NAWIGACJA

Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA BRZECHWY

 

KONCEPCJA PRACY

 Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Jana Brzechwy w Żorach

 

Nasz Adres:

Przedszkole nr 22  z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Żorach Os. W. Korfantego 44-240 Żory

tel. 032 – 4343237 , e-mail:  przedszkole22zory@wp.pl

www.przedszkole22zory.edupage.org

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,  Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 560)

 

Źródła opracowania - modyfikacji koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były:

- wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w  sprawie nadzoru pedagogicznego,

- podstawa programowa

- treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

- kierunki polityki oświatowej państwa:

* wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,

* działania przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci,

* wnioski rady pedagogicznej

* wnioski z nadzoru dyrektora

* konsultacje z rodzicami

oraz samoocena dokonana  w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.
W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola i wskazano kierunki dalszych działań. Koncepcja została opracowana przez członków Rady Pedagogicznej.

W Czerwcu 2000r. personel pedagogiczny stworzył „Koncepcję pracy Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach”, która jest punktem odniesienia dla metodycznych i organizacyjnych działań placówki. Koncepcja nie jest narzucona z zewnątrz. Koncepcja pracy przedszkola Nr22 w Żorach omawia cele pedagogiczne, zasady pracy. Jest aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb środowiska.

MOTTO NASZEGO DZIAŁANIA

„Oni wszyscy chcą mnie ulepić jak plastelinę, oczekując jeszcze za to wdzięczności. Ja zaś nie poddaję się, po prostu chcę sam tworzyć siebie i swoje życie. Tylko jak tą trudną sztukę opanować?”

„O trudnej sztuce tworzenia samego siebie”

MISJA

„Jeśli wartości nie są podtrzymywane w codziennym życiu przez człowieka, współtworzone, realizowane i aktualizowane, ulegają pomniejszeniu i giną; jeśli nie są rozwijane, staja się tym samym pomniejszone; jeśli nie są potęgowane - maleją.”

Maria Gołaszewska

Misją naszą jest:

Ø  Odkrywanie takich wartości jak, np.: przyjaźń, bezinteresowność, bycie pożytecznym, godność, równość społeczna, sprawiedliwość.

Ø  Pobudzanie u dzieci myślenia i wyobraźni, a tym samym rozwijanie jego kreatywności.

Ø  Umożliwianie dzieciom podejmowanie indywidualnych
 i zespołowych działań w sferze aktywności ruchowej, intelektualnej, plastycznej, muzycznej.

Ø  Pomoc w uaktywnieniu twórczych zdolności dziecka.

Ø  Tworzenie dziecku warunków do podjęcia kolejnego etapu edukacyjnego.

Ø  Kształtowanie nawyków zdrowotnego, higienicznego trybu życia.

 

Celem naszych działań jest zapewnienie dzieciom oraz ich rodzicom wszechstronnej opieki edukacyjnej, rehabilitacyjnej, zdrowotnej, mającej za zadanie przysposobienie dzieci do życia w społeczeństwie.

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Największym osiągnięciem życiowym jest ustawiczne stwarzanie samego siebie od nowa, tak abyś w końcu dowiedział się, jak należy żyć.”

W.Rhodes

Ø  Konieczność wprowadzania integracji na poziomie przedszkola  jest uzasadniona dokonaniem prawidłowego rozpoznania możliwości edukacyjnych dziecka i dalszego kształtowania w najbardziej korzystnej formie.

Ø  Włączanie dzieci w nurt aktywnego życia z tendencją do zwiększania maksymalnej zaradności i samowystarczalności.

Ø  Kształtowanie właściwej postawy w środowisku społecznym wobec osób niepełnosprawnych czyli: rozumienie ich problemów, tolerancja, tworzenie konkretnych płaszczyzn integracji zależy od profesjonalnych działań na rzecz integracji.

Ø  Uczyć się, aby wiedzieć, działać i być. Umożliwienie zdobywania doświadczeń, które mają pomóc
w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do „bycia” i pełnienia ról.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE :

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich

prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój

każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3.Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i

możliwościami rozwojowymi.

4.Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i

otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

-kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej,

wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania

swoich myśli i przeżyć),

-kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

-nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu

    ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą  realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku

- współpraca z lokalnymi  instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

                                                    CELE SZCZEGÓŁOWE            

 1.Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej  i bezpieczeństwa w celu wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej oraz prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych.

2.Współdziałanie z osobami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz rodzicami  w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

3.Wykorzystanie szerokiej gamy metod, środków i form pracy, którą pozwolą dzieciom na samodzielne doświadczenia, wyzwolą jego aktywność , powiążą wiedzę z działaniem.

4.Włączanie rodziców do działań na rzecz promocji zdrowia właściwych zasad higieny i bezpieczeństwa.

5.Przygotowanie i stałe wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola w materiały niezbędne do realizacji  treści programowych z zakresu zdrowego odżywiania.

6. Wzbogacenie odżywiania dzieci poprzez modyfikowanie jadłospisu przedszkolnego

7.Wprowadzenie stałej tablicy dla rodziców dostarczającej wiadomości na temat zdrowego odżywiania.

8.Realizacja zewnętrznych programów profilaktycznych promujących zdrowe odżywianie.

 

O PRZEDSZKOLU:

JESTEŚMY PLACÓWKĄ PRZYJAZNĄ DZIECIOM I ICH RODZICOM

Jako jedyne przedszkole integracyjne w Żorach zapewniamy:

ü  grupy integracyjne o małej liczebności dzieci

ü  dodatkową pomoc nauczyciela wspomagającego

ü  pyszne i zdrowe posiłki dostosowane do diety dziecka

W naszym przedszkolu dzieci już od najmłodszych lat uczą się:

ü  empatii

ü  tolerancji

ü  współpracy

ü  wyrównują swoje szanse na lepszy start

Indywidualne podejście rozwija talenty i umiejętności na miarę możliwości każdego dziecka. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu odpowiednich metod oraz ciekawych pomocy dydaktycznych.

Podążamy za rozwojem technicznym wyposażając nasze sale w komputery i tablice interaktywne

ü  Pamiętamy o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci

ü  Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej

ü  Zapewniamy bezpieczną, przyjazną i miłą atmosferę

ü  Jesteśmy otwarci na nowości, wciąż się rozwijamy

ü  Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną

ü  Dostosowujemy metody do możliwości dzieci

ü  Rozwijamy dziecięce talenty

ü  Bierzemy udział w konkursach i olimpiadach

ü  Jeździmy na wycieczki, Chodzimy do teatru i kina

ü  Uczymy przez zmysły i zabawę

ZAPEWNIAMY FACHOWĄ  POMOC SPECJALISTÓW:

ü  Nauczycieli z kwalifikacjami i doświadczeniem pedagogicznym

ü  Psychologa

ü  Logopedy

ü  Fizjoterapeuty, Rehabilitanta

ü  Terapeuty SI

ü  Oligofrenopedagoga w grupach integracyjnych, który wspomaga proces terapeutyczny dziecka z orzeczeniem

ü  Surdopedagoga – terapeuty dla dzieci z wadami słuchu

ü  Tyflopedagoga – terapeuty dla dzieci z wadami wzroku

 

PROWADZIMY BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

ü  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

ü  Gimnastykę Korekcyjną

ü  Religię

ü  Terapię SI,

ü  Język Angielski

ü  Rytmikę dla dzieci

ü  Zumbę

ü  Dogoterapię

ü  Terapię logopedyczną i psychologiczną

Posiadamy bogato  wyposażone gabinety: psychologiczny, logopedyczny oraz sale: Doświadczania Świata – Snoezelen Integracji Sensorycznej

         Przedszkole mieści się na osiedlu Korfantego i liczy sobie 34 lata, a budowane było równolegle z budynkami mieszkalnymi. Mieści się ono na końcu osiedla pośród czteropiętrowych bloków i domków jednorodzinnych. Organem prowadzącym jest gmina Żory. Koszty utrzymania powyżej 5 godzin dziennie ponoszą rodzice naszych wychowanków.

Przedszkole ma 8 oddziałów, w tym 5 oddziałów integracyjnych, 2 grupy bezżywieniowe. Grupy przeważnie są mieszane wiekowo. Część dzieci przebywa w przedszkolu 5 godzin dziennie.

Każda grupa ma swoją salę zabaw, oprócz nich znajduje się sala gimnastyczna, sala do rehabilitacji, pokój psychologa i logopedy. Wnętrze budynku jest gustownie i estetycznie urządzone. Wszędzie wyeksponowane są prace dzieci: przestrzenne i płaskie zmieniające się według tematyk i pór roku.

Sale zajęć są kolorowe, przestronne, wyposażone w kąciki zainteresowań, w których wykorzystywane są do zabaw wytwory prac dziecięcych (prace z masy solnej, papierowej). Meble w salach są ruchome, można je ustawiać według aktualnych potrzeb. W każdej sali zabaw znajdują się kąciki tematyczne, które zmieniamy zgodnie z potrzebami dzieci i ich zainteresowaniami.

Niektóre kąciki są stałe, systematycznie wzbogacane i aktualizowane np. plastyczny, techniczny, lalek, przyrodniczy, książki i zmienne np. teatralny, fryzjerski, lekarski itp.

            Sale zabaw wyposażone są w meble dostosowane do wzrostu dzieci, oraz tablice, które są duże, przeznaczone do wielkich ilustracji przyciągających wzrok dziecka. Ilustracje są dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci. Do wystroju sal wykorzystuje się również prace dzieci.

            Najbardziej przydatne do zajęć są zabawki i materiały edukacyjne dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci i ich zainteresowań. Zabawki i materiały do zabaw i zajęć są umieszczane w kącikach zainteresowań i w zasięgu ręki dziecka.

            Na szczególną uwagę zasługuje sala gimnastyczna, która jest sukcesywnie wyposażana w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, sportowy zakupiony ze środków uzyskanych od sponsorów i środków własnych oraz ze środków EFS. Z sali korzystają wszystkie grupy przedszkolne według ustalonego harmonogramu. Sala gimnastyczne służy również do zajęc  terapii SI, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, jogi i zajęc wczesnego wspomagania rozwoju. Dysponujemy również salą doświadczeń świata, która służy do rehabilitacji indywidualnej. Przedszkole posiada ładnie zagospodarowany, duży plac zabaw wyposażony w nowe urzączenia do zabaw ruchowych. Dzieci korzystając z ogrodu przedszkolnego i okolicznych łąk mają bezpośredni kontakt z przyrodą i prowadzą obserwacje zmian w niej zachodzących.

W decydującej większości dzieci w naszym przedszkolu wywodzą się ze środowiska, w którym oboje rodzice pracują. Dla dzieci rodziców niepracujących utworzono grupy bez żywienia, w których dzieci mają możliwość przebywania 5 godzin dziennie.

Personel pedagogiczny składa się z 25 osób. Wśród pracowników pedagogicznych są nauczyciele z dodatkowymi kwalifikacjami: pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, 2 psychologów, 2 logopedów, surdopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta. 

BAZA   PRZEDSZKOLA
placówka posiada 6 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne,hol
mała sala do prowadzenia zajęć logopedycznych, gabinet psychologa, ogród przedszkolny, plac zabaw dla dzieci, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

Sprzęt Pomoce:

- do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;

- pomoce i sprzęt do terapii SI

- pomoce i programy komputerowe do wczesnego wspomagania rozwoju, terapii logopedycznej;

 - sprzęt sportowy, plac zabaw

- SNOEZELLEN;

- Komputery i oprogramowanie dla dzieci do indywidualnych zajęć komputerowych,

- sprzęt do prezentacji multimedialnych; -rzutnik, projektor; nagłośnienie, pianino.

NASZE TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje logo, hymn  oraz kalendarz imprez i wydarzeń

 

 

Dni otwarte przedszkola

Pasowanie na Przedszkolaka

Uroczystości z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”

Mikołajki

Jasełka,  Przedszkolny przegląd kolęd”- -rodzinne kolędowanie

Dzień Babci i dziadka

Bal przedszkolny

Święto rodziny

Dzień Dziecka

Rozgrywki sportowe przedszkolaków

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością

Dzień patrona przedszkola  „Akademia Jana Brzechwy”

VI Europejski tydzień sportu

Pożegnanie 5-6 latków „Żegnaj przedszkole ,witaj szkoło”

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową

:  www.przedszkole22zory.edupage.org

a także gadżety, m.in. ulotki, znaczki z logo, film promocyjny   o przedszkolu.

                                HYMN PRZEDSZKOLA

  „Przedszkole Pana Jana”

   W przedszkolu Pana Jana

  Śmiech tętni już od rana

Czas mija na zabawie

 nie wiemy kiedy nawet.

 

 Świat tutaj poznajemy

 Codziennie więcej wiemy

 Talenty rozwijamy

 bo zapał wielki mamy.

 

Więc jeśli masz ochotę

 Na jakąś małą psotę

 Spiesz  do nas mój kolego,

jest miejsce dla każdego!

 

Autor: Karolina Frąckowiak                        Muzyka: Melodia z piosenki „Witajcie w naszej bajce”

 

PRACUJEMY METODAMI:

1. METODY CZYNNOŚCIOWE aktywizujące dziecko do działania:

 • metody samodzielnych doświadczeń,
 •  zadań stawianych do wykonania
 • metody ćwiczeń utrwalających nabyte umiejętności.

2. METODY SŁOWNE:

 • objaśnienia i instrukcje
 •  sposoby społecznego porozumienia- odwoływanie   się do umów, wyrażanie dezaprobaty lub     aprobaty do określonych zachowań.           

3.METODY PERCEPCYJNE:

 • obserwacji i pokazu
 •  metoda przykładu - osobisty przykład nauczycielki, a także innych dorosłych i dzieci jako wzór   postępowania.

4. INNOWACYJNE METODY PRACY

 • METODA PRZEKŁADU INTERSEMIOTYCZNEGO
 • TECHNIKI C. FREINETA
 • METODA PROJEKTÓW
 • METODY Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
 • METODY AKTYWIZUJĄCE, METODA SZEŚCIU KAPELUSZY MYŚLOWYCH- EDWARDA DE BONO.
 • METODA TWÓRCZEGO RUCHU CARLA ORFFA, LABANA, KNIESSÓW                                                                                                                 
 • METODA EMILA JAQUES- DALCROZE'A 
 • METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI BATII STRAUSS                                                                             
 • METODA PEDAGOGIKI ZABAWY
 • METODA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ P. DENNISONA
 • METODA W. SHERBORNE
 • METODA PEDAGOGIKI ZABAWY „KLANZA”
 • ZABAWY BADAWCZE
 • DRAMA – zabawy teatralne

METODY ZWIĄZANE Z NAUKĄ CZYTANIA:

 • METODA M. BOGDANOWICZ
 • METODA  B. ROCŁAWSKIEGO
 • METODA JAGODY CIESZYŃSKIEJ
 •  METODA DOBREGO STARTU

METODA NAUKI MATEMATYKI

 • E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ, E. ZIELIŃSKIEJ

       METODY TERAPEUTYCZNE

 • elementy  programu rozwijającego percepcję wzrokową wg Frostig,
 • zabawy grafomotoryczne – w/g H. Tymichowej
 • Integracji Sensorycznej
 • Snoezelen
 • Dogoterapia
 • Bajkoterapia
 • Choreoterapia
 • Metoda Knillów
 • metody aktywizujące :metody integracyjne
  • ( odprężanie, relaksacja, wprowadzanie w dobry  nastrój i życzliwą  atmosferę)
 •  

 

MODEL ABSOLWENTA:


Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:
wykazuje :
-  dobry poziom adaptacji

-  zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych

-  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
-  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
-  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,

-  umiejętność uważnego słuchania,
-  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

-  wytrwałość,
-  umiejętność współpracy w grupie
-  umiejętność radzenia sobie z trudnościami
-  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

- szacunek do własności swojej i cudzej
- samodzielność i aktywność
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

 


 • -zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
  -podstawową wiedzę o świecie;

 


 • -  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie, 

- radzić sobie z porażką

-  komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

-  pełnić role w rodzinie i grupie przedszkolnej


 • -  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
  -  zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

-  zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich
-  zasady kultury współżycia, postępowania,
-  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
-  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

 

nie obawia się:
- występować publicznie
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

- podejmowania obowiązków wynikających z roli ucznia
 

PRZEDSZKOLAK  MA PRAWO DO:

- Akceptacji takim, jakie jest.

