne: rozmowy, objaśnienia, instrukcje
czynne: zadań stawianych dziecku

Formy:
-indywidualna
-zbiorowa- zróżnicowana

Pomoce  dydaktyczne: magnetofon, kaseta  z nagraniami , sylwety  karmników, ptaków, koła

z cyframi i odpowiednia liczbą elementów, kartoniki z  cyframi i znakami matematycznymi,gwiazdy  duże z ziarenkami w liczbie:3,4,5,6 oraz małe ( dla każdego dziecka) z odpowiednią liczbą  elementów,  koperty z sylwetami ptaków i  ziarenek, kostki do gry,  tacki z cyframi i znakami  matematycznymi, karty pracy( dla każdego dziecka), klej, pędzle do kleju.

                                  PRZEBIEG  ZAJĘCIA

 

1. Wspólna  zabawa pt. ,, Pingwinek” – utrwalenie pojęć : ,,lewa” , ,,prawa”.

 

2.  Liczenie  liczebnikami głównymi .

     Zaproszenie dzieci na spacer przy piosence pt. ,,Marsz dzieci”.

     Po skończonym marszu dzieci ustawiają się w dwóch rzędach, oddzielnie

     chłopcy, oddzielnie  dziewczynki.

     Rząd  dziewczynek przechodzi wzdłuż rzędu chłopców – każda z nich liczy

     kolegów i na koniec podają ich  liczbę.

     Następnie chłopcy liczą dziewczynki.

     Dzieci porównują - kogo jest  więcej a kogo  mniej.

 

3.   Porównywanie ptaków  w dwóch karmnikach .Dzieci liczą ile ptaków  przyleciało

do  karmnika po lewej i po prawej stronie. Pod  każdym  z nich umieszczają odpowiednią cyfrę.

 Liczą ile ptaków jest  w obu karmnikach razem.

 

4.   Zabawa  ruchowa podczas której dzieci kojarzą liczbę z jej obrazem graficznym.

 Dzieci  biegają w rytm muzyki , na przerwę tworzą takie zespoły jakie wskazuje cyfra uniesiona przez nauczycielkę ( pod każdą cyfrą umieszczona jest odpowiednia liczba kół).

 

 1. Porównywanie elementów dwóch zbiorów. Dzieci otrzymują koperty,  w których

      znajdują  się sylwety ptaków i ziarenek. Układają ptaki po lewej  stronie  a po prawej

     ziarenka ( do każdego ptaka muszą przyporządkować jedno ziarenko).Stwierdzają czy 

      ptaków jest  tyle samo  ile  ziarenek , czy też mniej lub  więcej; ( każde  dziecko         

     otrzymuje zadanie o stopniu trudności opowiadającemu jego  poziomowi).

 

 1. Zabawa ruchowa –  szukanie  zbioru o takiej samej liczbie elementów. Podczas spaceru

przy muzyce dzieci zbierają  gwiazdki  na których znajdują się ziarenka. Gdy  muzyka

milknie muszą odnaleźć dużą gwiazdę o takiej samej liczbie elementów ( 2, 3 , 4, 6 ).

Tworzą się zespoły – każdy z nich podaje liczbę osób.

 

7. Zabawa ruchowa utrwalająca pojęcia : ,,lewa’’, ,,prawa’’ – pt. ,,Bugi – bugi’’.

 

8.Dzieci otrzymują zestawy zbiorów umieszczonych na paskach papieru . Porządkują je

według wzrastającej liczby elementów  ( każde dziecko otrzymuje zadanie odpowiadające jego poziomowi).

 

9.Zabawa z kostkami do gry dla chętnych dzieci. Przechodzą one na dywan, łączą się w pary , otrzymują po dwie kostki – dodają liczbę oczek na dwóch kostkach ( przekroczenie progu dziesiątkowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
 • 32-4343237

Galeria zdjęć