NAWIGACJA

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018

Ewaluacja

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

PRZEDSZKOLA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA BRZECHWY

W ŻORACH

 

 Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych wśród wychowanków

 

 

WSTĘP

Niniejszy raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w  Przedszkolu Integracyjnym nr 22 w Żorach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r.

Przedmiotem badań ewaluacyjnych było wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł przy użyciu różnych metod badawczych (ankietowanie, analiza dokumentacji, wywiad, obserwacja dzieci, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem, udział w szkoleniach).

 Informacje w zakresie wymienionego wymagania uzyskano od rodziców, nauczycieli, dzieci, pracowników szkoły, dyrekcji przedszkola.

Decyzją Dyrektora szkoły badanie realizowano od września 2017r. do czerwca 2018r. przez zespół d.s. ewaluacji, w skład którego weszły:  Renata Łyszkiewicz (koordynator),  Katarzyna Zbijowska-Musiał, Marta Łęg, Agnieszka Sikorska, Katarzyna Długaj-Mikłusiak

 

SPIS TREŚCI:

 

I.  Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

 1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
 2. Zakres diagnozowania:
 3. Obszar
 4. Wymaganie
 5. Pytania kluczowe
 6. Kryteria ewaluacji.

II.  Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
 3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III.  Prezentacja wyników ewaluacji.

 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
 2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
 3. Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników niepedagogicznych.
 4. Opracowanie wyników wywiadu grupowego przeprowadzonego wśród dzieci.
 5. Opracowanie zbiorcze wyników testu wiadomości wśród dzieci z zakresu znajomości zagadnień bezpieczeństwa.
 6. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
 4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.
 1. Załączniki

 

I.  CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 1. Cel strategiczny ewaluacji wewnętrznej:
 • Ocena działań placówki na rzecz kształtowania postaw i norm społecznych u wychowanków
 1. Zakres diagnozowania:
 • Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”.
 • Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne
 1. Cele kierunkowe ewaluacji:
 • Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań?
 • Ustalenie, jakie problemy wychowawcze występują w przedszkolu.
 • Ocena umiejętności dzieci w zakresie odróżniania zachowań pozytywnych od negatywnych.
 • Ustalenie, czy dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.
 1. Pytania kluczowe:

1.Jakie działania podejmuje przedszkole, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie a negatywne zachowania nie stanowiły zagrożenia?

 1. Jakie problemy wychowawcze występują w przedszkolu
 2. Jakie działania wychowawcze planują i podejmują nauczyciele?
 3. Czy dzieci znają normy społeczne dotyczące obszaru ich funkcjonowania?
 4. Czy dzieci potrafią odróżnić zachowania negatywne od pozytywnych

Kryteria ewaluacji:

Zgodność z aktami prawnymi;

Dostępność;

Skuteczność;

Zgodność z potrzebami środowiska.

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
 • Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola;
 • Losowo wybrani rodzice;
 • Nauczyciele
 • Pracownicy niepedagogiczni
 1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 • Analiza dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
 • Analiza zapisów w arkuszach obserwacji dzieci.
 • Wywiad grupowy z dziećmi.
 • Ankieta dla nauczycieli.
 • Ankieta dla wszystkich pracowników przedszkola.
 • Ankieta dla rodziców.
 1. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
 • Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, celów ewaluacji, pytań kluczowych,- ostatni tydzień sierpnia 2017
 • Dobór metod i próby badawczej- do 31 listopada 2017
 • Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 1 grudnia 2017-31 stycznia 2018
 • Analiza zebranych informacji, wyciąganie wniosków, podsumowanie wyników-  01 luty-30 maja 2018
 • Przedstawienie wyników/podsumowania dyrektorowi i radzie pedagogicznej- 21 czerwca 2018

 

PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

 

 Opracowanie wyników ankiety dla nauczycieli przedszkola

 

Ankietę przeprowadzono wśród nauczycieli przedszkola. Ankietę wypełniło 17 osób.

Ankieta zawierała 8 pytań. Na większość pytań należało udzielić odpowiedzi TAK lub NIE, pytanie 5 dawało możliwość udzielenia kilku odpowiedzi Pytania 6,7,8 dawały możliwość wypowiedzenia się na temat udzielonej odpowiedzi.

 

1.Czy diagnozuje pani zachowania dzieci?