Staramy się nie modelować dzieci wg własnego wzoru, ale przyjmować je takimi, jakie są. Staramy się akceptować w całości bez względu na cechy osobowości i fizyczność. Akceptujemy dziecko, a nie jego zachowanie. Jeżeli jest ono agresywne, konfliktowe, przekracza normy postępowania, narusza prawa innych dzieci, wtedy prowadzimy rozmowy, dajemy mu odczuć naszą dezaprobatę słowami, gestami.

- Indywidualnego procesu rozwoju i indywidualnego tempa rozwoju.

Rozumiemy, że każde dziecko ma prawo do swojego tempa rozwoju, a naszą powinnością jest wspierać dziecko. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom zdobywanie sukcesów, aby czuły się bezpiecznie. Staramy się nie krytykować, jeżeli zadanie stawione do wykonania wykracza poza jego możliwości rozwojowe.

Szanujemy wolne tempo pracy dzieci niepełnosprawnych.

- Serdecznej atmosfery i ciepła. Zależy nam na stworzeniu dobrych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, 

           gdyż tylko w atmosferze serdeczności i życzliwości można stymulować rozwój dziecka

-Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą i zniszczeniem.                               Nie możemy pozostać obojętne na dostrzeganą przemoc i jesteśmy zobowiązane do pomocy adekwatnej do sytuacji i osoby. Wspieramy dziecko uczuciowo w jego trudnych sytuacjach.

- Fantazji i własnych światów.

- Doświadczenia konsekwencji własnego zachowania, krytycznego odniesienia się do wymagań.

-  Spokoju i samotności, gdy tego chce. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

- Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

-  Wypowiedzi i  aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wypowiadania swoich uczuć i myśli;

- Wspólnoty i solidarności w grupie.

-Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, osób doświadczonych ,odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić. Aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy.

- Badania i eksperymentowania.

- Różnorodności doświadczeń. Prawo do otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym.

- Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb oraz zdrowego żywienia.

- Swobody myśli, sumienia i wyznania,

 - Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

-  Nauki, informacji, oznacza, że dziecko zapoznajemy z jego prawami i obowiązkami, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy że może uczyć się tak długo jak pozwalają na to jego zdolności

poznac zagrożenia i niebezpieczeństwa,

- Życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że: bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karane 

- Wychowywania w rodzinie – oznacza, że: nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców) 

- Prywatności – oznacza, że dziecko ma  prawo do tajemnicy korespondencji,

- Tożsamości – oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytany o zgodę gdyby miał zostać adoptowany, a także gdyby miał mieć zmienione nazwisko 

-  Nauki przez zabawę;

-  Szacunku siebie i innych;

-  Niepowodzeń i łez;

-  Radości i szczęścia;

Przestrzegamy praw dziecka ustanowionych przez ONZ.

Indywidualne podejście do każdego dziecka, jego historii rozwoju uwarunkowanej biologicznie, środowiskowo i wychowawczo jest podstawą naszej wizji dziecka.

Osobę dorosłą postrzegamy jako towarzyszącą i wspierającą jego rozwój z pełnym szacunkiem dla jego cech osobowych, uczuć, marzeń i pragnień. Dostrzegamy ważność inicjatywy i autonomii dziecka dla jego rozwoju. Stwarzamy warunki do ich realizacji.

W procesie wychowania staramy się zrozumieć i zaakceptować to, co dziecko czuje, jakie ma sądy i jakie związki przyczynowo-skutkowe dostrzega. Chcemy, aby dziecko rozwijało się w poczuciu bezpieczeństwa. Powinnyśmy je wspierać w trudnych chwilach, dostarczać mu swobody działania, czuwając nad bezpieczeństwem. Na rozwój osobowości dziecka wpływamy poprzez oddziaływania wychowawcze.

Dążąc do rozwoju empatii u dziecka powinnyśmy pracować nad nazywaniem, przeżywaniem i rozpoznawaniem uczuć dziecka. W tym celu:

- stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka,

- zapobiegamy występowaniu dysharmonii w rozwoju (profilaktyka),

- wyrównujemy stwierdzone opóźnienia rozwojowe (terapia),

- zapoczątkowujemy i pielęgnujemy w dziecku pracę nad sobą, z uwzględnieniem szczególnych uzdolnień.

Miesiąc wrzesień przeznaczony jest na obserwację dziecka przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi obserwacji. Pozwala nam to wyłonić wszelkie różnice indywidualne w grupie. Pod tym kątem planujemy całokształt pracy. Staramy się dobrze poznać mocne i słabe  strony każdego dziecka. Ponadto staramy się stworzyć taką organizację zajęć w ciągu dnia, aby ujawnić mocne strony dziecka.

Dzieci nadpobudliwe zachęcane są do zajęć gospodarczo-porządkowych, przy przygotowaniu pomocy do zajęć itp. Głównym celem naszej pracy jest akceptacja każdego dziecka, z ogólnie przyjętą zasadą, że jego zachowanie nie może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych dzieci. Wspieramy rozwój  indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. Każdemu dziecku w jego rozwoju pozostawiamy tyle swobody, na ile to jest możliwe i zgodne z istniejącymi realiami.

 Na ile odosobnienia pozwalamy dziecku ?

Przestrzennie- na tyle aby nie zagrażało to jego bezpieczeństwu i innym dzieciom.

Wewnętrznie- na tyle aby stymulować jego rozwój i zachować jego indywidualność.

Tolerancję i zrozumienie dla wszelkiej odmienności rozwijamy u dzieci poprzez konkretne przykłady z literatury (ocena, sąd, porównywanie itp.), poprzez rozmowy z dziećmi oraz własny przykład nauczycielki i wzajemną troskę o siebie.

Obecnie dzieci przechodzą z całą grupą do innego pomieszczenia z jedną z wychowawczyń. Jedynie w grupie najmłodszej zostają dzieci, które dopiero teraz kończą 3 rok życia. Zdecydowałyśmy się na tą formę, ponieważ umożliwia ona kontynuowanie pracy indywidualnej i oddziaływań wychowawczych. Ujednolica wpływy wychowawcze przedszkola i domu rodzinnego.

PRAWA DZIECKA

1.   Prawo do istnienia

2.   Prawo do robienia wszystkiego, co nie narusza praw innych ludzi

3.   Prawo do szacunku ze strony innych i traktowania mnie poważnie

4.   Prawo do akceptacji

5.   Prawo do bezpieczeństwa

6.   Prawo do jedzenia i picia

7.   Prawo do odpoczynku

8.   Prawo do nauki

9.   Prawo do informacji

10. Prawo do zabawy

11. Prawo do indywidualnego procesu rozwoju

12. Prawo do wyrażania siebie

13. Prawo do poświęcania czasu swoim zainteresowaniom

14. Prawo do własnego zdania

15. Prawo do dokonywania wyborów

16. Prawo do popełniania błędów

20. Prawo do płaczu

21. Prawo do odmowy i sprzeciwu

22. Prawo do myślenia dobrze o sobie

23. Prawo do radości i przyjemności

24. Prawo do bycia niezadowolonym

25. Prawo do zadawania pytań

26. Prawo do posiadania potrzeb i pragnień

27. Prawo do marzeń

28. Prawo do chronienia siebie

29. Prawo do przeżywania złości

30. Prawo do tożsamości

PRZEDSZKOLAK MA OBOWIĄZEK:

 1.  Dbać o zabawki i pomoce dydaktyczne.
 2. Utrzymywać porządek w swoim najbliższym otoczeniu – szatnia, łazienka, sala zabaw (kąciki zainteresowań, własna półka, zabawki).
 3.  Aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych.
 4.  Dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd.
 5.  Szanować innych – dorosłych i dzieci, być życzliwy wobec kolegów, nie   przeszkadzać i w pracy i w zabawie 
 6.  Używać  „czarodziejskich słów”: Proszę – Przepraszam- Dziękuję - Dzień dobry - Do widzenia.
 7.  Samowolnie nie opuszczać przedszkola, nie urządzać niebezpiecznych zabaw;
 8.  Zgłaszać wszelkie dolegliwości, nie krzywdzić siebie i innych;
 9.  Zachować bezpieczeństwo podczas zabaw, zajęć dydaktycznych i posiłków w sali    oraz  podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
 10.  Zgodnie współdziałać w zespole (dzielić się zabawkami i pomocami   dydaktycznymi).
 11.  Przestrzegać  przyjętych zasad i  umów
 12.  Respektować  polecenia nauczyciela 
 13.  Szanować własność innych, nie niszczyć jej
 14.  Przyjmować powierzone  obowiązki i wywiązywać  się z nich 
 15.  Szanować wytwory pracy oraz zabawę kolegów i pracę dorosłych 
 16.  Okazywać  pomoc i opiekę nad  słabszymi kolegami potrzebującymi pomocy
 17.  Dokonywać  wyborów opierając się na wartościach uniwersalnych jak: dobro, piękno, miłość prawda z uzasadnieniem swojego wyboru

 

 

        Przedszkole nr 22 w Żorach jest czynne od 06:30 do 16:30.Czas pracy przystosowany jest do potrzeb rodziców.

RAMOWY ROZŁAD DNIA

6.30 :7.30    - Schodzenie się dzieci w wyznaczonej sali przedszkola. Zabawy  w małych

                       zespołach.

7.30 : 12.30   REALIZACJA  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ

7.30 : 8.00   -  Rozchodzenie się dzieci do sal grupowych .. Zabawy dowolne

                        zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy dydaktyczne, praca

                        indywidualna.

8.00 :  8.30  - Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

                     - Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

8.30 : 9.00    - Śniadanie - zabiegi higieniczne po śniadaniu.

                      - Przygotowanie sali do zajęć.                                                                                                                   9.00 : 10.00 -  Różnego typu sytuacje edukacyjne  zajęcia dydaktyczne realizowane pod

 9.00 - 9.45        kierunkiem nauczyciela według wybranego programu wychowania

Gr. młodsze       przedszkolnego. / 3-4latki ok. 15 min. , 5-6latki 2 zajęcia po ok. 30 min.-

                         tu czas na zajęcia dodatkowe:, rytmika , gimnastyka korekcyjna /.

10.00:11.00  - Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w

9.45: 11.00    ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

Gr. młodsze      Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci działań z własnej inicjatywy                                    11.00 :11.30 - Zabawy dowolne w sali zajęć: np. konstrukcyjne, integracyjne, w wybranych kącikach 

                       zainteresowań itp.

11.30 :12.30 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

                     - Obiad

                      - Zabiegi; higieniczne po obiedzie.

12.30 : 14.00 -  Odpoczynek – grupy młodsze

12.30 : 13.00 -  Relaksacja.- gr starsze

13.00 :13.30 - Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela, realizacja

                        programów własnych ( poza podstawą programową), zajęcia

                       dodatkowe np. religia, język angielki, rytmika , gimnastyka korekcyjna

                        praca indywidualna .

13.00: 13.30 -  Pobyt na świeżym powietrzu :zabawy w ogrodzie ,spacery, wycieczki, itp.                                              14.00 :14.30 - Zabiegi higieniczne.

- Podwieczorek

14.30 : 15.30 - Zabawy w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy tematyczne, konstrukcyjne.

- Praca indywidualna

15.30 : 16.30 - Rozchodzenie się dzieci – swobodna aktywność dziecka.

Proporcje czasowe przeznaczone na różnego rodzaju aktywności dzieci –

/czas pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin/

1/5 czasu - swobodna zabawa - ok. 1,5 godz.

1/5 czasu -( ¼ dzieci młodsze) pobyt na powietrzu - ok. 1,5 godz.

1/5 czasu- zajęcia dydaktyczne - ok. 1,5 godz. w ciągu dnia gr. starsze

                 ( 1 godz. przed południem, ok. 0,5 po południu)

2/5 czasu - do dyspozycji nauczyciela - czynności samoobsługowe, opiekuńcze ,itd.-ok. 3 godz.

Oferta zajęcia dodatkowych i kółek zainteresowań

 

Na pierwszym zebraniu z rodzicami dyrektor wysuwa propozycje dodatkowych zajęć. Rodzice zgłaszają chęć uczestnictwa dzieci w tego typu zajęciach, na których mogą być obserwatorami.  Dyrektor dokonuje wyboru osób prowadzących te zajęcia zgodnie z kwalifikacjami pedagogicznymi. Jesteśmy otwarte na propozycje rodziców dotyczące zajęć dodatkowych. Działalność przedszkola i wszelkie starania podejmowane są w myśl hasła: Będziemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci oraz oczekiwaniom rodziców, co roku proponujemy w przedszkolu  zajęcia dodatkowe:

 

L.p.

Zajęcia dodatkowe i kółka

1.

Język angielski

2.

Kółko taneczne –zespół „Koliberki”

3.

Orkiestra przedszkolna

4.

Gimnastyka korekcyjna

5.

Indywidualne zajęcia komputerowe

6.

Kółko teatralne w każdej grupie

7.

Kółko muzyczne „Dzwoneczek”

8.

Religia

9.

Zajęcia TERAPII SI

10.

Terapia logopedyczna

11.

Dogoperapia

12.

Zumba

 

Przedstawiona oferta  jest odpowiedzią  na wszystkie obszary  określone w podstawie programowej  oraz na potrzeby dzieci. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz sprawności fizycznej. Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach poza podstawą programową w godzinach od 12:30 do 16:30. W ramach stałej oferty dodatkowo proponujemy: porady i konsultacje z psychologiem, logopedą i rehabilitantem, wyjścia do teatru, wycieczki edukacyjne,  koncerty umuzykalniające

                  

                                                      OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - dla dzieci z wadami postawy oraz wszystkich dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Wszystkie dzieci z przedszkola zawsze na początku roku szkolnego, za zgodą rodziców, badane są przez przedszkolnego fizjoterapeutę panią mgr Aleksandrę Szklany. Zajęcia prowadzone są w małych grupach tworzonych w zależności od typu schorzenia. Zajęcia mają na celu: działać profilaktycznie, eliminować wady postawy, kształtować nawyk prawidłowej postawy, zapewnić wszechstronny rozwój fizyczny i wspaniałą zdrową zabawę.Zestawy ćwiczeń przygotowywane są i prowadzone przez fizjoterapeutę. Są dostosowane do wieku dzieci, do rodzaju występującej wady oraz realizowania celów korekcyjnych.

RYTMIKA I TANIEC - Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych. Celem zajęć jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i inwencji twórczej poprzez rozwijanie umiejętności odbioru i przeżywania muzyki oraz utrwalenie pozytywnych motywacji do obcowania z muzyką w codziennym życiu. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak: śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa rytmika wprowadza dziecko w świat muzyki i uwrażliwia na piękno otaczającego świata.Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami współczesnych koncepcji, systemów oraz metod wychowania muzycznego: Carla Orffa, E.J.Dalcrose'a, Bati Strauss, Metoda Pedagogiki Zabawy.

JĘZYK ANGIELSKI - Nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć dziecko przyswaja sobie brzmienie języka, uczy się rozumienia języka. Są to jedne z wielu ulubionych zajęć dzieci w przedszkolu. Celem zajęć jest: zapoznanie dzieci z językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka (zabawy, przyjaciele, dom) , każde zajęcia uatrakcyjniają gry, piosenki, zabawy ruchowe, historyjki, wierszyki.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami programu autorskiego nauczycielki prowadzącej zajęcia. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci techniką informatyczną i wdrażanie do świadomego korzystania z niej. Wskazywanie użyteczności komputerów w nauce i zabawie Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.

RELIGIA - Zajęcia w grupach dzieci 6 - letnich po wcześniejszym wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w nich dzieci. Sposób przekazywania wiadomości dostosowany jest do możliwości dzieci. Celem katechezy przedszkolnej jest zbliżenie dziecku fundamentalnej prawdy wiary katolickiej.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - We wrześniu każdego roku logopeda przeprowadza w przedszkolu badania logopedyczne wszystkich dzieci za zgodą rodziców. Ich celem jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach badań informowani są rodzice dzieci. Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Dzieci są kwalifikowane na zajęcia za zgodą rodziców. Zajęcia - prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem - odbywają się raz w tygodniu w godzinach pracy przedszkola i trwają jednorazowo ok.30 min. Konieczna jest też systematyczna praca z dzieckiem w domu - wg wskazówek logopedy. Logopeda pracując indywidualnie z każdym dzieckiem dostosowuje metody oddziaływań na aparat mowy stosownie do potrzeb dziecka.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA Psycholog odpowiedzialny za psychologiczną opiekę nad wszystkimi dziećmi, koordynuje pracę terapeutyczną m.in. poprzez spotkania zespołu terapeutycznego. W ciągu całego roku prowadzi poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz konsultacje z pedagogami specjalnymi, wychowawcami grup - nauczycielami przedszkolnymi. Odbywa się także indywidualna terapia psychologiczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Opieka psychologiczna w przedszkolu polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych. Opieką psychologiczną otacza wychowanków przedszkola i ich rodziny.

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA - Pomimo wysokiego poziomu rozwoju medycyny nie doszło do obniżenia wysokiego wskaźnika urodzeń dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Już od pierwszych chwil życia dziecka mogą ujawniać się nieprawidłowości w jego rozwoju. Rodzice czują się bezradni i zagubieni. Często nie wiedzą gdzie mogą zwrócić się o pomoc, radę, czy wsparcie. W takiej sytuacji bardzo ważną rolę pełnią instytucję i organizacje, które są w stanie jak najlepiej pomóc małemu, niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością dziecku oraz jego rodzinie. System podjętej jak najwcześniej od wykrycia dysfunkcji , pomocy dziecku określa się jako "Wczesna Interwencje" /WI/ lub "Wczesne Wspomaganie" /WW/ rozwoju dziecka.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania to oddziaływanie o charakterze rewalidacyjno- wychowawczym. Celem głównym wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Przyznane dziecku godziny wczesnego wspomagania mogą być organizowane w przedszkolu i a także w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w szczególnych przypadkach w domu rodzinnym. Dyrektor danej placówki powołuje zespół specjalistów, którzy przygotowują indywidualny program dla dziecka i realizują zajęcia. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor placówki, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. W skład zespołu realizującego z dzieckiem godziny wczesnego wspomagania wchodzi:

Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

Psycholog;

Logopeda;

Inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia mają charakter indywidualny a organizuje się je w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Aby przyznane zostały godziny wczesnego wspomagania niezbędna jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Następnie wraz z opinią i pismem, w którym rodzic zwracają się z prośbą o przyznanie godzin wczesnego wspomagania udajemy się do Urzędu Gminy. W skład zespołu w naszej placówce wchodzą:

1. Psycholog –

2. Fizjoterapeuta-

3. Logopeda,

4. Oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka / w bieżącym roku szkolnym surdopedagog

 

Główne zadania stojące przed zespołem to:

Ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań z dzieckiem i wsparcia dla jego rodziny;

Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb;

Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka

Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej,  stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Przekonanie, ze wszyscy mamy jednakowe mózgi, jest iluzja. Są mózgi dobrze poukładane i takie, którym trzeba pomóc, aby sie lepiej zorganizowały. Co piąte dziecko ma kłopoty z powiązaniem tego, co słyszy, z tym, co widzi i czego dotyka? Jak mówią specjaliści, ich zmysły nie współpracują. Brak współdziałania między setkami sygnałów docierających do mózgu kilkulatka daje o sobie znać najsilniej wtedy, kiedy dziecko trafia do szkoły. Inteligentne i bystre dziecko nie może złożyć trzech liter w jeden wyraz. Jego palce nie potrafią pisać. Widzi, ale nie spostrzega. Słyszy, ale nie może zapamiętać. Chodzi, ale obija sie o ściany. Potyka się o próg w drzwiach.., z braku koordynacji między najważniejszymi zmysłami nie da się wyrosnąć. Można się z tego wydobyć tylko ciężka praca, wielkim staraniem pod okiem terapeutów, którzy wiedzą, co naprawdę dolega mózgom i ciałom tych kilkulatków, w większości  inteligentnych ponad przeciętną normę, i potrafią im pomoc. Aby DZIECKO mogło                         "zdobywać świat" potrzebuje sprawnie działających zmysłów. Mamy ich siedem, ale najważniejsze w kształtowaniu                               relacji naszej ze światem są trzy. Jest nim dotyk - za pomocą dotyku poznajemy, co dotykamy. Jak to prosto brzmi -"dotykać cos"                            Zmysł przedsionkowy - potocznie nazywany zmysłem równowagi. (równowaga to dwa współdziałające zmysły - zmysl propriorecepcji i zmyśl przedsionkowy) Terapia zajmująca sie koordynowaniem tych zmysłów to INTEGRACJA SENSORYCZNA.

ARTETERAPIA
 Terapia z wykorzystaniem muzyki, tańca, poezji, dramatu - teatru, zabawy, fotografii a także hodowli roślin, kontaktu z lasem, morzem                                                                                          - Terapia przy udziale sztuk plastycznych i technik związanych z plastyką - obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych,  w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Jest to proces poznawania siebie, przygoda z procesem tworzenia oraz z twórczym myśleniem. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji.  Arteterapia pomaga kształtować osobowość, stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia  z sobą i innymi.         

JOGA DLA DZIECI
Joga to dla maluchów przede wszystkim dobra zabawa. Nie uczymy ich technik oddechowych ani nie rozmawiamy o filozofii. Dzieci poznają nazwy ciała i próbują robić asany, np. bawimy się w berka jogicznego. Kto zostaje dotknięty, od razu wykonuje asanę. Dzieci uwielbiają te pozycje, które mają nazwy zwierząt. Udawanie lwa, węża lub wielbłąda, to dla nich świetna zabawa. Do tego jeszcze mogą groźnie ryczeć lub syczeć. Niektóre na początku są bardzo nieśmiałe, potrzebują czasu, by „wypuścić”. 
Joga uczy je koncentracji, uważności i spontaniczności. Pomaga też wyćwiczyć stabilność i równowagę. Joga uczy je też kreatywności, często maluchy same wymyślają, jak jeszcze można wykorzystać wałki, drabinki. Nadają własne nazwy asanom. Schemat zajęć zawsze jest podobny, jednak dostrajam ich dynamikę do samopoczucia dzieci.. 
Ćwiczenie jogi od najmłodszych lat pozwala uniknąć wielu wad postawy wynikających z siedzącego trybu życia. Joga jest doskonałą gimnastyką korekcyjną, prowadzi do prawidłowego ustawienia miednicy i kręgosłupa (najczęstsze wady postawy związane są z tymi rejonami) oraz wzmacnia mięśnie całego ciała. Dzieci dłużej ćwiczące jogę mają wyprostowaną sylwetkę i silne mięśnie brzucha i pleców. Joga jest też jedną z niewielu dyscyplin, w których mocno pracują mięśnie stóp, ma bardzo dobry wpływ na korygowanie takich wad jak płaskostopie lub koślawość stóp i kolan.
Oprócz wzmacniania i rozciągania całego ciała, joga ma bardzo dobry wpływ na rozwój koncentracji, która często jest u dzieci problemem. Regularne ćwiczenia pomagają pozbyć się stresu i napięć. Dzieci uczą się nie tylko wysiłku fizycznego, ale także sztuki efektywnego relaksu.
                                                                                                                                                                            

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Jak układamy współpracę z rodzicami ?

Najważniejszymi osobami w życiu dziecka są jego rodzice. Oni najlepiej znają swoje dziecko i na nich spoczywa ciężar wychowania go. Bez współpracy z rodzicami nie wyobrażamy sobie pracy z ich dziećmi. Od rodziców oczekujemy dostarczania maksimum informacji o swoim dziecku i otwartej komunikacji. Najlepiej współpracuje się nam z rodzicami, gdy jesteśmy z nimi w bliskim kontakcie. Pozwala nam to rozmawiać o ich i naszych doświadczeniach w pracy z dziećmi oraz o trudnościach i powodzeniach dziecka. Oczekujemy zgody rodziców na nasz sposób pracy z dziećmi.  Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

·         Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

·         Wszechstronny rozwój dziecka,

·         Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

·          Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

·         Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

·         Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole

·         Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

·         Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

·         Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

·         Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

·         Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

·         Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

·         Przekazywanie informacji z zakresu realizacji programu

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

·         Zebrania ogólne i grupowe  z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

·         Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

·         Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

·         Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,

·         Organizację i prowadzenie zajęć  otwartych dla rodziców,

·          Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców „Forum dla rodziców”,

·         Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców,

·         Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak:  pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny,.

·         Konkursy, wycieczki,

·          Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup,

Rodzice oczekują od nas:

·           wysłuchania,

·           wskazówek w konkretnych sprawach,

·           wsparcia w różnych problemach,

·           specjalistycznej porady,

·           rzetelnej informacji o dziecku,

·           dobrej opieki nad ich dziećmi.

Oczekiwania i opinie rodziców są dla nas ważne. Badamy je we wrześniu i maju.

Rodzice mają wpływ na:

-          wybór zajęć dodatkowych (proponują lub zgadzają się na nasze propozycje).

-          mogą nie wyrazić zgody na pracę specjalisty z ich dzieckiem, udział dziecka w jakiś zajęciach.

-          współuczestniczą w zajęciach organizowanych przez nauczycielki.

-          współuczestniczą w opracowaniu koncepcji pracy przedszkola oraz w opracowaniu programu wychowawczego i systemu motywacyjnego obowiązującego w poszczególnych grupach

Cele do dalszej pacy:

 • chcemy zorganizować grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • uatrakcyjnić formy współpracy z rodzicami we wszystkich grupach.

 

Współpraca ze środowiskiem

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI
Celem współpracy z instytucjami jest:

*          Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

*          Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

*          Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

*          Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

*          Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

*          Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

*           zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z :

L.p.

Instytucje

elementy współpracy

1.

Szkoła Specjalna im .Matki Teresy z Kalkuty w Żorach

Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.

Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków  przed nieznanym.

2.

Szkoła Podstawowa nr 16  (ZS-8)

Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.

Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków  przed nieznanym.

3.

Przedszkole  Żorach

(nr4, nr 5 ,nr13, nr 16, nr17, nr19, nr23)

Forum integracji ,warsztaty, organizacja konkursów, przeglądów ,prowadzenie zajęć i porad specjalistów.

4.

Rada dzielnicy Osiedla Korfantego

Wspólna organizacja przedsięwzięć

5.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej- przygotowanie paczek z okazji świąt

Udział w imprezach

6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Prowadzenie szeroko zakrojonej  pomocy socjalnej rodzinom wychowanków  dotkniętym patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowanie społecznym.

7.

„Ochronka” w Żorach

Uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach przedszkola . Integrowanie się ze środowiskiem

8.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

 

 

Współpraca wg harmonogramu

Zajęcia biblioteczne, udział- aktywizowanie rozwoju intelektualnego                                          i emocjonalnego  dzieci.

9.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

 

 

Organizacja Przeglądu, teatrzyki, wystawy dla dzieci.

Korzystanie z oferty edukacyjnej.

10.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żorach

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Pomoc nauczycielom formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń

 

11.

Klub „Gaja”- kontynuowanie działalności ekologicznej na terenie przedszkola, wykorzystanie materiałów klubowych do organizacji zajęć i imprez przedszkolnych

Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Kształtowanie postaw proekologicznych

12.

Hospicjum  im. Jana Pawła II

Współpraca wg harmonogramu

Niesienie pomocy osobom chorym.  Przygotowanie dzieci na odejście bliskiej osoby.

13.

Dom Opieki Społecznej przygotowanie prezentów, przedstawienia jasełkowego z okazji świąt i Dnia Babci i Dziadka

Sprawianie radości osobom starszym i samotnym

14.

„Ośrodek Regionalny Osinach”

Udział dzieci w proponowanych zajęciach. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. Poznanie tradycji regionu.

15.

Straż Pożarna w Żorach –współpraca  wg harmonogramu

Unikanie zagrożeń - właściwe zachowania w sytuacji zagrożenia.

Spotkanie ze strażakami-poznanie ich pracy . Udział w alarmie próbnym.

Promowanie talentów plastycznych w proponowanych konkursach

17.

Komenda Policji  w Żorach –współpraca  wg harmonogramu

Spotkania z policjantem  w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak”. Poznawanie i przestrzeganie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Znajomość  numerów telefonów alarmowych

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA NR 22 Z PRZEDSZKOLAMI

 1. Forum integracji:  „Wyczarowane z rolki”
 2. Zaproszenia na wspólne warsztaty : ”Muzyczna koncepcja wdukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym”, ”Obserwacja i analiza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole. Jak pracować z małym dzieckiem?”, „Dziecko w świecie matematyki”,   Matematyka  „ Techniki Freineta”, warsztaty „Nóżka za nóżką” …
 3. Organizacja międzyprzedszkolnych konkursów i przeglądów;

- co roku organizowany  jest „ Międzyprzedszkolny Przegląd Zespołów Wokalno-Tanecznych” – „Czary Mary nie do Wiary”, „ W krainie zabawek”

- Konkursy plastyczne:  Ogólnopolskie konkursy plastyczny: „Pod śnieżną pierzynką”, „ Pluszowy Miś śmieszny Miś marzennia senne zdradzi nam dziś”, „ Czarodziejska wiosna kolorowa i radosna”,

- Konkursy recytatorskie:  Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski: „ Jak dbać o zdrowie dobrze wiem warzywa i owoce jem”, „ Święta, święta”, „Rodzinne kolędowanie”,

- przegląd dziecięcych talentów:  „Dzieciaki Talenciaki”- dla dzieci niepełnosprawnych

 1. Zajęcia otwarte dla żorskich nauczycieli:
 2. Porady specjalistów

 

                                                    PROMOCJA PLACÓWKI

METODY I INSTRUMENTY PROMOCJI                                                                                         
Dyrektor nawiązuje pierwsze kontakty z wszelkimi instytucjami, a część z nich jest kontynuowana przez pracowników. Staramy się w ten sposób dotrzeć głównie do władz, sprzymierzeńców i sponsorów.

Cele:  pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci , nawiązanie wspólpracy ze sponsorami i partnerami,
upowrzechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego i integracji.                                           

Ważne dla nas jest by opinia o przedszkolu była jak najlepsza, by zainteresowani mogli osobiście poznać  przedszkole. Wypracowaliśmy własne sposoby promocji przedszkola. Przedszkole jest instytucją otwartą, aktywną w środowisku lokalnym. Przedszkole jest instytucją zapewniającą usługę edukacyjną. Staramy się promować nasze przedszkole w naszej codziennej pracy z dzieckiem. Promujemy nasze przedszkole na różne sposoby. Integracji i promowaniu naszej placówki ze środowiskiem służą następujące działania:

Działania promocyjne obejmują: 

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Popularyzowanie wychowania przedszkolnego w środowisku,
 • Prezentacja na zewnątrz talentów i umiejętności plastycznych, muzycznych, sportowych wychowanków ( udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach itp.)
 •  Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Prezentacja symboli przedszkola: LOGO, Hymn Przedszkola
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, film promocyjny, logo przedszkola itp.).
 • Folder przedszkola – oferta edukacyjna, zdjęcia sal, logo, kontakt;
 • Gazetka przedszkolna - gazetka propaguje pracę placówki, informacje na bieżąco o wydarzeniach wzbogaca wiedzę pedagogiczną rodziców;
 • Dni otwarte – dla chętnych rodziców i dzieci chcących poznać placówkę, warunki, wyposażenie, personel, stosowane metody pracy;
 • „ Program adaptacji dziecka”; serdeczna atmosfera dla dzieci i rodziców, którzy chcą oddać pociechy do naszego przedszkola - organizowanie spotkań adaptacyjnych;
 • Strona internetowa przedszkola;
 • Oferta zajęć dodatkowych;
 • Kronika przedszkolna:
 • Gazetka informacyjna i ulotki dla rodziców;
 • Forum dla nauczycieli placówek integracyjnych oraz nauczycieli żorskich placówek;
 • Forum dla rodziców;
 • Współpraca z mediami „ Dziennik zachodni”, „TVP- Katowice”;
 • Gromadzenie wycinków prasowych
 • Zaangażowanie przedszkola w regionalne akcje „Pola Nadziei” – współpraca z hospicjum,
 • Organizowanie imprez dla dzieci i ich rodziców (kiermasze świąteczne, pikniki rodzinne)
 • udział dzieci w różnego rodzaju konkursach;
 •  promowanie przedszkola i aktualności w Internecie
 • Pozyskanie sponsorów
 • przedszkole preferuje wychowanie przez kulturę i sztukę, stąd tak liczne organizowane wycieczki, wyjazdy do teatru, na wystawy, do kina, koncerty
 • organizowanie kursów i warsztatów dla nauczycieli z przedszkola, z terenu miasta Żor;
 • szeroko rozbudowana informacja o wydarzeniach i ważnych sprawach przedszkola w widocznych miejscach na terenie przedszkola
 • imprezy dla rodziców i dzieci w formie uroczystości i zebrań z zajęciami otwartymi
 • bezpośrednie kontakty z nauczycielem, rodzicami, specjalistami,  itp.
 • Nasze dzieci biorą udział w ogólnopolskich akcjach harytatywnych
 • Życie przedszkola urozmaicamy wewnętrznymi imprezami, najbardziej popularne są spotkania teatralne oraz liczne przeglądy i konkursy: taneczne, plastyczne, recytatorskie, muzyczne, fotograficzne, itp.
 • integrujemy różne środowiska, włączając się do imprez organizowanych na terenie miasta.