 

17 osób odpowiedziało że TAK

 

2.Czy dzieci znają zasady bezpieczeństwa?

17 osób odpowiedziało ,że TAK

 

3.Czy informuje Pani rodziców o zachowaniu dziecka w przedszkolu?

 

17 osób odpowiedziało twierdzącą TAK.

 

4.Czy współpracuje Pani ze specjalistami w celu eliminowania niepożądanych zachowań u dzieci?

 

17 osób odpowiedziało,ze TAK.

 

5.W jaki sposób Pani na zachowania nieakceptowane społecznie?

 

Odpowiedzi:

a. wprowadzenie tablicy motywacyjnej-wybrało 10 osób

b. rozmowa z dzieckiem-wybrało 17 osób

c .rozmowa z rodzicem-wybrało 17 osób

d. odsuniecie od zabawy-wybrało 13 osób

e. Pogłębiam swój warsztat pracy o metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy z dziećmi-wybrało 11 osób.

Inne: wprowadzam zeszyt korespondencji -odpowiedziała 1 osoba

 

6.W jaki sposób wzmacnia Pani zachowania akceptowane u dzieci?

 

a.pochwała na forum grupy-wybrało 16 osób

b.pochwała w obecności rodzica –wybrało 17 osób

Inne:

9 osób stosuje nagrody motywacyjne w postaci serduszek, naklejek,pieczątek,wybór aktywności, wybór zabawek

 

7.Jak kształtują się relacje dzieci w grupie z dziećmi niepełnosprawnymi?

4 osoby udzieliły odpowiedzi określającej relacje jako: bardzo dobre.

5 osób nie udzieliło konkretnej odpowiedzi (odpowiedzi były typu: nie mam dzieci niepełnosprawnych w grupie, praca indywidualna itp.)

Reszta pedagogów określiła relacje jako zadowalające. Dzieci akceptują swoich niepełnosprawnych kolegów ,przyjmują wobec nich różne role społeczne ,nie mają z tym problemów.

 

8.Czy dostrzega Pani na swojej grupie problemy wychowawcze?

7 osób stwierdziło ,że TAK

8 osób zaprzeczyło NIE

2 osoby nie odpowiedziały

 

 Opracowanie wyników ankiety dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Ankietę przeprowadzono wśród rodziców dzieci w różnych wieku uczęszczających do przedszkola. Ankietę wypełniło 52 rodziców.

Ankieta zawierała 10 pytań. Na większość pytań należało udzielić odpowiedzi TAK lub NIE, pytanie 4 dawało możliwość udzielenia dodatkowo odpowiedzi RACZEJ TAK oraz RACZEJ NIE. Pytania 5, 7, 8 i 10 dawały możliwość wypowiedzenia się na temat udzielonej odpowiedzi.

 

 1. Czy pani/pana dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola?

52 rodziców dzieci odpowiedziało, że ich dzieci chętnie chodzą do przedszkola.

 

 1. Czy pani/pana zdaniem przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednią opiekę?

Wszyscy ankietowani rodzice odpowiedzieli twierdząco.

 

 1. Czy wychowawca lub inny nauczyciel informuje panią/pana o zachowaniu dziecka w przedszkolu?

Wszyscy rodzice potwierdzili, że nauczyciele informują o zachowaniu dziecka w przedszkolu.

 

 1. Czy pani/pana dziecko wie, jakich zachowań się od niego oczekuje?

33 ankietowanych rodziców odpowiedziało twierdząco, natomiast 19 twierdzi, że ich dzieci raczej wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Nikt nie udzielił odpowiedzi przeczącej.

 

 1. Czy zdarzyły się sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pani/pana dziecku, lub innych dzieci uczęszczających do przedszkola?

51 rodziców zaprzeczyło jakoby spotkali się z sytuacjami zagrażającymi dzieciom w przedszkolu. Jedna z osób ankietowanych odpowiedziała, że sytuacja taka miała miejsce i była spowodowana uszkodzoną płytką schodów zewnętrznych.

 

 1. Czy według pani/pana wiedzy  nauczyciel właściwie reaguje na niepożądane zachowania dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu?

Wszyscy ankietowani uważają, że nauczyciele właściwie reagują w takich sytuacjach.