Upowrzechnianie informacji o przedszkolu Przy prezentacji na zewnątrz, szczególnie ważne dla nas jest zapoznanie z naszymi osiągnięciami, codzienną pracą i sukcesami naszych wychowanków. Staramy się, aby informacje o tym ukazały się na łamach prasy.  Poprzez swoją działalność chcemy pozyskać nowych sponsorów, większe zainteresowanie władz, a przede wszystkim rodziców. Naszym celem jest również dotarcie do jak największej rzeszy rodziców z informacją o istnieniu oddziałów integracyjnych i korzyściach z tego płynących.

Promocja wartości wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu:

Okres przedszkolny to dla dziecka fascynująca podróż, pełna wielkich odkryć, fantastycznych wrażeń, a także nowych doświadczeń. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie jak ważna jest edukacja przedszkolna w życiu każdego dziecka. Realizujemy następujące projekty : „ Bezpieczny przedszkolak”, „Zdrowe odżywianie”, „Ćwiczyć każdy może” „,Od nasionka do jedzonka”, ”W teatralnej krainie bajek i basni” kontynuacja autorskiego projektu „Cudowna moc bajki terapeutycznej” ,”Akademia Smokusia Pytaka-czyli jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa, lata”

Nasze przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez różnego rodzaju działania. Są to przede wszystkim zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjnego ramach programu „ Wsparcie na starcie”, wspólne  integrujące imprezy i uroczystości przedszkolne, przedstawienia teatralne, prezentacje, występy,  akcje charytatywne, między innymi „Pomocnicy św. Mikołaja”, „Góra grosza”, „Bliżej pieska” , Zbieramy nakrętki”, Wielkanocny zajączek” oraz działania proekologiczne.

Przykładem promowania wartości wychowania przedszkolnego przez nasze przedszkole jest  również udział dzieci w konkursach, organizowanie wyjść edukacyjnych i wycieczek, współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Miejska Biblioteka Publiczna Komenda Policji, Straż Pożarna, Klub „Gaja” ,Hospicjum. Jana Pawła II Ochronka w Żorach, Ośrodek Regionalny, ZSnr8), a także pedagogizacja rodziców.

Oprócz powyższych sposobów promowania wartości wychowania przedszkolnego nasze przedszkole na bieżąco informuje rodziców o wydarzeniach, propozycjach oraz ofercie edukacyjnej. Dzieje się to za pośrednictwem systematycznie uaktualnianej strony internetowej przedszkola, blogów grupowych, tablicy informacyjnej, tablicy  „Osiągnięć wychowanków przedszkola” oraz kontaktów indywidualnych.

 

Nasza placówka bardzo ceni sobie te wszystkie formy promowania wartości wychowania przedszkolnego, ponieważ pozwalają one pokazać, że  przedszkole nie tylko uczy, kształci i wychowuje, ale też odkrywa i rozwija talenty dzieci.

Nasi wychowankowie brali udział ”między innymi w ogólnopolskim konkursie plastycznym” Świat w oczach najmłodszych-podróż marzeń,” Anioły Bożego Narodzenia”, wojewódzkim konkursie plastycznym „Las w jesiennej szacie” ( wyróżnienie), międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim „Święta ,święta”(wyróżnienie), w konkursach plastycznych „ Mam talent”, ”Jemy zdrowo kolorowo’’

Organizujemy całoroczną wystawę prac plastycznych ,dostosowaną do obowiązującej tematyki, a także zgodnie z Planem rocznym i Koncepcją pracy przedszkola wystawy pt. „Zdrowo się odżywiamy”, „Dbamy o zdrowie”, „Cztery żywioły”- praca inspirowana obserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi i technicznymi. Promujemy zdolności plastyczne dzieci, organizując okresowo galerię prac zamieszczoną na wystawie w Urzędzie Miasta Żory.

W związku z obchodami Dni Patrona Jana Brzechwy organizujemy także „Kącik małego poety ”mający na celu zachęcenie dzieci do tworzenia poezji inspirowanej twórczością ukochanego bajkopisarza dzieci oraz innych poetów.

Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci i dlatego już przygotowuje dla przyszłych przedszkolaków wiele atrakcji to jest spotkanie z Mikołajem, z językiem obcym, ze sztuką i  zabawą. Poprzez te wszystkie działania, rodzice obecnych i  przyszłych przedszkolaków, a także środowisko lokalne, mają okazję zobaczyć efekty pracy naszej placówki, która promując wartość wychowania przedszkolnego, promuje postawy przedszkolaków, ukształtowane w procesie wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Jestem częścią świata – szukam swojego miejsca w nim i chcę być go wart”

  CELE

 • Rozwijanie umiejętności potrzebnych dzieciom do poznawania i rozumienia swego otoczenia, do zaspokajania własnych potrzeb bez szkodzenia innym ludziom oraz środowisku przyrodniczemu.

 • Kształtowanie u dzieci większej odporności emocjonalnej koniecznej do rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.

 • Wspieranie rodziców w wprowadzaniu dzieci w świat wartości, które nauczą dzieci jak być przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami i jak dokonywać właściwych wyborów.

 • Zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości, żeby orientowały się w tym, co dobre i co złe, by miały szansę żyć w zgodzie z nimi.

 • Stwarzania takich sytuacji wychowawczych, które zachęcą dzieci do opiekowania się innymi ludźmi, a także innymi istotami żywymi. Sytuacje te posłużą do rozwijania wrażliwości dziecka na cierpienie, ból, samotność ludzi bądź zwierząt potrzebujących pomocy.

 • Promowanie wśród dzieci czytnia bajek, baśni, wierszy jako sposobu na ich rozwój , kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka .

 • Budowanie systemu wartości dziecięcych w oparciu o kontakt dziecka z literaturą , która oddziałuje emocjonalnie na dziecko, toruje drogę przeżyciom moralnym, pogłębia jego wrażliwość, wzrusza dziecko do głębi i każe mu stanąć po stronie pozytywnych wartości moralnych.

 • Wprowadzanie dzieci w świat technologii komunikacyjno-informacyjnych, rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego

  

 

 

  

 Koncepcja pracy przedszkola

Plan Roczny zgodny z Koncepcją Pracy Przedszkola.

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola w razie potrzeb.

Wychowawcy grup na zebraniach grupowych zapoznają rodziców z koncepcją pracy, przedstawiają ją do akceptacji, analizują potrzeby rodziców i przedstawiają je do aktualizacji i modyfikacji w ciągu roku.

Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Podnoszenie jakości pracy przedszkola. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka .Eliminowanie dysfunkcji i rozwijanie talentów dziecka

 

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Projekt edukacyjny „Mówię poprawnie”- zabawy edukacyjne wspierające mowę dziecka

Jest propozycją takich oddziaływań pedagogicznych , które sprzyjają podnoszeniu poziomu kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym. Sprawne komunikowanie się z otoczeniem ułatwi dziecku prawidłowa wymowa, którą możemy rozwijać, prowadząc świadomie organizowane ćwiczenia.

Program poetycko-plastyczny „W jesienno zimowej krainie czas twórczo i radośnie płynie”

Kształtowanie umiejętności przekładu intersemiotycznego w oparciu o wiersz i obraz ,rozwijanie sprawności językowych, doskonalenie wrażliwości estetycznej u dzieci, rozwijanie świadomości plastycznej.

 Program własny z plastyki mgr D. Juroszek „Tajemniczy ogród”

Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne

Program autorski nauczania języka „We play- we learn”- przeznaczony 5-6

 Uwrażliwianie dzieci na język angielski , rozwijanie sprawności językowych , stymulowanie komunikacji werbalnej

i niewerbalnej

Ogólnopolska Kampania edukacyjna „Cała Polska czyta dzieciom”

Propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych

Program własny „Interaktywne przedszkolaki- program komputerowy dla dzieci w wieku 3-6 lat”

Rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego , wprowadzanie dzieci w świat technologii komunikacyjno- informacyjnych oraz wykorzystane komputera do nauki przez zabawę

Tydzień ekologiczny”- przybliżenie zagadnień związanych z ochroną środowiska

Kształtowanie postaw proekologicznych – chronienie środowiska naturalnego przed zniszczeniem, dbanie o zwierzęta i rośliny, przeprowadzanie eksperyment ów ekologicznych.

Projekt „Czyste powietrze wokół nas- nie pal przy mnie”

 

Zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

Ogólnopolska Kampania edukacyjna „Mamo ,tato wolę wodę!

Dzieci zdobywają wiedzę jak zdrowo się odżywiać i dowiadują się jaką rolę pełni woda w prawidłowej diecie. Kształtowanie postawy proekologicznej.

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh"

 

Budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

 

Projekt edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak”

 

 

Dzieci poznają podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa na drodze i bezpieczeństwa w domu oraz właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

Projekt edukacyjny „OGR-Ochotnicza Grupa Ratownicza

Rozpowszechnianie wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej

Program własny mgr M. Łęg „ Z Lusią i Florką na tropie matematyki”

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych powiązaniu z edukacją matematyczną oraz wychowanie dla poszanowania zwierząt

Oferta zajęcia dodatkowych i kółek zainteresowań:

 

Język angielski-

Dzień języka angielskiego,

Dzień Patryka

 

Zespół taneczny

Gimnastyka korekcyjna

Kółko teatralne w każdej grupie

 

 

Przedstawiona oferta jest odpowiedzią na wszystkie obszary określone w podstawie programowej oraz na potrzeby dzieci.

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz sprawności fizycznej. .Rozwijanie różnorodnych uzdolnień u dzieci

 

 

Wiedza i umiejętności

nabywane przez dzieci określone w podstawie programowej

Przedszkolny zestaw programów

Programy zawierają treści kształcenia, których realizacja prowadzi do ukształtowania kompetencji u dzieci określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

Program profilaktyczny przedszkola „Bezpieczne dziecko” L. Brzezińska, E. Mierzwa, A. Buszka

Wdrażanie do rozumienie oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” dla dzieci w wieku 3-5l. Iwona Grygorowicz

Programy zawierają treści kształcenia, których realizacja prowadzi do ukształtowania kompetencji u dzieci określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

"Nasze przedszkole" dla dzieci w wieku 6 l. M. Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska

 

Programu do Nauczania Religii Rzymsko -Katolickiej ( nr AZ-O-03/1 wyd. WAM 2003r; Autorzy; ks. Wł. Kubih , siostra Teresa Biłyk, siostra Teresa Czarnecka )

 

Wycieczki do instytucji poza miejscem zamieszkania , wycieczki do najbliższego otoczenia oraz spacery

Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez kontakt z różnymi środowiskami.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Teatrzyki

Uczestniczy w oglądanych spektaklach teatralnych i muzycznych .Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne

Spotkania z ciekawymi ludźmi

 • Spotkanie z policjantem

 • Spotkanie ze strażakiem

 • Spotkanie z aktorem

 • Spotkanie z pszczelarzem

 • Spotkanie z bibliotekarką

 • Spotkanie z leśnikiem

 

 

Poznawanie najbliższego środowiska.

Orientacja w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby w tym środowisku

Wzbogacanie wiedzy na temat zawodów funkcjonujących w środowisku z uwzględnieniem zawodów propagujących zdrowy styl życia.

Uroczystości przedszkolne:

 • Pasowanie na Przedszkolaka

 • Mikołaj

 • Dzień Babci i dziadka

 • Bal przedszkolny ( w ramach własnych grup)

 • Święto rodziny (PIKNIK RODZINNY)

 • Dzień Dziecka

 • Pożegnanie 5-6 latków

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach zgodnie ze scenariuszem spotkania

 

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych

 

Stałe kąciki zainteresowań(teatralny, plastyczny, komputerowy, konstrukcyjny i inne)

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne działanie. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań oraz pasji u dzieci

Ramowy rozkład dnia opracowany w oparciu o podstawę programową

Tygodniowy rozkład zajęć

Odpowiednie zagospodarowanie czasu w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie w wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Obserwacja i diagnoza w tym diagnoza gotowości szkolnej

 

 

 

 

 

Systematyczna obserwacja dzieci, dzięki której można postawić właściwą diagnozę poziomu rozwoju dziecka w tym diagnozę gotowości szkolnej.

 

 

Plany miesięczne- plan oczekiwanych rezultatów

 

Systematyczne planowanie pracy z dziećmi .Uwzględniając w codziennej pracy warunki materialne , potrzeby i możliwości i zainteresowania dzieci

Monitoring

Monitorowanie poziomu nabywanych umiejętności

Indywidualne plany pracy

 

Realizacja indywidualnych planów uwzględniających potrzeby dzieci

Zajęcia terapeutyczne

 • terapia logopedyczna

 • terapia psychologiczna

 • terapia SI

 • wczesne wspomaganie rozwoju

 • terapia zaburzeń emocjonalnych

Poprawa sprawności psycho- fizycznej podnoszącej poziom funkcjonowania dziecka w grupie.

Kontakty indywidualne

 

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych oraz terapeutycznych z rodzicami

 

 

Współpraca z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną

Podnoszenie poziomu udzielanej pomocy pedagogicznej , wymiana doświadczeń , wspólne ustalenie kierunków oddziaływań.

Aktywność dzieci

Pasowanie na Przedszkolaka

 

Wprowadzenie najmłodszych dzieci w zasady życia w społeczności przedszkolnej.

 

,Mikołaj ”

Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach.

Czerpanie radość ze wspólnej zabawy.

Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.

 

Przedszkolne Kolędowanie

Dzień Babci i dziadka

 

Bal przedszkolny

Święto rodziny (piknik rodzinny)

,,Dzień Dziecka (w ramach własnej grupy)

Rozgrywki sportowe przedszkolaków „ Turniej Mikołajkowy”

Promowanie aktywności ruchowej dzieci. Rozwijanie uzdolnień sportowych

Tydzień patrona przedszkola

Akademia Jana Brzechwy”

 

Zabawy z literaturą dziecięcą . Odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu.

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

 

X Europejski tydzień sportu

III Miejskie Dni Sportu

Rozwijanie uzdolnień sportowych Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

Pożegnanie 5-6 latków „Żegnaj przedszkole ,witaj szkoło”- uroczystość ogólnoprzedszkolna

z rodzicami”

 

 

Aktywny udział we wspólnej zabawie. Występuje w inscenizacjach i teatrzykach, przyjmując określone role

czuje się dobrze w czasie występu.

Uspołecznienie dzieci

Wprowadzenie „Kodeksu przedszkolaka”

 

Wprowadzenie systemu motywacyjnego

 

 

 

Program wychowawczy przedszkola : „Jestem częścią świata – szukam swojego miejsca w nim i chcę być go wart” . Brzezińska, K. Zbijowska – Musiał

 

Rozwijanie umiejętności , które wspomagają pozytywne widzenie siebie , lepsze rozumienie innych. Budowanie z innymi pozytywnych relacji, a także uczenie się zasad i norm życia w grupie.

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Program adaptacji wstępnej „Wsparcie na starcie czyli jak przygotować siebie i dziecko do przedszkola”

Kształtowanie odporności emocjonalnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Propagowanie wzorców , norm i zachowań społecznie akceptowanych

Procesy wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Programy indywidualne

 

Uwzględnienie edukacyjnych irozwojowych potrzeb dziecka

Grupy terapeutyczne

- terapia logopedyczna

- terapia zaburzeń emocjonalnych

- gimnastyka korekcyjna

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

Wspomaganie procesu rozwoju dziecka . Kompensowanie dysfunkcji rozwojowych

Program psychologa przedszkolnego mgr Katarzyny Malkiewicz ,,Na tropie emocji”- program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocji wieku przedszkolnym.

 

Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Program terapeutyczny „ Gotowi do startu”- przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi. Katarzyny Malkiewicz

 

Wzmacnianie funkcji, którymi dziecko dysponuje a także wspomagać /stymulować zmysły celem lepszego poznania świata. Organizowanie sytuacji wychowawczo terapeutycznych bogatych w bodźce silne pobudzające oraz planowanie zabaw i zajęć intensywnie stymulujących rozwój psychoruchowy powoli osiągając rezultaty w postaci lepszego funkcjonowania dziecka w środowisku

Program terapii SI „Kosi łapki” A. Maczek

Usprawnienie motoryki małej i dużej oraz oraz usprawnienie procesów integracji sensorycznej

Współpraca nauczycieli w procesie edukacji

WDN

-Wzajemna pomoc koleżeńska (dzielenie się wiedzą, pomocami dydaktycznymi, wymiana literatury, scenariuszy zajęć)

 

N-lki wymieniają się doświadczeniami temat sposobów i metod rozwijania dziecięcej kreatywności pozwalającej w uczestniczeniu w przeprowadzanych wspólnie doświadczeniach, a także do indywidualnego eksperymentowania

Rady szkoleniowe i narady:

1.Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci młodszych a obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego”

2.

3.

WARSZTATY ZEWNĘTRZNE wg potrzeb

 

 

 

Zdobywanie wiedzy, umiejętności sprawności wychowawczych i dydaktycznych, które staną się inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, koncepcji.

 

Zespoły do spraw integracji

 

Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowanie i realizacja IPET

Ekspozycja osiągnięć przedszkolaka

 

Prezentowanie dyplomów i pucharów za szczególne sukcesy naszych wychowanków

 

Terminarz spotkań z rodzicami( ZEBRANIE OGÓLNE, GRUPOWE, KONTAKTY INDYWIDUALNE):

1.Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

 

2.Podsumowanie okresu adaptacyjnego.

Diagnoza. Planowanie działań

3.Podsumowanie pierwszego półrocza 2016/17

Diagnoza. Planowanie działań

4.Zebranie dotyczące planowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej na rok2016/17

 

5.Podsumowanie i ocena efektywności pracy zespołów

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ocena efektywności oddziaływań

Biblioteka pedagogiczna dla rodziców

 

Udostępnienie rodzicom literatury fachowej

Plan działań Rad Rodziców

 

Współdecydowanie w sprawach przedszkola i uczestniczenie w podejmowanych decyzjach

Promowanie przedszkola

Bieżące aktualizowanie przedszkolnej strony internetowej-

Promowanie przedszkola w ogólnopolskiej i lokalnej sieci internetowej.

zakładka „Kreatywny rodzic”

Pomysły na wspólne spędzanie czasu

 

Brzechwy czytanie na zawołanie”-zapraszanie przechodniów lub zaproszonych gości do czytana wierszy

 

Żorski Przegląd Twórczości

Młode Talenty-7”

 

Kwartalnik przedszkolny „KLEKSIK”

 

Prowadzenie profilu społecznościowego przedszkola na Facebooku

 

X V Miejski Przegląd Zespołów Tanecznych

 

 

 

Otwarcie się na współpracę z innymi placówkami . Prezentowanie

umiejętności tanecznych oraz talentów plastycznych dzieci

Występy dzieci w przeglądach, konkursach ogólnopolskich, miejskich.(plastyczne muzyczne, teatralne, taneczne i inne)

 

 

Prezentowanie dziecięcych umiejętności i zdolności. Stwarzanie warunków do pełnej nieskrepowanej realizacji dziecięcych pomysłów

Promowanie dziecięcych talentów w środowisku lokalnymi i na forum ogólnopolskim. Udział dzieci w konkursach to dobry sposób na naukę i zabawę, która pomoże wkroczyć maluchom w świat. Łatwiej sobie poradzą z rywalizacją i jej negatywnymi skutkami.

Ulotka przedszkolna

 

 

Folder informacyjny z

ofertą edukacyjna

Konkurs ekologiczny ,,Tajemnice podwodnego świata”-

 

Kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowości do działania w zgodzie ze środowiskiem.

 

 

Bieżące informacje z życia grupy

Stałe tablice informacyjne

Bieżące informacje z życia grupy

 

Kronika przedszkolna ( wersja papierowa)

 

 

Upamiętnianie ciekawych wydarzeń z życia przedszkola

Konkurs recytatorski „Wierszyk bawi wierszyk uczy”

Promowanie zdolności i umiejętności recytatorskich u dzieci

VII Edycja Ogólnopolskiego internetowego konkursu plastycznego „ Bohaterowie moich bajek”

 

Promowanie zdolności plastycznych dzieci a także placówki na forum ogólnopolskim

Forum Integracji dla nauczycieli z terenu Żor i okolic

 

Podnoszenie jakości pracy. Wymiana doświadczeń. Dzielenie się wiedzą

 

Wystawy plastyczne UM

 

 

Promowanie talentu plastycznego u dzieci, Eksponowanie prac w Urzędzie Miasta w Żorach

Galeria przedszkolaka

Eksponowanie prac plastycznych dzieci w holu przedszkola

Dni otwarte w przedszkolu

 

Zapoznanie dzieci i rodziców z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole z organizacją pracy przedszkola, formami i metodami pracy .Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic a przede wszystkim zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem .

Udział w Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, zmniejszenie ich izolacji. Prezentacja ich dorobku artystycznego oraz ukazanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w pozytywnym świetle – jako pełnowartościowych obywateli naszego społeczeństwa, wyposażonych w wiele umiejętności – choć z różnych powodów nieodkrytych.

Forum dla rodziców – wspólne oddziaływanie przedszkola i rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

Podnoszenie jakości pracy przedszkola w oczach rodziców. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami w roku szkolnym 2016/17 przebiegać będzie pod hasłem „Jestem częścią świata – szukam swojego miejsca w nim i chcę być go wart” w dalszym ciągu kontynuujemy tematykę dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa przedszkolaka oraz będziemy wspierać zdolności dzieci w celu pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości.

 

 

1.Warsztaty

 

2.Zajęcia otwarte

 

3. Spotkania czytelnicze - „Rodzice czytają- dzieci słuchają”

4. „Wędrująca książka”-   rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek

 

 

5.Konkurs dla dzieci i rodziców

 

 • Konkurs plastyczny wykonany techniką grafiki komputerowej

 • Rodzinny konkurs plastyczny” Wielkanocna pisanka”

 

5.Kącik dla rodziców

6. „Książeczki z rodzinnej półeczki”-organizacja biblioteczki przedszkolnej dla dzieci i rodziców w ramach promowania czytelnictwa

7.Akcja "Zbiórka kasztanów i żołędzi" w celu dokarmiania zwierząt.

Aktywny udział w proponowanych formach współpracy. Wspieranie rodziców w wprowadzaniu dzieci w świat wartości ,zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości, by miały szansę żyć w zgodzie z nimi oraz

kontynuacja oddziaływań prozdrowotnych w środowisku rodzinnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców, zamieszczanie informacji z życia przedszkola

Współpraca ze środowiskiem

Akcje charytatywne:

Słodki Mikołaj” zbiórka słodyczy dla dzieci z Ochronki w Żorach

Przeprowadzone akcje mają na celu stworzenie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości , przyjaźni ,współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Kształtowanie postawy prospołecznej u dzieci.

 

Akcja charytatywna z okazji Dnia dziecka na rzecz dzieci osieroconych z Hospicjum.

„„Góra grosza”-ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci wychowujących się poza własna rodziną

Bliżej pieska”- zbiórka karmy, koców dla schroniska

 

Podziel się książką”- akcja mająca na celu rozwijanie czytelnictwa.

Zbieramy nakrętki”- akcja na celu zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wybranego dziecka

,,Pomocnicy Św. Mikołaja – pozyskiwanie środków materalnych dla podopiecznych z MOPS-U, Ochronki i OIK

Współpraca z instytucjami:

Szkoły:

 

Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.

Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków przed nieznanym.

 

Szkoła Specjalna im .Matki Teresy z Kalkuty w Żorach

Szkoła Podstawowa nr 16 w Żorach

Przedszkole w Żorach

 

 

Prowadzenie zajęć i rożnych przedsięwzięć

Rada dzielnicy Osiedla Korfantego

Wspólna organizacja przedsięwzięć

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Udział w imprezach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej- przygotowanie paczek z okazji świąt

Uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych oraz integrowanie się ze społecznością lokalną

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ochronka” w Żorach

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

 

 

 

Współpraca wg harmonogramu

Zajęcia biblioteczne, udział- aktywizowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

 

 

 

Organizacja przeglądu, udział w spektaklach teatralnych dla dzieci , wystawa prac plastycznych - promowanie talentów plastycznych

Korzystanie z oferty edukacyjnej.

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żorach

Pomoc nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń a także prowadzenie przesiewowych badań słuchu

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Omawianie postępów terapii wspólnych dzieci, konsultacje z psychologiem w sprawie zachowań, wspólne podejmowanie decyzji w sprawie terapii, wspólny cel terapii

Komenda Policji w Żorach –współpraca wg harmonogramu

Spotkania z policjantem w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak”. Poznawanie i przestrzeganie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Znajomość numerów telefonów alarmowych

Straż Pożarna w Żorach –współpraca wg harmonogramu

Unikanie zagrożeń - właściwe zachowania w sytuacji zagrożenia.

Spotkanie ze strażakami-poznanie ich pracy . Udział w alarmie próbnym.

Promowanie talentów plastycznych w proponowanych konkursach

 

Klub „Gaja”- kontynuowanie działalności ekologicznej na terenie przedszkola, wykorzystanie materiałów klubowych do organizacji zajęć i imprez przedszkolnych

Rozumie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Kształtowanie postaw proekologicznych

Hospicjum im. Jana Pawła II

Niesienie pomocy osobom chorym. , Przygotowanie dzieci na odejście bliskiej osoby.

Dom Opieki Społecznej przygotowanie prezentów, przedstawienia jasełkowego z okazji świąt i Dnia Babci i Dziadka

Sprawianie radości osobom starszym

i samotnym

SANEPID-Rybnik

Udział dzieci w proponowanych akcjach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia

Ośrodek Regionalny Osinach”

Udział dzieci w proponowanych zajęciach. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. Przybliżenie historii i tradycji regionu.

Kontynuacja współpracy z Salonem Westii dla psów.

 

Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt, nabywanie umiejętności opieki

i komunikacji z psem

 

Muzeum Miejskie w Żorach

Korzystanie z oferty edukacyjnej.

 

Współpraca z nadleśnictwem

 

Całoroczna obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach

Uczestniczenie w akcjach charytatywnych na rzecz pomocy najsłabszym członkom naszego społeczeństwa: dzieciom i młodzieży

Planowanie pracy przedszkola

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem nauczycieli podzielonych na zespoły opracowujące:

- narzędzia badawcze,

- przeprowadzające ankiety,

- zajmujące się analizą ankiet, wyciąganiem wniosków i ustaleniem kierunków zmian.

 

- OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRACY ZESPOŁÓW

- OPRACOWANIE I PRZEDSTAWIENIE KOŃCOWEGO RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 

Dyrektor pełni nadzór nad realizacją podstawy w sposób systemowy, poprzez

- szkolenie nauczycieli,

- analizę programów pod kątem zgodności z podstawą programową przed dopuszczeniem do użytku,

- monitorowanie systematyczności realizacji programów,- opracowanie arkusza

- diagnozowanie osiągnięć dzieci, informowanie rodziców o podstawie programowej i osiągnięciach dzieci.

Przedszkole opracowało własną kartę

- monitoring realizacji podstawy programowej- opracowanie karty monitoringu

 

 

Wyniki i wnioski wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są uwzględniane i wykorzystywane w planowaniu pracy przedszkola oraz stanowią podstawę do wprowadzanych zmian i rozwoju przedszkola.

 

ZMIANY W roku szkolnym 2016/17

 

- wprowadzono programy własne zgodne z nową podstawą programową,

 

Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.

 

Wnioski są pomocne przy tworzeniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci oraz poprawianiu i udoskonalaniu własnej pracy poszczególnych nauczycieli i rozwoju placówki w kierunku poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola, bazy i warunków lokalowych.

 

Zarządzanie przedszkolem

 

Zrządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań.

 

Zarzadzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola w podejmowaniu decyzji dotyczących przedszkola.

 

Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi rodziców w procesie podejmowania decyzji.

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

na rok szkolny 2014-2015

 Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Brzechwy w Żorach

Piękna Polska nasza cała ”

Cele szczegółowe

1.Rozbudzanie u dzieci zainteresowania poznawaniem historii własnej rodziny, rodzinnej miejscowości , Polski- polskich legend, tradycji, obyczajów i piękna krajobrazów.

2. Wyposażenie dzieci w wiedzę o zagrożeniach, rozumienia konieczności wprowadzenia i stosowana określonych zasad bezpieczeństwa w otaczającym świecie oraz przestrzegania tych zasad przez dziecko, a także prób radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3.Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej w celu kształtowania u nich postawy prozdrowotnej oraz prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych.

4. Dostarczenie wiedzy o właściwych zachowaniach i sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach w celu zmniejszenia wśród dzieci zachowań agresywnych

5.Współdziałanie z osobami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Poszukiwanie ciekawych i skutecznych sposobów wspierania zdolności dzieci, poprzez tworzenie optymalnych warunków do pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości . Dziecięce pasje

7.Wykorzystanie szerokiej gamy metod, środków i form pracy, którą pozwolą dzieciom na samodzielne doświadczenia, wyzwolą jego aktywność , powiążą wiedzę z działaniem.

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania

Zadania – podjęte działania

Przewidywane rezultaty

1. Koncepcja pracy przedszkola

Plan Roczny zgodny z Koncepcją Pracy Przedszkola.

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola w razie potrzeb.

Wychowawcy grup na zebraniach grupowych zapoznają rodziców z koncepcją pracy, przedstawiają ją do akceptacji, analizują potrzeby rodziców i przedstawiają je do aktualizacji i modyfikacji w ciągu roku.

Zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Podnoszenie jakości pracy przedszkola. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka .Eliminowanie dysfunkcji i rozwijanie talentów dziecka

 

 

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Projekt edukacyjny „W teatralnej krainie bajek i baśni”-kontynuacja autorskiego projektu „Cudowna moc bajki terapeutycznej”

 

Wspieranie zdrowia psychicznego ,umysłowego i moralnego dzieci oraz dostarczanie wzorców do naśladowania pomocnych w wyborze wartości. Stwarzanie dzieciom warunków do nabywania umiejętności artystycznych poprzez aktywność twórczą, ekspresję spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności. Wspieranie uzdolnień aktorskich u dzieci

Projekt edukacyjny „Ogród przedszkolny w czterech porach roku”- zabawy badawcze

 

 

Przybliżenie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska. Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczająca go przyrodą poprzez działania na rzecz środowiska. Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

Tydzień ekologiczny”- przybliżenie zagadnień związanych z ochroną środowiska

Kształtowanie postaw proekologicznych – uwrażliwianie dzieci na ochronę środowiska naturalnego przed zniszczeniem, dbanie o zwierzęta i rośliny, przeprowadzanie eksperyment ów ekologicznych.