 

 1. Czy pani/pana zdaniem dziecko w czasie pobytu w przedszkolu jest chwalone lub nagradzane za swoje pozytywne zachowanie?

2 rodziców nie wie czy takie sytuacje mają miejsce, natomiast 50 z 52 osób biorących udział w ankiecie twierdzi, że ich dzieci są chwalone i nagradzane. Mając taką możliwość ankietowani wymienili następujące formy pochwał:

 • Pochwały słowne;
 • Pieczątki;
 • Naklejki;
 • Serduszka;
 • Listki z napisami: dobrze lub bardzo dobrze;

 

 1. Czy dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać?

Poza jedną osobą wszyscy potwierdzili, że ich dzieci są jasno informowane o zasadach, które należy przestrzegać.

 

 1. Czy otrzymuje pani/pan porady od pracowników przedszkola dotyczących kwestii wychowania?

30 osób odpowiedziało twierdząco, 8 osób przecząco, natomiast 14 osób nie udzieliło odpowiedzi.

 

 1. Czy pani/pana zdaniem powinny zostać podjęte dodatkowe działania w przedszkolu, aby właściwie kształtować zachowania dzieci?

Dwie osoby odpowiedziały, że działania takie powinny zostać podjęte, jednak nie określiły o jakie działania konkretnie chodzi. 33 ankietowanych uważa, że działania takie nie są potrzebne. 16 osób biorących udział w ankiecie nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie. 1 osoba określiła, że nie wie, ale uważa, że zawsze można zrobić więcej.

 

Opracowanie ankiety dla wszystkich pracowników przedszkola

 

Uczestnicy ankiet: 18

 1. Czy dzieci mogą się czuć w przedszkolu bezpiecznie?

 

Wszyscy ankietowani (18) odpowiedzieli zgodnie, że w przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie.

 

 1. Czy spotkała się pan/pani z niepokojącymi zachowaniami u dzieci na terenie przedszkola?

 

Większość ankietowanych  nie zaobserwowało niepokojących zachowań u dzieci na terenie przedszkola (15). Pozostali, 3 ankietowane  osoby podało następujące przykłady niewłaściwego zachowania dziecka:

 • Agresja: bicie, kopanie
 1. Czy pani/pana zdaniem personel przedszkola odpowiednio reaguje na niepożądane  zachowania u dzieci na terenie przedszkola. 

Wszyscy ankietowani  stwierdzili ze personel przedszkola odpowiednio reaguje na niepożądane  zachowania u dzieci na terenie przedszkola (18)

 

 1. Czy dzieci mogą się czuć w przedszkolu bezpiecznie?

 

Wszyscy ankietowani (18) odpowiedzieli zgodnie, że w przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie.

 

 

 Opracowanie wyników wywiadu grupowego przeprowadzonego w grupach starszych

 

Przeprowadzono wywiad grupowy z dziećmi 5-6 letnimi – 25 dzieci. W wywiadzie brało udział :
9 – 5 - latków

15 – 6 - latków

1 – 7 – latek

 

Dzieciom zadano 7  następujących pytań, na które najczęściej padały niżej zebrane odpowiedzi.

Pytanie numer 1 i 2 były pytaniami z odpowiedziami „TAK” lub „NIE”.

Pytania od 3 do 7 były pytaniami z odpowiedziami do wyboru: „a,b lub c”

 

  1. Czy chętnie chodzisz do przedszkola?

22 dzieci odpowiedziało, że chętnie chodzi do przedszkola, 2 odpowiedziało, że niechętnie, a 1 nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

  1. Czy w twojej sali wiszą ilustracje o tym, jak należy zachowywać się w przedszkolu?

18 dzieci odpowiedziało, że w ich sali wiszą ilustracje o tym jak należy się zachowywać, natomiast 7 odpowiedziało,że  nie wiszą.

  1. Czy wiesz jak należy się zachować podczas zajęć z Panią?

23 dzieci odpowiedziało, że podczas zajęć należy siedzieć w kole razem z kolegami i słuchać Pani, 2 odpowiedziało, że należy w tym czasie bawić się zabawkami. Żadne z dzieci nie wybrało opcji, że należy biegać po sali.