Projekt edukacyjny „Jemy zdrowo, kolorowo”

 

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania w przedszkolu i w domu

Projekt edukacyjny„Od nasionka do jedzonka”-

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie uprawy roślin, wdrażanie do wzbogacania pokarmów w warzywa i zioła

Projekt edukacyjny „Jestem wśród innych”-projekt działań uczących empatii współpracy w grupie dzieci 3-4letnich

Kształtowanie postaw społecznych dziecka w wieku przedszkolnym. Zacieśnianie więzi interpersonalnych.

Projekt edukacyjnyBezpieczny przedszkolak”

 

Projekt edukacyjnyBezpieczny przedszkolak w

podróży”

 

Poznawanie podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa na drodze i bezpieczeństwa w domu oraz właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia

Projekt „Czyste powietrze wokół nas- nie pal przy mnie”

 

Zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

Ogólnopolska Kampania edukacyjna „Cała Polska czyta dzieciom”

Propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych

Ogólnopolska Kampania edukacyjna „Mamo ,tato wolę wodę!

Zdobywanie wiedzy jak zdrowo się odżywiać a także o tym jaką rolę pełni woda w prawidłowej diecie. Kształtowanie postawy proekologicznej.

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh"

 

Działania edukacyjne mające na celu wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

 

Program z zakresu edukacji informatycznej „Interaktywne przedszkolaki „

 

Osiągniecie umiejętności posługiwania się komputerem, rozwijanie zainteresowania rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie

Program własny mgr K.Długaj-Mikłusiak „Jestem, chcę tańczyć i śpiewać”

Rozwijanie wrażliwości słuchowej oraz umiejętności wyrażania muzyki ruchem. Czerpani pozytywnych emocji . Integrowanie dzieci. Rozwijanie uzdolnień muzycznych

Program własny mgr Agnieszki Sikorskiej „Mały Muzyk- tańczę, śpiewam i gram”

 

Rozbudzanie wrażliwości muzycznej dziecka. Inspirowanie dzieci do tworzenia opracowań muzycznych

 

 

Oferta zajęcia dodatkowych i kółek zainteresowań:

 

Przedstawiona oferta jest odpowiedzią na wszystkie obszary określone w podstawie programowej oraz na potrzeby dzieci.

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz sprawności fizycznej. .Rozwijanie różnorodnych uzdolnień u dzieci

 

 

Język angielski

Kółko taneczne –zespół „Koliberki”

Zespół taneczny

Gimnastyka korekcyjna

Kółko muzyczne „Dzwoneczek”

Kółko komputerowe

Kółko teatralne w każdej grupie

3.Wiedza i umiejętności

nabywane przez dzieci określone w podstawie programowej

Przedszkolny zestaw programów:

Zanim będę uczniem”Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały

Programy zawierają treści kształcenia, których realizacja prowadzi do ukształtowania kompetencji u dzieci określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

Program profilaktyczny przedszkola „Bezpieczne dziecko” L. Brzezińska, E. Mierzwa, A. Buszka

Wdrażanie do rozumienie oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Będę umiał, wiedział , rozumiał i tworzył …Zanim będę uczniem” , który jest zmodyfikowaną oraz znacznie rozszerzoną wersją programu „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały

Wyrównanie szans edukacyjnych , przygotowanie do edukacji szkolnej.

Programu do Nauczania Religii Rzymsko -Katolickiej ( nr AZ-O-03/1 wyd. WAM 2003r; Autorzy; ks. Wł. Kubih , siostra Teresa Biłyk, siostra Teresa Czarnecka )

Propagowanie treści religijnych

Wycieczki do instytucji poza miejscem zamieszkania , wycieczki do najbliższego otoczenia oraz spacery

Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez kontakt z różnymi środowiskami.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Teatrzyki

Udział dzieci w oglądanych spektaklach teatralnych i muzycznych .Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne

Spotkania z ciekawymi ludźmi

 • Spotkanie z policjantem

 • Spotkanie ze strażakiem

 • Spotkani z aktorem

 • Spotkanie z dietetyczką

 • Spotkanie z muzykiem

 

 

Poznawanie najbliższego środowiska.

Orientacja w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby w tym środowisku

Wzbogacanie wiedzy na temat zawodów funkcjonujących w środowisku z uwzględnieniem zawodów propagujących zdrowy styl życia.

Uroczystości przedszkolne:

 • Pasowanie na Przedszkolaka

 • Mikołaj

 • Dzień Babci i dziadka

 • Bal przedszkolny

 • Święto rodziny

 • Dzień Dziecka

 • Pożegnanie 5-6 latków

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach zgodnie ze scenariuszem spotkania

 

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych

Stałe kąciki zainteresowań(teatralny, muzyczny, plastyczny, konstrukcyjne, badawcze , regionalne , matematyczne i inne)

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne działanie. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań oraz pasji u dzieci

Ramowy rozkład dnia opracowany w oparciu o podstawę programową

Tygodniowy rozkład zajęć

Odpowiednie zagospodarowanie czasu w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie w wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Obserwacja i diagnoza w tym diagnoza gotowości szkolnej

 

 

 

 

 

Systematyczna obserwacja dzieci, dzięki której można postawić właściwą diagnozę poziomu rozwoju dziecka w tym diagnozę gotowości szkolnej.

 

 

Plany miesięczne- plan oczekiwanych rezultatów

 

Systematyczne planowanie pracy z dziećmi .Uwzględniając w codziennej pracy warunki materialne , potrzeby i możliwości i zainteresowania dzieci

Monitoring

Monitorowanie poziomu nabywanych umiejętności

Indywidualne plany pracy

 

Realizacja indywidualnych planów uwzględniających potrzeby dzieci

Zajęcia terapeutyczne

 • terapia logopedyczna

 • terapia psychologiczna

 • terapia SI

 • wczesne wspomaganie rozwoju

 • terapia zaburzeń emocjonalnych

Poprawa sprawności psycho- fizycznej podnoszącej poziom funkcjonowania dziecka w grupie.

Kontakty indywidualne

 

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych oraz terapeutycznych z rodzicami

 

Współpraca z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną

Podnoszenie poziomu udzielanej pomocy pedagogicznej , wymiana doświadczeń , wspólne ustalenie kierunków oddziaływań.

4. Aktywność dzieci

Pasowanie na Przedszkolaka

 

Wprowadzenie najmłodszych dzieci w zasady życia w społeczności przedszkolnej.

 

,Mikołaj ”

 

Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach.

Czerpanie radość ze wspólnej zabawy.

Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.

 

Dzień Babci i dziadka

 

Bal przedszkolny

Święto rodziny

,,Dzień Dziecka

Rozgrywki sportowe przedszkolaków „ Turniej Mikołajkowy”

Promowanie aktywności ruchowej dzieci. Rozwijanie uzdolnień sportowych

Przegląd teatrzyków grupowych

Rozwijanie uzdolnień aktorskich

 

Dzień patrona przedszkola

Akademia Jana Brzechwy”

 

Zabawy z literaturą dziecięcą . Odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu.

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

 

 

VII Europejski tydzień sportu

Rozwijanie uzdolnień sportowych Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

Pożegnanie 5-6 latków „Żegnaj przedszkole ,witaj szkoło”

 

 

Aktywny udział we wspólnej zabawie. Występuje w inscenizacjach i teatrzykach, przyjmując określone role

czuje się dobrze w czasie występu.

5.Uspołecznienie dzieci

Wprowadzenie „Kodeksu przedszkolaka”

 

Wprowadzenie systemu motywacyjnego

 

 

 

Program wychowawczy przedszkola : „Jestem częścią świata – szukam swojego miejsca w nim i chcę być go wart” . Brzezińska, K. Zbijowska – Musiał

 

Rozwijanie umiejętności , które wspomagają pozytywne widzenie siebie , lepsze rozumienie innych. Budowanie z innymi pozytywnych relacji, a także uczenie się zasad i norm życia w grupie.

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Program adaptacji wstępnej „Wsparcie na starcie czyli jak przygotować siebie i dziecko do przedszkola”

Kształtowanie odporności emocjonalnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Propagowanie wzorców , norm i zachowań społecznie akceptowanych

6. Procesy wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Programy indywidualne

 

Uwzględnienie edukacyjnych irozwojowych potrzeb dziecka

Grupy terapeutyczne

- terapia logopedyczna

- terapia zaburzeń emocjonalnych

- gimnastyka korekcyjna

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

Wspomaganie procesu rozwoju dziecka . Kompensowanie dysfunkcji rozwojowych

Program własny psychologa i logopedy przedszkolnego mgr Anny Grzywacz pod tytułem ,,Czuję …Widzę…Myślę”. Program wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

 

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, empatii , samodzielnego myślenia

 

Program psychologa przedszkolnego mgr Katarzyny Malkiewicz,,Na tropie emocji”- program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocji wieku przedszkolnym.

 

 

 

Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

7. Współpraca nauczycieli w procesie edukacji

WDN

-Wzajemna pomoc koleżeńska (dzielenie się wiedzą, pomocami dydaktycznymi, wymiana literatury, scenariuszy zajęć)

 

N-lki wymieniają się doświadczeniami temat sposobów i metod rozwijania dziecięcej kreatywności pozwalającej w uczestniczeniu w przeprowadzanych wspólnie doświadczeniach, a także do indywidualnego eksperymentowania

Rady szkoleniowe i narady:

1.Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci młodszych a obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego

2.Organizacja kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych , z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz w szkołach integracyjnych

 

WARSZTATY ZEWNĘTRZNE wg potrzeb

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach – opracowanie programu

Zdobywanie wiedzy, umiejętności sprawności wychowawczych i dydaktycznych, które staną się inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, koncepcji.

 

Zespoły do spraw integracji

 

Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowanie i realizacja IPET

Ekspozycja osiągnięć przedszkolaka

 

Prezentowanie dyplomów i pucharów za szczególne sukcesy naszych wychowanków

Terminarz spotkań z rodzicami( ZEBRANIE OGÓLNE, GRUPOWE, KONTAKTY INDYWIDUALNE):

1.Inauguracja roku szkolnego2013/2014

 

2.Podsumowanie okresu adaptacyjnego.

Diagnoza. Planowanie działań

3.Podsumowanie pierwszego półrocza 2014/15

Diagnoza. Planowanie działań

4.Zebranie dotyczące planowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej na rok2015/16

 

5.Podsumowanie i ocena efektywności pracy zespołów

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ocena efektywności oddziaływań

Biblioteka pedagogiczna dla rodziców

 

Udostępnienie rodzicom literatury fachowej

Plan działań Rad Rodziców

 

Współdecydowanie w sprawach przedszkola i uczestniczenie w podejmowanych decyzjach

8. .Promowanie przedszkola

Bieżące aktualizowanie przedszkolnej strony internetowej

Promowanie przedszkola w ogólnopolskiej i lokalnej sieci internetowej.

Projekt eTwininning- Kontynuowanie współpracy z innymi przedszkolami

 

Dzielenie się swoimi doświadczeniami, wydarzeniami z życia przedszkolaków. Integracja wielokulturowa, kształtowanie kompetencji językowych.

Kwartalnik przedszkolny „KLEKSIK”

 

Blog „ Jedz zdrowo”

Promowanie rozicow nawyków zdrowego odżywiania

X III Miejski Przegląd Zespołów Tanecznych oraz konkurs plastyczny pt. „ Piękna Polska nasza cała ”

 

 

 

Otwarcie się na współpracę z innymi placówkami . Prezentowanie

umiejętności tanecznych oraz talentów plastycznych dzieci

Występy dzieci w przeglądach, konkursach ogólnopolskich, miejskich.(plastyczne muzyczne, teatralne, taneczne i inne)

 

1.XIII Regionalny Przegląd Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone Pantofelki”

 

 

Prezentowanie dziecięcych umiejętności i zdolności. Stwarzanie warunków do pełnej nieskrepowanej realizacji dziecięcych pomysłów

Promowanie dziecięcych talentów w środowisku lokalnymi i na forum ogólnopolskim. Udział dzieci w konkursach to dobry sposób na naukę i zabawę, która pomoże wkroczyć maluchom w świat. Łatwiej sobie poradzą z rywalizacją i jej negatywnymi skutkami.

Ulotka przedszkolna

 

 

Folder informacyjny z

ofertą edukacyjna

Bieżące informacje z życia grupy

Stałe tablice informacyjne

Bieżące informacje z życia grupy

 

Kronika przedszkolna ( wersja papierowa)

 

 

Upamiętnianie ciekawych wydarzeń z życia przedszkola

Konkurs recytatorski „Wędrówki z plecakiem po Polsce”

Promowanie zdolności i umiejętności recytatorskich u dzieci

VII Edycja Ogólnopolskiego internetowego konkursu plastycznego „Piękna nasza Polska cała”

 

Promowanie zdolności plastycznych dzieci a także placówki na forum ogólnopolskim

Forum Integracji dla nauczycieli z terenu Żor i okolic

 

Podnoszenie jakości pracy. Wymiana doświadczeń. Dzielenie się wiedzą

 

Wystawy plastyczne

 

 

Promowanie talentu plastycznego u dzieci, Eksponowanie prac w Urzędzie Miasta w Żorach

Dni otwarte w przedszkolu

 

Zapoznanie dzieci i rodziców z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole z organizacją pracy przedszkola, formami i metodami pracy .Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic a przede wszystkim zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem .

Udział w Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, zmniejszenie ich izolacji. Prezentacja ich dorobku artystycznego oraz ukazanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w pozytywnym świetle – jako pełnowartościowych obywateli naszego społeczeństwa, wyposażonych w wiele umiejętności – choć z różnych powodów nieodkrytych.

Forum dla rodziców – wspólne oddziaływanie przedszkola i rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

Podnoszenie jakości pracy przedszkola w oczach rodziców. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

Spotkanie z partnerami przedszkola

 

9. .Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami w roku szkolnym 2013/14przebiegać będzie pod hasłem „ Piękna Polska nasza cała ” w dalszym ciągu kontynuujemy tematykę dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa przedszkolaka oraz będziemy wspierać zdolności dzieci w celu pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości.

 

 

1.Warsztaty

 

2.Zajęcia otwarte

 

3.Teatr z udziałem rodziców

 

4.Konkurs dla dzieci i rodziców

 • Cos z niczego”- tworzenie zabawek z odpadów

 • Rodzinny konkurs fotograficzny – V edycja „Spacer po mieście”

 

 

5. Zajęcia z udziałem rodziców w zawodach

 

 

 

6.Kącik dla rodziców

 

Aktywny udział rodziców w działaniach przedszkola na rzecz zdrowego trybu życia oraz odżywiania. Aktywny udział w proponowanych formach współpracy. Kontynuacja oddziaływań prozdrowotnych w środowisku rodzinnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Pedagogizacja rodziców, zamieszczanie informacji z życia przedszkola

10. Współpraca ze środowiskiem

Akcje charytatywne:

 

Wielkanocny zajączek” zbiórka słodyczy dla dzieci z Ochronki w Żorach

Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.

Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków przed nieznanym.

 

 

„„Góra grosza”-ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci wychowujących się poza własna rodziną

 

 

Prowadzenie zajęć i porad logopedycznych. Pedagogizacja rodziców

Bliżej pieska”- zbiórka karmy, koców dla schroniska

Wspólna organizacja przedsięwzięć

Podziel się książką”- akcja mająca na celu rozwijanie czytelnictwa.

Udział w imprezach

Zbieramy nakrętki”- akcja na celu zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wybranego dziecka

Uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych oraz integrowanie się ze społecznością lokalną

 

,,Pomocnicy Św. Mikołaja – pozyskiwanie środków materalnych dla podopiecznych z MOPS-U, Ochronki i OIK

 

Współpraca z instytucjami:

Współpraca wg harmonogramu

Zajęcia biblioteczne, udział- aktywizowanie rozwoju intelektualnego i

emocjonalnego dzieci

Szkoły:

Szkoła Specjalna im .Matki Teresy z Kalkuty w Żorach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach

Szkoła Podstawowa nr 16 w Żorach

Organizacja Przeglądu, udział w spektaklu teatralnym dla dzieci , wystawa prac plastycznych - promowanie talentów plastycznych

Korzystanie z oferty edukacyjnej.