  1. Czy wiesz jak należy się zachować  podczas posiłku w przedszkolu?

Wszystkie dzieci odpowiedziały, że podczas posiłków należy w ciszy zjadać posiłek. Żadne z dzieci nie wybrało odpowiedzi, że należy rozmawiać, śpiewać czy bawić się sztućcami.

  1. Czy wiesz jak należy się zachować w łazience?

Wszystkie dzieci wybrały odpowiedź, że w łazience należy myc ręce i wycierać je ręcznikiem. Żadne z dzieci nie wybrało odpowiedzi, że należy skakać, biegać czy też bawić się wodą.

  1. Czy wiesz jak należy się zachować na spacerze?

Wszystkie dzieci wybrały odpowiedź, że podczas spaceru należy iść spokojnie w parze. Żadne                   z dzieci nie wybrało odpowiedzi,że podczas spaceru należy oddalać się od Pani jeśli coś je zainteresuje lub wybiegać na ulicę.

  1. Czy wiesz jak należy się zachować podczas zabaw z kolegami?

Wszystkie dzieci wybrały odpowiedź, ze podczas zabaw z kolegami należy współpracować i mówić głośno czego się chce, a na co dziecko się nie zgadza. Żadne z ankietowanych dzieci nie wybrało odpowiedzi, ze należy zabierać zabawki, która się podoba lub bić kolegę, jeśli przeszkadza mi w zabawie.

 

Opracowanie wyników wywiadu grupowego przeprowadzonego w grupie młodszej

 

Przeprowadzono wywiad z dziecmi 3-4 letnimi. W wywiadzie brało udział :
5 – 3 - latków

Dzieciom zadano 7 następujących pytań, na które padały odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

 

1. Czy lubisz chodzić do przedszkola?

Wszystkie dzieci odpowiedziały, że lubią chodzić do przedszkola.

 

2. Czy przed jedzeniem mówimy „smacznego”?

Wszystkie dzieci potwierdziły, że przed jedzeniem mówimy „smacznego”.

 

3. Czy wchodząc do sali mówimy „do widzenia”?

Wszystkie dzieci odpowiedziały, że wchodząc do sali nie mówimy „do widzenia”. Spontanicznie dodały od siebie, że należy powiedzieć „dzień dobry”.

 

4. Czy możemy sami wyjść z przedszkola?

Wszystkie dzieci odpowiedziały, że nie wolno samemu wychodzić z przedszkola.

 

5. Czy jeśli chcemy iść do toalety to mówimy o tym Pani?

Wszystkie dzieci odpowiedziały, że jeśli chce się wyjść do toalety to należy powiedzieć o tym Pani.

 

6. Czy możemy popychać kolegów?

Wszystkie dzieci odpowiedziały, że nie można popychać kolegów.

 

7. Czy możemy krzyczeć na inne dzieci?

 

Wszystkie dzieci odpowiedziały, że nie można krzyczeć na inne dzieci.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo. Przedszkole posiada wewnętrzne dokumenty i regulaminy (Statut Przedszkola, Regulamin korzystania z boisk, Regulamin korzystania z placu zabaw, Regulamin szatni) związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci, a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia. Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci są odbierane zgodnie z upoważnieniami. W szatni w ciągu całego dnia pełnione są dyżury.  Przedszkole dokłada więc wszelkich starań aby zapewnić wychowankom pełne bezpieczeństwo w trakcie pobytu w przedszkolu.

Należy także podkreślić iż w placówce powstało i działa z inicjatywy nauczycielek wiele programów i projektów mających na celu  uspołecznianie dzieci, zwiększenie ich komfortu emocjonalnego podczas pobytu w przedszkolu, przygotowanie ich do prawidłowego funkcjonowania poza przedszkolem, oraz wdrażanie dzieci do samodzielnego dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Przedszkole współpracuje także z wieloma instytucjami oraz organizacjami udzielając się m.in. w akcjach charytatywnych.

IV.  Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
 • Jakie działania podejmuje przedszkole, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie a negatywne zachowania nie stanowiły zagrożenia?

 

W przedszkolu respektowane są normy społeczne. Dzieci stwierdziły jednogłośnie, że w przedszkolu czują się bezpiecznie. W przedszkolu pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia. Uzasadnieniem, według respondentów ankiet jest to, że sprzęty są dostosowane do dzieci i posiadają certyfikaty. Dzieci są odbierane zgodnie z upoważnieniami. Zapewniona jest opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki. Przed wejściem oraz na placu przedszkolnym umieszczone są kamery monitorujące dodatkowo teren dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa także na zewnątrz.