 

Przedszkole nr5 w Żorach

 

 

Pomoc nauczycielom formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń a także prowadzenie przesiewowych badań słuchu

 

Rada dzielnicy Osiedla Korfantego

Spotkania z policjantem w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak”. Poznawanie i przestrzeganie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Znajomość numerów telefonów alarmowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Unikanie zagrożeń - właściwe zachowania w sytuacji zagrożenia.

Spotkanie ze strażakami-poznanie ich pracy . Udział w alarmie próbnym.

Promowanie talentów plastycznych w proponowanych konkursach

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej- przygotowanie paczek z okazji świąt

Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego. Kształtowanie postaw proekologicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Niesienie pomocy osobom chorym. , Przygotowanie dzieci na odejście bliskiej osoby.

Ochronka” w Żorach

Sprawianie radości osobom starszym i samotnym

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

 

 

 

Udział dzieci w proponowanych akcjach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

 

 

 

Udział dzieci w proponowanych zajęciach. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. Przybliżenie historii i tradycji regionu.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żorach

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Udział dzieci w proponowanych zajęciach. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

 

Muzeum Miejskie w Żorach

Korzystanie z oferty edukacyjnej.

 

Współpraca z parkiem Piaskownia w Żorach

 

Całoroczna obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

 

11.Planowanie pracy przedszkola

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem nauczycieli podzielonych na zespoły opracowujące:

- narzędzia badawcze,

- przeprowadzające ankiety,

- zajmujące się analizą ankiet, wyciąganiem wniosków i ustaleniem kierunków zmian.

 

- OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRACY ZESPOŁÓW

- OPRACOWANIE I PRZEDSTAWIENIE KOŃCOWEGO RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 

Dyrektor pełni nadzór nad realizacją podstawy w sposób systemowy, poprzez

- szkolenie nauczycieli,

- analizę programów pod kątem zgodności z podstawą programową przed dopuszczeniem do użytku,

- monitorowanie systematyczności realizacji programów,- opracowanie arkusza

- diagnozowanie osiągnięć dzieci, informowanie rodziców o podstawie programowej i osiągnięciach dzieci.

Przedszkole opracowało własną kartę

- monitoring realizacji podstawy programowej- opracowanie karty monitoringu

 

 

Wyniki i wnioski wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są uwzględniane i wykorzystywane w planowaniu pracy przedszkola oraz stanowią podstawę do wprowadzanych zmian i rozwoju przedszkola.

 

ZMIANY W roku szkolnym 2014/15

 

- wprowadzono programy własne i zmodyfikowane

Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.

 

Wnioski są pomocne przy tworzeniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci oraz poprawianiu i udoskonalaniu własnej pracy poszczególnych nauczycieli i rozwoju placówki w kierunku poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola, bazy i warunków lokalowych.

12.Zarządzanie przedszkolem

Zrządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań.

 

Zarzadzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola w podejmowaniu decyzji dotyczących przedszkola.

 

Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi rodziców w procesie podejmowania decyzji.

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

na rok szkolny 2013-2014

 Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Brzechwy w Żorach

„Jestem Odkrywcą i Badaczem świata”

Zadania ogólne

Wymagania

Zadania – podjęte działania

Przewidywane rezultaty

 1. Koncepcja pracy przedszkola

Plan Roczny zgodny z Koncepcją Pracy Przedszkola.

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola w razie potrzeb.

Wychowawcy grup na zebraniach grupowych zapoznają  rodziców  z koncepcją pracy, przedstawiają ją do akceptacji, analizują potrzeby rodziców i przedstawiają je do aktualizacji i modyfikacji w ciągu roku.

Zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Podnoszenie  jakości pracy przedszkola.  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka Eliminowanie dysfunkcji i rozwijanie talentów dziecka

 

 

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt edukacyjny „W teatralnej krainie bajek i baśni”- kontynuacja autorskiego projektu „Cudowna moc bajki terapeutycznej” stwarzanie dzieciom warunków do nabywania umiejętności artystycznych poprzez aktywność twórczą, ekspresję spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności

Wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci oraz dostarczanie wzorców do naśladowania pomocnych w wyborze wartości.

Projekt edukacyjny „ Akademia  Smokusia  Pytaka- czyli jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci , pływa, lata”- Wzbogacanie wiedzy dotyczącej otaczającej przyrody oraz ciekawych zjawisk przyrodniczych ora atmosferycznych-rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych , rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu  nowego

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

Projekt edukacyjny ,,Cztery pory roku”- zabawy badawcze

 

Wzbogacani wiedzy o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, Kształtowanie  u dzieci umiejętności wyciągania wniosków na podstawie prostych doświadczeń

 

Tydzień ekologiczny”- przybliżenie zagadnień związanych z ochroną środowiska

 Kształtowanie postaw proekologicznych –  uwrażliwianie dzieci na ochronę  środowiska naturalnego przed zniszczeniem, dbanie o zwierzęta i rośliny, przeprowadzanie eksperyment ów ekologicznych.

Projekt edukacyjny „Jemy zdrowo, kolorowo”

 

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania w przedszkolu i w domu

Projekt „ Mały odkrywca- cztery żywioły”

Poznawanie świata natury i zjawisk poprzez eksperymentowanie

Program stymulujący osobowość twórczą „Twórcze przedszkole”

Rozwijanie u dzieci  zachowań     prospołecznych i umiejętności  współpracy, wspomaganie  w odnajdywaniu własnych uzdolnień  i zainteresowań, rozwijanie kreatywności intelektualnej

Projekt  „Czyste powietrze wokół nas- nie pal przy mnie”

 

Zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

Ogólnopolska Kampania edukacyjna „Mamo ,tato wolę wodę!

 Zdobywanie wiedzy na temat jak zdrowo się odżywiać  a także o tym jaką rolę pełni woda w prawidłowej diecie. Kształtowanie postawy proekologicznej

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh"

 Działania edukacyjne  mające na celu wytworzenia w dzieciach potrzeby dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica.

Program z zakresu edukacji informatycznej „Interaktywne przedszkolaki   „

 

Osiągniecie umiejętności posługiwania się komputerem, rozwijanie zainteresowania rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia  w społeczeństwie

Program własny mgr K.Długaj-Mikłusiak „Jestem, chcę tańczyć i  śpiewać”

Rozwijanie wrażliwości słuchowej  oraz umiejętności wyrażnia muzyki ruchem. Czerpania pozytywnych emocji . Integrowanie dzieci.

Projekt  edukacyjny „Od nasionka do jedzonka”-

Dzieci zdobywają wiedzę                           i umiejętności w zakresie uprawy roślin, wdrażanie do wzbogacania pokarmów w warzywa i zioła

Program własny mgr Agnieszki Sikorskiej  „Mały Muzyk- tańczę, śpiewam i gram”

Rozbudzanie wrażliwości muzycznej dziecka. Inspirowanie dzieci do tworzenia opracowań muzycznych

Oferta zajęcia dodatkowych i kółek zainteresowań:

Przedstawiona oferta  jest odpowiedzią  na wszystkie obszary  określone w podstawie programowej  oraz na potrzeby dzieci.

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz sprawności fizycznej.

 

Język angielski

Kółko taneczne –zespół „Koliberki”

 

Orkiestra przedszkolna

 

Gimnastyka korekcyjna

Kółko komputerowe

Kółko teatralne w każdej grupie

Kółko muzyczne „Dzwoneczek

3.Wiedza i umiejętności

  nabywane przez dzieci określone w podstawie programowej

Przedszkolny zestaw programów:

„Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały

Programy zawierają treści kształcenia, których realizacja prowadzi  do ukształtowania kompetencji u dzieci  określonych w  Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Program profilaktyczny przedszkola „Bezpieczne dziecko” L. Brzezińska, E. Mierzwa, A. Buszka

Wdrażanie do rozumienia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Będę umiał, wiedział , rozumiał i tworzył …Zanim będę uczniem” , który  jest zmodyfikowaną oraz znacznie rozszerzoną  wersją programu „Zanim będę uczniem”  Elżbiety Tokarskiej i  Jolanty Kopały

Wyrównanie szans edukacyjnych , przygotowanie do edukacji szkolnej.

Programu do Nauczania Religii Rzymsko -Katolickiej ( nr AZ-O-03/1 wyd. WAM 2003r;  Autorzy; ks. Wł. Kubih , siostra Teresa Biłyk, siostra Teresa Czarnecka )

Propagowanie treści religijnych

Wycieczki do instytucji poza miejscem zamieszkania , wycieczki do najbliższego otoczenia oraz spacery

Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez kontakt z różnymi środowiskami.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Teatrzyki

Udział dzieci w oglądanych spektaklach teatralnych                    i muzycznych .Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkanie z policjantem

Spotkanie ze strażakiem

Spotkani z aktorem

Spotkanie z dietetyczką

Spotkanie z muzykiem

I inne

Poznawanie najbliższego środowiska.

 Orientacja w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby  w tym środowisku

Wzbogacanie wiedzy na temat zawodów funkcjonujących w środowisku z uwzględnieniem zawodów propagujących zdrowy styl życia.

 

Uroczystości przedszkolne:

Pasowanie na Przedszkolaka, , Rodzinny piknik grupowy „Święto  pieczonego ziemniaka”

 Mikołaj, Dzień Babci i dziadka”, Bal przedszkolny”, Święto rodziny”, Dzień Dziecka, Pożegnanie 5-6 latków

 

 

 

Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach zgodnie ze scenariuszem spotkania

 

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych

Stałe kąciki zainteresowań(teatralny, muzyczny, plastyczny, konstrukcyjne  , badawcze i inne)

Rozwijanie umiejętności społecznych , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Wykorzystanie nabytej wiedzy  i umiejętności poprzez samodzielne  działanie.

Ramowy rozkład dnia opracowany w oparciu o podstawę programową

Tygodniowy rozkład zajęć

Odpowiednie zagospodarowanie czasu w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie w wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Obserwacja i diagnoza w tym diagnoza gotowości szkolnej

 

Systematyczna obserwacja dzieci, dzięki której można postawić właściwą diagnozę poziomu rozwoju dziecka  w tym diagnozę gotowości szkolnej.

Plany miesięczne- plan oczekiwanych rezultatów

 

Systematyczne planowanie pracy z dziećmi .Uwzględniając w codziennej pracy warunki materialne , potrzeby i możliwości      i zainteresowania dzieci

 

Monitoring

Monitorowanie poziomu nabywanych umiejętności

Indywidualne plany pracy i IPET

Realizacja indywidualnych planów uwzględniających potrzeby dzieci

Realizacja podstawy programowej

 

Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Zajęcia terapeutyczne

- terapia logopedyczna

-terapia psychologiczna

- terapiaSI

- wczesne wspomaganie rozwoju

- artreterapia

- terapia zaburzeń emocjonalnych

Poprawa sprawności psycho- fizycznej podnoszącej poziom funkcjonowania dziecka w grupie.

Kontakty indywidualne

 

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych  oraz terapeutycznych z rodzicami

Współpraca z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną

Podnoszenie poziomu udzielanej pomocy pedagogicznej , wymiana doświadczeń , wspólne ustalenie kierunków oddziaływań.

4.

Aktywność dzieci

Pasowanie na Przedszkolaka

Wprowadzenie najmłodszych dzieci w zasady życia w społeczności przedszkolnej.

Uroczystości z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”

 

Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach.

Czerpanie radość ze wspólnej zabawy.

Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.

 

 

 

 

,Mikołaj

Dzień Babci i dziadka

Bal przedszkolny

Święto rodziny

Dzień Dziecka

Rozgrywki sportowe przedszkolaków

Promowanie aktywności ruchowej dzieci

Przedszkolny przegląd kolęd”- -rodzinne kolędowanie ,

 

Uczestnictwo w zbiorowym śpiewie i muzykowaniu. Kultywowanie tradycji świątecznych.

Dzień patrona przedszkola

Akademia Jana Brzechwy”

Zabawy z literaturą  dziecięcą . Odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu.

 Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

 

VI Europejski tydzień sportu

 Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu              i zdrowego stylu życia. Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

Pożegnanie 5-6 latków „Żegnaj przedszkole ,witaj szkoło”

 

 

Aktywny udział we wspólnej zabawie. Udział dzieci  w inscenizacjach i teatrzykach.Przyjmowanie określonych  ról. Czerpanie  radości  z  możliwości występu.

5.Uspołecznienie dzieci

Wprowadzenie „Kodeksu przedszkolaka”

 

Wprowadzenie systemu motywacyjnego

 

Program wychowawczy przedszkola : „Jestem częścią świata – szukam swojego miejsca w nim i chcę być go wart” . Brzezińska, K. Zbijowska – Musiał

Rozwijanie umiejętności , które wspomagają pozytywne widzenie siebie , lepsze rozumienie innych. Budowanie z innymi pozytywnych relacji, a także uczenie  się zasad    i norm życia w grupie.

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Program adaptacji wstępnej „Wsparcie na starcie czyli jak przygotować siebie i dziecko do przedszkola”

Kształtowanie odporności emocjonalnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Propagowanie wzorców , norm i zachowań społecznie akceptowanych

6. Procesy wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Programy indywidualne i  IPET

 

Uwzględnienie edukacyjnych           i rozwojowych potrzeb dziecka

Grupy terapeutyczne

- terapia logopedyczna

- terapia zaburzeń emocjonalnych

- gimnastyka korekcyjna

 

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

Wspomaganie procesu rozwoju dziecka . Kompensowanie dysfunkcji rozwojowych

Program własny  psychologa i logopedy przedszkolnego mgr Anny Grzywacz pod tytułem ,,Czuję …Widzę…Myślę”. Program wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, empatii , samodzielnego myślenia

Program psychologa przedszkolnego mgr Katarzyny Malkiewicz ,,Na tropie emocji”- program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocji wieku przedszkolnym.

Umiejętność radzenia sobie            z własnymi emocjami oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

7. Współpraca nauczycieli w procesie edukacji

WDN

-Wzajemna pomoc koleżeńska (dzielenie się wiedzą, pomocami dydaktycznymi, wymiana

Mały Jaś na tropie wielkich odkryć”-  opracowanie  i zebranie zabaw badawczych dla dzieci od 3-6 lat

N-lki wymieniają się doświadczeniami  na temat sposobów i metod   rozwijania dziecięcej kreatywności pozwalającej w uczestniczeniu w przeprowadzanych wspólnie doświadczeniach, a także do indywidualnego eksperymentowania

 

Rady szkoleniowe i narady według planu wymagań nadzoru pedagogicznego

 

WARSZTATY ZEWNĘTRZNE wg potrzeb

 

Zdobywanie wiedzy, umiejętności sprawności wychowawczych i dydaktycznych, które staną się inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, koncepcji.

 

Zespoły do spraw integracji  i pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowanie i realizacja  IPET

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wspomaganie procesu rozwoju dziecka. Kompensowanie dysfunkcji rozwojowych

Ekspozycja osiągnięć przedszkolaka

 

Prezentowanie dyplomów i pucharów za szczególne sukcesy naszych wychowanków

1.Inauguracja roku szkolnego2013/2014

 

2.Podsumowanie okresu adaptacyjnego. 

Diagnoza. Planowanie działań

3.Podsumowanie pierwszego półrocza 2013/14

Diagnoza. Planowanie działań

4.Zakończenie roku szkolnego

Ocena efektywności oddziaływań

Biblioteka pedagogiczna dla rodziców

 

Udostępnienie rodzicom literatury fachowej

Plan działań Rad Rodziców

Współdecydowanie w sprawach przedszkola i uczestniczenie w podejmowanych decyzjach

8. Promowanie przedszkola

Bieżące aktualizowanie  przedszkolnej  strony internetowej

Promowanie przedszkola  w ogólnopolskiej  i lokalnej  sieci internetowej.