W przedszkolu opracowane są i funkcjonują odpowiednie wewnętrzne akty prawne postępowania z dzieckiem zagrażającym innym.  Opracowany jest program wychowawczy.   Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Wszyscy pracownicy przedszkola odbyli szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na bieżąco organizowane są także szkolenia dotyczące pierwszej pomocy.

W każdej grupie integracyjnej nad bezpieczeństwem dzieci czuwa nauczyciel oraz nauczyciel wspomagający. Jednakże nauczyciel wspomagający nie jest obecny na grupie od początku pobytu dzieci integracyjnych aż do opuszczenia przez nich grupy. Z uwagi na fakt iż większość tych dzieci wymaga dodatkowej uwagi ze strony nauczycielek, stanowi to realne zagrożenie nie tylko dla tych dzieci ale także dla reszty dzieci z grupy.

 • Jakie działania wychowawcze planują i podejmują nauczyciele?

Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem ( policja, straż pożarna, pielęgniarka,). Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy. Zgodnie też stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. Z  dokumentacji wynika, iż  nauczyciele prowadzą monitoring zachowań dzieci. Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach.

Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną celem wsparcia dziecka i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.

 • Czy dzieci znają normy społeczne dotyczące obszaru ich funkcjonowania?

Przeprowadzone testy wiadomości dają podstawę do sformułowania wniosku, iż dzieci w naszym przedszkolu znają normy społeczne dotyczące ich obszaru funkcjonowania. Należy jednak zaznaczyć że w grupach maluchów ta znajomość dopiero się kształtuje i dlatego ich odpowiedzi w teście oraz wywiadzie zawierają w sobie pewną ilość odpowiedzi nieprawidłowych.  Uspołecznianie dzieci to proces który w przedszkolu jest jedynie zapoczątkowany.

Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem przedszkola. Przeprowadzona próbna ewakuacja na wypadek pożaru przebiegła sprawnie i zgodnie z regulaminem.

 • Czy dzieci potrafią odróżnić zachowania negatywne od pozytywnych

Wywiad grupowy wśród dzieci pokazuje, że dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie.

Sporadycznie zachowania dzieci wskazują, że nie zawsze są przestrzegane ustalone zasady zwłaszcza na placu zabaw. Zdarza się również, że dochodzi do agresji słownej wśród dzieci. Jak wspomniano wcześniej nie należy zapominać iż u dzieci w tym wieku to emocje najczęściej dyktują określone zachowania ważne aby tak jak w tej Palcówce dokładano wszelkich starań dając dzieciom narzędzia do rozpoznawania własnych uczuć, kontrolowania ich oraz wpoić istotne zasady postępowania. Takie działania niewątpliwie przynoszą korzystny efekt.

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron

Mocne strony:

 

 1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.
 2. Zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.
 3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
 4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
 5. W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania.
 6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
 7. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
 8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 9. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
 10. Prowadzone są akcje charytatywne.
 11. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.
 12. Wykwalifikowana kadra posiadająca i poszerzająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.

 

Słabe strony:

 1. Brak obecności nauczyciela wspomagającego w trakcie całości pobytu dzieci integracyjnych w grupie.

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola

 1. Organizowanie w razie potrzeby warsztatów i zajęć wychowawczych z udziałem rodziców.
 2. Popularyzowanie opisów/przykładów pożądanych zachowań/ na gazetce dla rodziców oraz stronie internetowej.
 3. Zadbanie o dalszą dobrą współpracę z instytucjami, które uczą dzieci odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożeń
 4. Utrzymanie wysokiej jakości pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.
 1. Formy/ sposoby/  upowszechniania raportu
 1. Pełny tekst Raportu dostępny w holu przedszkola.
 2. Fragmenty Raportu opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

 

 

V. Załączniki

 1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.
 2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.

 

 

 

Opracowanie Raportu:

Renata Łyszkiewicz (koordynator),

 Katarzyna Zbijowska-Musiał,

Marta Łęg,

Agnieszka Sikorska,

 Katarzyna Długaj-Mikłusiak

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
 • 32-4343237

Galeria zdjęć