Projekt  e Twininning-  Kontynuowanie współpracy z innymi przedszkolami

Dzielenie się swoimi doświadczeniami, wydarzeniami     z życia przedszkolaków. Wykorzystanie technik C. Freineta

Profil Przedszkolaka „Facebook”

Promowanie przedszkola w sieci internetowej

Blog „ Jedz zdrowo”

Promowanie  nawyków zdrowego odżywiania wśród rodziców

X II Miejski Przegląd Zespołów Tanecznych

 

Występy dzieci w przeglądach, konkursach ogólnopolskich, miejskich.(plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne i inne)

 

1. VI Powiatowy Konkurs Plastyczno- Literacki Przedszkoli

 

2. IV Edycja Ogólnożorskiego przeglądu „Dzieciaki talenciaki”

 

Otwarcie się na współpracę  z innymi placówkami . Prezentowanie

umiejętności tanecznych u dzieci

 

Prezentowanie  dziecięcych umiejętności i zdolności. Stwarzanie warunków  do pełnej  nieskrepowanej  realizacji dziecięcych pomysłów

Promowanie dziecięcych talentów  w środowisku lokalnymi i na forum ogólnopolskim. Udział  dzieci w konkursach to dobry sposób na naukę i zabawę, która pomoże wkroczyć maluchom w świat. Łatwiej sobie poradzą z rywalizacją i jej negatywnymi skutkami.

Ulotka przedszkolna

Folder  informacyjny  z ofertą edukacyjna

Bieżące  informacje z życia grupy

Stałe tablice informacyjne

Bieżące  informacje z życia grupy

 

Kronika przedszkolna ( wersja elektroniczna i książkowa

Upamiętnianie ciekawych wydarzeń z życia przedszkola

I Edycja Ogólnopolskiego konkursu „Zimowe krajobrazy”

 

Promowanie zdolności plastycznych dzieci a także placówki na forum ogólnopolskim

Konkurs recytatorski „Święta, święta

Promowanie zdolności i umiejętności recytatorskich u dzieci

Wystawy plastyczne

Promowanie talentu plastycznego u dzieci, Eksponowanie prac  w Urzędzie Miasta w Żorach

 

Dni otwarte w przedszkolu

 

 Zapoznanie dzieci i rodziców z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole z organizacją pracy przedszkola, formami i metodami pracy. Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic  a przede wszystkim zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem .

Udział w Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych

 Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, zmniejszenie ich izolacji. Prezentacja ich dorobku artystycznego oraz ukazanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w pozytywnym świetle – jako pełnowartościowych obywateli naszego społeczeństwa, wyposażonych w wiele umiejętności – choć z różnych powodów nieodkrytych.

Forum dla rodziców – wspólne oddziaływanie przedszkola i rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

Podnoszenie jakości pracy przedszkola w oczach rodziców. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

Forum dla nauczycieli

Podnoszenie jakości pracy

9. .Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami w roku szkolnym 2013/14przebiegać będzie pod hasłem „jestem Odkrywca i badaczem świata” a także kontynuacja tematyki     „a także kontynuacja tematyki  

  „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

Formy współpracy

Warsztaty

1. „Jak chwalić dziecko .”  - październik

2. Trudne zachowania dziecka” - marzec

 

Formy współpracy

Zajęcia otwarte

 

Teatr z udziałem rodziców- K. Frąckowiak

 

Konkurs dla dzieci i rodziców

1. Cos  z niczego”- tworzenie zabawek z odpadów

2.Rodzinny konkurs fotograficzny –II edycja

3. Spacer w chmurach – IV edycja konkursu fotograficznego

 

 

Spotkania integrujące

 

Zajęcia z udziałem rodziców

 

Kącik dla rodziców” Cztery pory roku w kuchni”

 

 

 

Aktywny udział rodziców w działaniach przedszkola na rzecz zdrowego trybu życia oraz odżywiania. Aktywny udział  w proponowanych formach współpracy. Kontynuacja oddziaływań prozdrowotnych w środowisku rodzinnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umieszczanie przepisów kulinarnych zgodnych z ideą zdrowego żywienia.

10. Współpraca ze środowiskiem

Akcje charytatywne:

Pomoc uskrzydla” pozyskiwanie przyborów szkolnych na rzecz dzieci potrzebujących

Przeprowadzone akcje mają na celu stworzenie ogólnej atmosfery wychowawczej  opartej  na życzliwości , przyjaźni ,współpracy  oraz opiekuńczości  w stosunku do potrzebujących pomocy. Kształtowanie postawy prospołecznej u dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanocny zajączek”  zbiórka słodyczy dla dzieci z Ochronki wJastrzębiu Zdroju

„„Góra grosza”-ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy na  rzecz dzieci z Domu Dziecka

Podpisz pieska”- zbiórka karmy, koców dla schroniska

Podziel się książką”- akcja  mająca na celu rozwijanie czytelnictwa.

Zbieramy nakrętki”- akcja na celu zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wybranego dziecka

Pomocnicy Św. Mikołaja – pozyskiwanie środków materialnych  dla podopiecznych z MOPS-U, Ochronki i OIK

Współpraca z instytucjami:

Szkoła Specjalna im .Matki Teresy z Kalkuty w Żorach

Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.

Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków  przed nieznanym.

Szkoła Podstawowa nr 16

 Zajęcia dla dzieci , wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami, dzielenie się wiedzą.

Przygotowanie dzieci do życia szkolnego, zniwelowanie lęków  przed nieznanym.

Przedszkole nr 5 w Żorach

Prowadzenie zajęć i porad logopedycznych. Pedagogizacja rodziców

 

Rada dzielnicy Osiedla Korfantego

Wspólna organizacja przedsięwzięć

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Udział w imprezach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej- przygotowanie paczek z okazji świąt

Uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych oraz integrowanie się ze społecznością lokalną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ochronka” w Żorach

Uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach przedszkola . Integrowanie się ze środowiskiem

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

 

 

Współpraca wg harmonogramu

Zajęcia biblioteczne, udział- aktywizowanie rozwoju intelektualnego i

emocjonalnego  dzieci.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

 

Organizacja Przeglądu, teatrzyki, wystawy dla dzieci.

Korzystanie z oferty edukacyjnej.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żorach

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Pomoc nauczycielom formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń

 

Klub „Gaja”- kontynuowanie działalności ekologicznej na terenie przedszkola, wykorzystanie materiałów klubowych do organizacji zajęć i imprez przedszkolnych

Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego. Kształtowanie postaw proekologicznych

Hospicjum  im. Jana Pawła II

Niesienie pomocy osobom chorym. , Przygotowanie dzieci na odejście bliskiej osoby.

Dom Opieki Społecznej przygotowanie prezentów, przedstawienia jasełkowego z okazji świąt i Dnia Babci i Dziadka

Sprawianie radości osobom starszym i samotnym

„Ośrodek Regionalny Osinach”

Udział dzieci w proponowanych zajęciach. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. Poznanie tradycji regionu.

11.Planowanie pracy przedszkola

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem nauczycieli podzielonych na zespoły opracowujące:

- narzędzia badawcze,

- przeprowadzające ankiety,

- zajmujące się analizą ankiet, wyciąganiem wniosków i ustaleniem kierunków zmian.

 

- OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRACY ZESPOŁÓW

- OPRACOWANIE I PRZEDSTAWIENIE KOŃCOWEGO RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Dyrektor pełni nadzór nad realizacją podstawy w sposób systemowy, poprzez

 - szkolenie nauczycieli,

- analizę programów pod kątem zgodności z podstawą programową przed dopuszczeniem do użytku,

- monitorowanie systematyczności realizacji programów,- opracowanie arkusza

-  diagnozowanie osiągnięć dzieci, informowanie rodziców o podstawie programowej  i osiągnięciach dzieci.

Przedszkole opracowało własną kartę

- monitoring realizacji podstawy programowej- opracowanie karty monitoringu

Wyniki i wnioski wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są uwzględniane i wykorzystywane w planowaniu pracy przedszkola oraz stanowią podstawę do wprowadzanych zmian i rozwoju przedszkola.

 

ZMIANY  W roku szkolnym  2013/14

-  wprowadzono programy własne i zmodyfikowane zgodne z nową podstawą programową,

Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.

 

Wnioski są pomocne przy tworzeniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci oraz poprawianiu i udoskonalaniu własnej pracy poszczególnych nauczycieli i rozwoju placówki w kierunku poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola, bazy i warunków lokalowych.

 

12.Zarządzanie przedszkolem

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem nauczycieli podzielonych na zespoły opracowujące:

- narzędzia badawcze,

- przeprowadzające ankiety,

- zajmujące się analizą ankiet, wyciąganiem wniosków i ustaleniem kierunków zmian.

 

- OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRACY ZESPOŁÓW

- OPRACOWANIE I PRZEDSTAWIENIE KOŃCOWEGO RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Dyrektor pełni nadzór nad realizacją podstawy w sposób systemowy, poprzez

 - szkolenie nauczycieli,

- analizę programów pod kątem zgodności z podstawą programową przed dopuszczeniem do użytku,

- monitorowanie systematyczności realizacji programów,- opracowanie arkusza

-  diagnozowanie osiągnięć dzieci, informowanie rodziców o podstawie programowej  i osiągnięciach dzieci.

Przedszkole opracowało własną kartę

- monitoring realizacji podstawy programowej- opracowanie karty monitoringu

Wyniki i wnioski wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są uwzględniane i wykorzystywane w planowaniu pracy przedszkola oraz stanowią podstawę do wprowadzanych zmian i rozwoju przedszkola.

 

ZMIANY  W roku szkolnym  2013/14

- poszerzona zostanie oferta edukacyjna o kółka teatralne w każdej grupie

-  wprowadzono programy własne i zmodyfikowane zgodne z nową podstawą programową,

- zaplanowano zmianę w żywieniu dzieci polegającą na wyeliminowaniu słodyczy, zwiększeniu spożycia ryb, warzyw i owoców, oraz picie wody mineralnej przez dzieci.

 – zaplanowano działania zwiększające samodzielność dzieci w samoobsłudze: samodzielne nakrywanie do stołu, nalewanie napojów z dzbanka, nakładanie kanapek natalerz itp…

Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.

 

Wnioski są pomocne przy tworzeniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci oraz poprawianiu i udoskonalaniu własnej pracy poszczególnych nauczycieli i rozwoju placówki w kierunku poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola, bazy i warunków lokalowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola i są wykorzystywane do rozwoju przedszkola.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Projekty  edukacyjne  realizowane w roku szkolnym 2013/2014

L.p.

Zadania – podjęte działania

Przewidywane rezultaty

1.

Projekt edukacyjny „W teatralnej krainie bajek i baśni”- kontynuacja autorskiego projektu „Cudowna moc bajki terapeutycznej” stwarzanie dzieciom warunków do nabywania umiejętności artystycznych poprzez aktywność twórczą, ekspresję spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności

 

Wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci oraz dostarczanie wzorców do naśladowania pomocnych w wyborze wartości.

2.

Projekt edukacyjny „ Akademia  Smokusia  Pytaka- czyli jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci , pływa, lata”- Wzbogacanie wiedzy dotyczącej otaczającej przyrody oraz ciekawych zjawisk przyrodniczych ora atmosferycznych-rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych , rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu  nowego

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

3.

Projekt edukacyjny ,,Cztery pory roku”- zabawy badawcze

 

Wzbogacani wiedzy o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, Kształtowanie  u dzieci umiejętności wyciągania wniosków na podstawie prostych doświadczeń

4.

Tydzień ekologiczny”- przybliżenie zagadnień związanych z ochroną środowiska

 Kształtowanie postaw proekologicznych –  uwrażliwianie dzieci na ochronę  środowiska naturalnego przed zniszczeniem, dbanie o zwierzęta i rośliny, przeprowadzanie eksperyment ów ekologicznych.

5.

Projekt edukacyjny „Jemy zdrowo, kolorowo”

 

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania w przedszkolu i w domu

6.

Projekt „ Mały odkrywca- cztery żywioły”

 

Poznawanie świata natury i zjawisk poprzez eksperymentowanie

7.

Program stymulujący osobowość twórczą „Twórcze przedszkole”

Rozwijanie u dzieci  zachowań     prospołecznych i umiejętności  współpracy, wspomaganie  w odnajdywaniu własnych uzdolnień  i zainteresowań, rozwijanie kreatywności intelektualnej

8.

Projekt  „Czyste powietrze wokół nas- nie pal przy mnie”

 

Zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

9.

Ogólnopolska Kampania edukacyjna „Mamo ,tato wolę wodę!

 Zdobywanie wiedzy na temat jak zdrowo się odżywiać  a także o tym jaką rolę pełni woda w prawidłowej diecie. Kształtowanie postawy proekologicznej

10.

Program z zakresu edukacji informatycznej „Interaktywne przedszkolaki   „

 

Osiągniecie umiejętności posługiwania się komputerem, rozwijanie zainteresowania rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia  w społeczeństwie

11.

Program własny mgr K.Długaj-Mikłusiak „Jestem, chcę tańczyć i  śpiewać”

Rozwijanie wrażliwości słuchowej  oraz umiejętności wyrażnia muzyki ruchem. Czerpania pozytywnych emocji . Integrowanie dzieci.

12.

Projekt  edukacyjny „Od nasionka do jedzonka”-

Dzieci zdobywają wiedzę                           i umiejętności w zakresie uprawy roślin, wdrażanie do wzbogacania pokarmów w warzywa i zioła

13.

Program własny mgr Agnieszki Sikorskiej  „Mały Muzyk- tańczę, śpiewam i gram”

 

Rozbudzanie wrażliwości muzycznej dziecka. Inspirowanie dzieci do tworzenia opracowań muzycznych

 

 

 

Kalendarium imprez i uroczystości w roku szkolnym 2013/2014

 

L.p.

Zadania – podjęte działania

Przewidywane rezultaty

 

1.

Pasowanie na Przedszkolaka

Wprowadzenie najmłodszych dzieci w zasady życia w społeczności przedszkolnej.

2.

Uroczystości z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”

 

Aktywne uczestnictwo w różnego typu uroczystościach.

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.

 

 

 

3.

Obchody Urodzin Pluszowego Misia

4.

Halloween

5.

,Mikołaj ”

 

6.

Dzień Babci i dziadka

7.

Bal przedszkolny

8.

Święto rodziny

9.

Dzień Dziecka

10.

Rozgrywki sportowe przedszkolaków

Promowanie aktywności ruchowej dzieci

11.

Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może”

12.

Przedszkolny przegląd kolęd”- -rodzinne kolędowanie ,

 

Uczestnictwo w zbiorowym śpiewie i muzykowaniu. Kultywowanie tradycji świątecznych.

13.

Dzień patrona przedszkola

Akademia Jana Brzechwy”

 

Zabawy z literaturą  dziecięcą . Odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu.

 Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

14.

Wewnątrz przedszkolny przegląd teatrzyków

Zabawy z literaturą  dziecięcą .,zabawy teatralne ,rozwijanie szeroko rozumianej aktywności twórczej

15.

 

VI Europejski tydzień sportu

 Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu              i zdrowego stylu życia. Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

16.

Pożegnanie 5-6 latków „Żegnaj przedszkole ,witaj szkoło”

 

 

Aktywny udział we wspólnej zabawie. Udział dzieci  w inscenizacjach i teatrzykach. Przyjmowanie określonych  ról. Czerpanie  radości  z  możliwości występu.

 

 

EWLUACJA KONCEPCJI

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian . Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian , ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych. Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych. Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową , mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

Wskaźniki efektywności koncepcji:

*          Dzieci są zadowolne i chętnie chodzą do przedszkola

*          Poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy nowatorskie i innowacyjne

*          Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci

*          Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole

*          Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem

*          Zadowolenie rodziców, dobra opinia o działalności przedszkola

*          Zacieśnienie współpracy z instytucjami zewnętrznymi

*          Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku

*          Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku

Stałe wzbogacanie bazy przedszkola

 

                                            ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
w zakresie bazy
* wymiana oświetlenia w salach zajęć,
* docieplenie i renowacja elewacji budynku,
* remont 2 sal zajęć,
* doposażenie ogrodu w drewniane urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny,,
* dostosowanie bocznej klatki schodowej do potrzeb p-poż,

*doposażenie sal w sprzęt multimedialny
w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,
*analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
*dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
*planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

*zorganizowanie zajęć dodatkowych stosownych do potrzeb dzieci i ich rodziców
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
* wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności, zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
*doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel
w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
*kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

*zorganizowanie konkursów, warsztatów

*zorganizowanie akcji charytatywnych
*zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
                                                                                                                                                             

 Koncepcję opracowała po konsultacjach z rodzicami i partnerami  przedszkola Rada Pedagogiczna Przedszkola   nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach. oraz  zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 30.08.2013 r.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
 • 32-4343237

Galeria zdjęć